Livsforsikring

Livsforsikring er for deg som vil sikre din etterlatte ved dødsfall. Vår livsforsikring kan du kjøpe for deg selv eller for din ektefelle/samboer, som trygghet for de økonomiske konsekvensene et dødsfall kan gi. Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.

Forsikringskalkulatoren viser priser for 2020. Se priser for 2021 her.

Livsforsikring

Finn pris og start søknadsprosess

Medlem (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Livsforsikring for ektefelle/samboer

Finn pris og start søknadsprosess

Ektefelle/samboer (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

For å kjøpe livsforsikringen forutsettes det at du har enten grunnforsikringen eller studentforsikringen hos oss. Har du ikke dette fra før, vil grunnforsikringen automatisk bli lagt inn når du bestiller. Denne inneholder en livsforsikring med dekning på 5 G. Du kan maksimalt ha dekning på 30 G i tillegg til grunnforsikringen.

Livsforsikringen kan du ha helt til utgangen av det året du fyller 70 år. 

Valg av forsikringssum

Her bør du vurdere den økonomiske konsekvensen for de etterlatte ved dødsfall. Mange tar utgangspunkt i husstandens samlede gjeld, når de skal bestemme forsikringssum. De som har boliglån med ektefelle/samboer velger ofte en dekning som tilsvarer sin del av gjelden. Har du barn eller annet forsørgeransvar, kan det være grunnlag for å vurdere en høyere forsikringssum. Dette gjelder særlig i familier med særkullsbarn.

Husk at det er lettere å redusere forsikringssummen enn å øke den. Kanskje du etter en tid investerer i dyrere bolig, eller annet som medfører større økonomiske forpliktelser. Når du da ønsker å øke forsikringssummen, må du oppgi nye helseopplysninger.

Ved valg av forsikringssum kan det også være fornuftig å ta høyde for nedtrapping, se eget punkt.

Grunnbeløp (G)

Forsikringssummen baseres på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag kr 101 351. Du kan velge dekning på 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 G. Når du beregner pris i kalkulatoren over, får du forsikringssum både i G og som kronebeløp.

Nedtrapping

Forsikringssummen reduseres gradvis etter fylte 50 år. Eksempelvis vil en forsikringssum på 20 G reelt sett være 15 G ved 55 år og 10 G ved 60 år. Er du i, eller næmer deg aldersgruppen 50-60 år, bør du ta hensyn til dette når du velger forsikringssum. I kalkulatoren over vises reell forsikringssum som kronebeløp, for den alderen du skriver inn.

Det er ingen videre nedtrapping etter 60 år. Frem til forsikringen opphører, altså ved utgangen av året du fyller 70 år, vil forsikringssummen være uendret.

Bestille livsforsikring

For å kunne kjøpe livsforsikring eller øke forsikringssumen, må du fylle ut en egenerklæring for helse. Helseerklæringen kommer du til etter at du har beregnet pris og går videre i søknadsprosessen. Dette kan kun gjøres digitalt, og vi anbefaler at du bruker BankID eller BankID på mobil. Forsikringen er gyldig fra datoen den er mottatt hos Tryg, forutsatt at søknaden blir godkjent. Ønsker du også uføreforsikring, kan du søke om dette, i samme helseerklæringskjema.

Søknaden behandles i Avdeling for helsevurdering i Tryg Forsikring. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3 uker.

Bestille livsforsikring ektefelle/samboer

Du kan bestille livsforsikring for din ektefelle/samboer. Da må du som medlem først logge inn og starte bestillingen. Deretter må din ektefelle/samboer fylle ut en egenerklæring for helse med sin egen BankID. Hvis din ektefelle/samboer vil ha uføreforsikring også, er det mulig å søke om det i samme helseerklæringskjema.

Økning eller reduksjon av forsikringssum

Hvis du har livsforsikring hos oss, kan du selv øke eller redusere forsikringssummen under «Mine forsikringer» på «Min side».

Når du øker forsikringssummen må du fylle ut nytt helseerklæringsskjema. Merk at det er økningen du søker om. Har du 15 G fra før, og du ønsker 25 G, søker du om 10 G. Forsikringen kan maksimalt økes til 30 G.

Spørsmål og svar

Jeg har livsforsikring i annet selskap, når kan jeg si opp denne?

Livsforsikringen er gyldig fra dagen du søker om den, forutsatt at søknaden blir godkjent. Dermed kan du i prinsippet si opp i det andre selskapet samme dag. Da unngår du også å være dobbeltforsikret. Dersom din helsetilstand gjør at du er usikker på om søknaden vil godkjennes, bør du avvente oppsigelse til ny forsikring er godkjent og ligger synlig på Min side.  

Jeg har allerede livsforsikring i Utdanningsforbundet, kan jeg øke forsikringssummen?

Du kan selv øke forsikringssummen, ved å Logge inn på Min side. Beregn pris i kalkulatoren og klikk «Søk hos Tryg». Du vil da få opp et helseerklæringsskjema for utfylling.

Merk at det er økningen du søker om. Har du 15 G fra før, og du ønsker 25 G, søker du om 10 G. Forsikringen kan maksimalt økes til 30 G.   

Kan jeg redusere forsikringssumen i livsforsikringen?

Du kan enkelt redusere forsikringssummen på Min side. Gå inn på livsforsikringen under "Mine forsikringer", og klikk på "Reduser dekning". Angi ønsket forsikringssum og klikk "Send". Reduksjonen vil tre i kraft fra neste hovedforfall (31.12).  

Alternativt kan du gi beskjed om dette per brev eller e-post forsikring@utdanningsforbundet.no. 

Blir forsikringssummen nedjustert når jeg blir eldre? – Nedtrapping

Vår kollektive livs- og uføreforsikring trappes ned fra fylte 51 år til og med fylte 60 år. Eksempelvis vil forsikringssum på 20 G reelt sett være 15 G ved 55 år, 10 G ved 60 år. Se avtrapningstabell over gjeldende utbetaling for gitt alder, i dokumentene under "Vilkår Uføreforsikring" i meny til høyre.

Hvordan påvirkes prisen av alderen min?

Alle forsikringer prises ut fra skaderisiko. For personforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Priser deles inn i aldersintervaller på fem år (36-40 år, 41-45 år osv.), og overgang til ny alderskategori vil medføre prisøkning. Se utbetalings- og avtrapningstabell i menyen til høyre.

Når utbetales livsforsikringen? Hva må gjøres ved dødsfall?

Forsikringssummen utbetales ved forsikringstakers dødsfall, uansett dødsårsak.

Dødsfall meldes til Utdanningsforbundet forsikringskontor, telefon 24 14 20 00 eller e-post forsikring@udf.no. Så fort dødsfallet er registrert i Folkeregisteret vil vi sende et brev til etterlatte med informasjon om hvordan man går fram for å kreve erstatning fra Tryg. Skifte-/uskifteattest er nødvendig, og bør innhentes så raskt som mulig for å sikre rask saksbehandling.

Hvem får utbetalingen fra livsforsikringen? - Begunstigelse

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal ha rett til erstatningen (begunstigelse). Det fremgår av forsikringsbeviset hvis det er oppnevnt en som er særskilt begunstiget.

Er det ikke oppnevnt en særskilt begunstiget, skjer utbetalingen i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/samboer (ved samboer, se detaljert informasjon i vilkårenes punkt 10)

2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

Utbetaling fra livsforsikring for ektefelle/samboer tilfaller alltid medlemmet, om ikke egen begunstigelse foreligger.

For detaljert informasjon om begunstigelse, se Vilkår livsforsikring i menyen til høyre på denne siden.

Begunstigelsesskjema ligger også i menyen til høyre.

Når opphører livsforsikringen?

Livsforsikringen opphører automatisk ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no