Grunnforsikring

Grunnforsikring består av tre deler: livsforsikring for medlemmet, ulykkesforsikring for familie, og begravelsesstøtte ved død i nær familie.

Bestill grunnforsikring

Finn pris og bestill forsikring

 

Forsikringen følger automatisk medlemskapet, uten vurdering av det enkelte medlems helse.

Hvis du tidligere har sagt opp din grunnforsikring kan du bestille forsikringen på nytt. Det må da fylles ut en egenerklæring for helse. Helseerklæringen kommer du til etter at du har lagt inn bestilling på grunnforsikring. Forsikringen er gyldig fra datoen den sendes forutsatt at søknaden godkjennes av Helsevurdering i Tryg Forsikring.

Livsforsikring

 • Engangsutbetaling på 5 G (kr 499 290) ved den forsikredes (medlemmets) død
 • Gjelder uansett dødsårsak
 • Gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år. Fra fylte 51 år vil forsikringssummen reduseres med 0,25 G frem til medlemmet blir 60 år. Forsikringssummen blir deretter 2,5 G (kr 249 645) frem til opphørsalder.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker medisinsk invaliditet fra 1 % invaliditetsgrad.

Forsikringssum:

 • 24 G for enslig medlem (kr 2 396 592).
 • 12 G per person i familie inkludert medlemmet (kr 1 198 296).

Med familie menes ektefelle, samboer og registrert partner, til utgangen av kalenderåret vedkommende fyller 75 år. I tillegg dekkes barn med folkeregistrert adresse hos en av foreldrene, til utgangen av året barnet fyller 21 år.

Begravelsesstøtte

 • Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 0,5 G (kr 49 929) ved familiemedlems død.
 • Med familie menes ektefelle, samboer og registrert partner, til utgangen av kalenderåret vedkommende fyller 70 år. I tillegg dekkes barn med folkeregistrert adresse hos en av foreldrene, til utgangen av året barnet fyller 21 år.

Grunnbeløpet justeres 1. mai, hvert år. G per dags dato er kr 99 858.

Pris

Forsikringen koster kr 888 årlig, og for de fleste medlemmene trekkes den med kr 74 pr. måned av lønnen. De som ikke har lønnstrekk, vil få faktura tilsendt.

Reservasjon mot grunnforsikring

Dersom du ikke ønsker å ha grunnforsikringen, kan du reservere deg mot denne på Min side, eller sende en e-post til forsikring@udf.no. Fristen for å reservere seg er 14 dager etter at du har mottatt angreskjema. Hvis du reserverer deg mot grunnforsikringen mister du muligheten til å bestille uføreforsikring og livsforsikring. Om du har reservert deg mot grunnforsikringen, men ønsker den på et senere tidspunkt, må du levere helseerklæringsskjema.

 

Hva er grunnforsikringen?

Grunnforsikringen består av tre deler:

 • Livsforsikring, som gir utbetaling ved medlemmets død.
 • Ulykkesforsikring, som dekker medlemmet, livsledsager, samt hjemmeboende barn ut året de fyller 21 år. Ulykkesforsikringen gir utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Summen beregnes etter invaliditetsgrad fra 10%. Medforsikrede barn har krav på erstatning fra og med 1%. I tillegg dekkes behandlingsutgifter.
 • Begravelsesstøtte ved ektefelle, samboer, registrert partner eller barns død. Denne gir rett til utbetaling på 0,5G.

Alle medlemmer blir automatisk innlemmet i grunnforsikringen uten å måtte levere helseerklæring. G står for Folketrygdens grunnbeløp og justeres hvert år.

Er familien dekket av grunnforsikringen?

Grunnforsikringens livsforsikring gjelder for medlemmet, mens ulykkesforsikringen gjelder for medlemmet og livsledsager med samme folkeregistrerte adresse som medlemmet. I tillegg omfatter den barn med folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre, samt barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Barn er dekket til utgangen av året de fyller 21. Begravelsesstøtten gir rett til en engangsutbetaling på 0,5G (49 929 kr) ved familiemedlems død.

Hvor stor er livsforsikringen som inngår i grunnforsikringen?

Livsforsikringen er på 5G (499 290kr), men trappes ned med 0,25G per år fra fylte 50 til 60 år. Fra 60 år er det ingen ytterligere nedtrapping. Der det ikke foreligger egen begunstigelse vil forsikringssummen utbetales etter følgende arverekkefølge i henhold til Forsikringsavtaleloven.

Hvem får utbetalingen fra grunnforsikringen?

Forsikringssummen utbetales etter følgende arverekkefølge i henhold til Forsikringsavtaleloven:

1. ektefelle/registrert partner/samboer
2. livsarvinger
3. testamentarvinger
4. arvinger etter loven.

Utbetaling fra livsforsikringen i grunnforsikringen skjer i denne rekkefølgen om ikke egen begunstigelse foreligger.

Hva er en begunstigelse?

En begunstigelse spesifiserer hvem som skal motta forsikringssummen dersom utbetalingen skal avvike fra arverekkefølgen i henhold til Forsikringsavtaleloven. 

Skjema finner du til høyre i menyen.

Hvor stor er ulykkesforsikringen som inngår i grunnforsikringen?

Forsikringssummen for enslig medlem er på 24G, for familie er forsikringssummen 12G per forsikret inkludert medlemmet. Summen beregnes etter invaliditetsgrad på 1% og oppover, som følge av ulykke.

Gir grunnforsikringen rett til erstatning ved varig sykemelding eller uførhet?

Nei. Ulykkesforsikringen i grunnforsikringen gir kun utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Hvorfor automatisk grunnforsikring – når jeg kan reservere meg?

 • En kollektiv innmelding av grunnforsikring sørger for at du som medlem har en solid forsikring som sikrer deg og din familie økonomisk ved død eller ulykke. Vi mener dette er en meget god forsikring som alle våre medlemmer bør ha.
 • Når grunnforsikringen meldes inn kollektivt, kan dette gjøres uavhengig av medlemmenes helsetilstand. Det er derfor ingen krav om å levere helseerklæring.
 • En kollektiv innmelding betyr også en samlet avtale som gjør oss sterkere i forhandlinger på pris og vilkår, denne forsikringen er derfor svært rimelig og har gode vilkår.

Må jeg ha grunnforsikring for å ha andre forsikringer?

Du kan tegne reise-, innbo-, barne- og studentforsikring uten å ha grunnforsikring, men for å kunne bestille livs- eller uføreforsikring hos oss, må du ha grunnforsikringen i bunn. Er du studentmedlem, kan du tegne andre forsikringer så lenge du har enten grunnforsikring eller studentforsikring.

Kan jeg reservere meg mot grunnforsikring nå, men bestille den senere?

Grunnforsikringen følger medlemskapet automatisk, men man kan reservere seg mot den ved å sende en e-post til forsikring@udf.no. Fristen for å reservere seg er 14 dager etter at du har mottatt angreskjema. Forsikringen kan bestilles igjen ved behov, men det må da leveres egenærklæring på helse ved bestilling.

Hvordan reservere seg mot grunnforsikringen?

Grunnforsikringen følger medlemskapet automatisk, men man kan reservere seg mot den ved å sende en e-post til forsikring@udf.no.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side 
eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Dersom du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Vi snakkes.