Barneforsikring

I Norge har vi gode offentlige støtteordninger for barn, likevel kan sykdom eller ulykke medføre en stor økonomisk belastning for familien. Barneforsikringen hjelper deg å dekke opp for dette. Forsikringen kan du kjøpe til egne barn, barnebarn, bonusbarn og tantebarn.

Bestill barneforsikring

Finn pris og bestill forsikring

Forsikringen koster kr 1308 per år. Etter fylte 21 år er prisen kr 1608 per år.  

 

 

Hva dekker barneforsikringen?

Dekning Forsikringssum
Medisinsk invaliditet 
Gir erstatning ved varig skade på person etter ulykke eller sykdom. Erstatning gis fra 1 % medisinsk invaliditet, ved 100 % utbetales full erstatning. For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Inntil kr 2 000 000,-
Uførekapital
Gir rett til en engangsutbetaling hvis arbeidsevnen til barnet blir nedsatt med minst 50 %. Utbetales tidligst når barnet fyller 18 år.
kr 1 000 000,- 
Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn
Gir rett til erstatning for merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn når barnet innvilges hjelpestønad fra NAV. Erstatning gis ut året barnet fyller 20 år.
Inntil kr 650 000,-
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
Gir rett til erstatning hvis barnet er innlagt på sykehus, eller hvis det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder i minst 9 døgn. Utbetaling fra dag 1 ved innleggelse lengre en 10 dager.
kr 450,- pr. dag i maksimalt 365 dager
Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
Erstatning for rimelige merutgifter til nødvendige tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig. Dekningen gir rett til ombygging av én bolig. Hvilken bolig som skal bygges om bestemmes selv.
Inntil kr 200 000,-
AV1 Skolerobot
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekkes leie av AV1 robot. Slik kan barnet følge undervisningen og holde kontakten med klassekamerater.
Inntil 6 måneder
Utgifter ved ulykkesskade
Erstatter utgifter til medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den dagen skaden skjedde.
 Inntil kr 100 000,-
Økonomisk trygghet ved 11 alvorlige tilstander
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs colitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Scoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
 kr 300 000,-
Erstatning ved dødsfall  kr 100 000,-

Helsetelefon
Helsetelefonen er en døgnåpen telefontjeneste der du kan ringe og få hjelp med helsespørsmål. Lurer du på om du bør gå til lege med barnet, kan helsetelefonens leger og sykepleiere hjelpe deg med å avgjøre dette. De kan også henvise til spesialist eller skrive ut enkle resepter. Ring 55 17 90 09.

 

Helseerklæring

Det må fylles ut helseerklæring for alle barn man ønsker å forsikre. Helseerklæringen kommer du til etter at du har lagt inn bestilling på barneforsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden, og mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen bestilles.

Når trer forsikringen i kraft?

Så snart Tryg mottar helseerklæringsskjemaet, vil søknaden behandles og besvares. I tilfeller der det er nødvendig å innhente ytterligere opplysninger, vil Tryg holde deg informert. Forsikringen trer i kraft når Tryg mottar søknadsskjema i utfylt og underskrevet stand, forutsatt at søknaden godkjennes. Forsikringen gjelder i Norden og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder.

Spørsmål og svar

Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet, hjelp til nødvendig ombygning av hjemmet og tekniske hjelpemidler. Den kan også dekke merutgifter til nødvendig tilsyn, utgifter til lege, tannlege og reiser mellom hjem og behandlingssted etter ulykkesskade. I tillegg dekker den dagpenger til nødvendig tilsyn av barnet samt engangserstatning ved dødsfall eller diagnostisering av 11 alvorlige tilstander. Den gir også en engangsutbetaling på kr 1 000 000,- ved minst 50 % varig arbeidsuførhet (uførekapital). 

Når gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til 18 år. Forsikringen vil være gyldig ut kalenderåret barnet fyller 26 år.

Hvor gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen gjelder i Norden og under utenlandsopphold som varer inntil 12 måneder.

Dekker barneforsikringen arbeidsuførhet?

Barneforsikringen dekker arbeidsuførhet med en engangsutbetaling på inntil kr 1 000 000,-.

Kan det bestilles tilleggsdekninger for barneforsikringen?

Barneforsikringen kan utvides med tilleggsdekninger som blant annet utvidet forsikringssum ved invaliditet, uførepensjon og behandlingsforsikring. Tilleggsdekningene kan bestilles når du fyller ut helseerklæringen for ditt barn.

Egne priser gjelder

Utvidelse av dekning for medisinsk invaliditet:
Økning av forsikringssum på inntil kr 500 000: Ordinær pris kr 359, pris for medlemmer kr 233.
Økning av forsikringssum på inntil kr 1 000 000: Ordinær pris kr 718, pris for medlemmer kr 467.
Behandlingsforsikring: Ordinær pris kr 806 pris for medlemmer kr 524.
Øvrige tilleggsdekninger:

Uførekapital kr 500 000 Ordinær pris Medlemspris
3 mnd- 18 år 317 206
18 år 450 293
19 år 582 378
20 år 716 465
21 år 849 552
22 år 981 638
23 år 1 113 723
24 år 1 248 811
25 år 1 379 896
26 år 1 513 983

 

Uførepensjon kr 50 000 Ordinær pris Medlemspris
3 mnd.-18 år 1 513 983
18 år 3 460 2 249
19 år 3 549 2 307
20 år 3 639 2 365
21 år 3 729 2 424
22 år 3 820 2 483
23 år 3 909 2 541
24 år 3 999 2 599
25 år 4 090 2 659
26 år 4 180 2 717

 

Uførepensjon  kr 100 000 Ordinær pris Medlemspris
3 mnd- 18 år 3 027 1 968
18 år 6 919 4 497
19 år 7 099 4 614
20 år 7 278 4 731
21 år 7 458 4 848
22 år 7 639 4 965
23 år 7 819 5 082
24 år 7 998 5 199
25 år 8 180 5 317
26 år 8 360 5 434

Hvordan bestiller man barneforsikring?

Det må fylles ut en egenerklæring for helse på vegne av barnet. Etter fylte 16 år må barnet selv fylle ut egenerklæringen. Husk at som medlem kan du også kjøpe barneforsikring til barnebarna dine. Det er Tryg Forsikring som behandler søknadene. Bestill forsikringen øverst på denne siden.

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Behandlingstid hos Tryg er vanligvis på 2-3 uker. Barnet er allikevel forsikret fra den datoen Tryg mottar søknaden, forutsatt at søknaden blir godkjent. Tryg sender bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Må det leveres helseerklæring fra legen for å kjøpe barneforsikring?

Du trenger ikke å levere legeattest når du tegner barneforsikring. Som en del av søknadsprosessen fyller du ut en helseerklæring, som sendes til Tryg for vurdering.

Kan en reservasjon fjernes?

Hvis du har en reservasjon på forsikringen, kan du søke om å fjerne denne når du ikke lenger har sykdommen eller helseplagene du har fått reservasjon for. Informasjon om når og hvordan du kan søke om dette finner du i reservasjonsbrevet du fikk tilsendt da du kjøpte forsikringen. Har du ikke lenger dette, kan du kontakte Trygs avdeling for helsevurdering per e-post på helsevurdering@tryg.no.

Kan søknaden på barneforsikring bli avslått?

Din søknad på barneforsikring kan bli avslått. På bakgrunn av helseopplysninger gitt på søknadstidspunktet kan Tryg ta forbehold om ansvar fra sykdom, skade eller lyte og dermed legge en reservasjon i forsikringen. Tryg kan også gi avslag på søknaden. Ved avslag har forsikrede allikevel vært forsikret for ulykkesskade i perioden fra søknadstidspunktet og frem til avslag er sendt.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no