Spørsmål og svar om ny overtidsavtale

Før jul kom Utdanningsforbundet til enighet med KS om en ny overtidsavtale som skal sikre høyere kompensasjon for overtidsarbeid i forbindelse med pandemien. Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om avtalen.

20. desember 2020 ble KS, Utdanningsforbundet og øvrige parter i kommunesektoren enige om en nyovertids avtale.

Se avtalen: Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien (Word)

Les sak om avtalen: Ny overtidsavtale: Fastsetter klare regler for merarbeid under korona (utdanningsforbundet.no)

Under finner du utvalgte spørsmål og svar om avtalen. 

 

Avtalen gjelder for mobilisering av arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell (bemanning) og kunne tilby forsvarlige tjenester i kommunene under pandemien. Det er ingen begrensninger om at dette kun gjelder for helsepersonell.


Nei, både hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven gjelder. Avtalen er lagd med hjemmel i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, og regulerer utvidet kompensasjon i forbindelse med pandemien.

Det er ikke anledning til å inngå lokal avtale med avvikende avtalevilkår.


Nei, del 1 omfatter øvrig personale i kommunene og del 2 omfatter undervisningspersonalet.


Avtalen omhandler ikke forskyvning av arbeidstid. Avtalens intensjoner er å mobilisere arbeidskraft, samt å sørge for at det godtgjøres ekstra for de som tar på seg ekstraarbeid. Forskyvning av arbeidstid godtgjøres etter bestemmelsene i hovedtariffavtalens punkt 6.8.


Hovedtariffavtalen gjelder, men med de tillegg/endringer/presiseringer som framgår av avtalen.


Det blir nok en skjønnsvurdering som partene må gjøre. Blir man ikke enige, er det arbeidsgiver som avgjør slik bestemmelsen er utformet. Belastningen kan være ulik fra kommune til kommune og ulik for lederne også internt på en skole.


Avtalen er inngått for og gjelder for KS-området. Om den skal gjelde for andre områder, så må dette avtales særskilt.


Ledere vil være omfattet av denne avtalen når det er økt arbeid/overtid i forbindelse med koronapandemien. For ledere i skole vil det være naturlig å se til bestemmelsene i punkt 3, del 2. For ledere i barnehage vil det være naturlig å bruke del 1.


Nei, denne avtalen gjelder og kan ikke erstattes av lokale avtaler. Dog må det gjøres en lokal vurdering av hvor mange dager den enkelte leder skal kompenseres for med fri, eller eventuelt daglønner. Dette kan variere fra leder til leder i samme kommune eller skole/ barnehage.

Det er den enkeltes arbeidsbelastning som skal legges til grunn ved vurderingen. Det vil være naturlige å bruke de samme kriterier for tildeling av disse 20 ekstra dagene som for de 10 dagene som er regulert i hovedtariffavtalens § 6.3.


Avtalen er laget for å kompensere for ekstraarbeid i forbindelse med pandemien. Annen vikariering, som f.eks. svangerskapspermisjon, vil det derfor ikke være grunnlag for å godtgjøre etter denne avtalen, såfremt det ikke har vært en krevende arbeidssituasjon som følge av pandemien for den som skal vikariere.

Formålet og hensikten med avtalen er nettopp å kompensere for pandemirelatert ekstraarbeid, ikke en generell ordning for overtidsgodtgjøring.


Denne teksten skal tolkes som at det utbetales dobbel lønn for hver arbeidet time.


Vi er enig i at det i nevnte tilfelle hadde vært rimelig at virkningstidspunkt ble satt som i sentral avtale, men ifølge avtalen så er det partene lokalt som avtaler iverksettelsesdato: "Partene lokalt inngår avtale om hvorvidt avtalen skal tas i bruk i kommunen eller fylkeskommunen og kan si opp avtalen med én - 1 - måneds varsel. Betalingsreglene i avtalen gjelder fra lokalt avtalt iverksettelsesdato."


Avtaleteksten sier følgende: "For arbeid utover 100% stilling erstattes overtidstilleggene i hovedtariffavtalens kapittel 1 § 6, pkt. 6.5 med dobbel ordinær timelønn pr. arbeidet time."

Dobbel ordinær timelønn er per definisjon årslønn dividert på 1950. Det som omtales i hovedtariffavtalens § 6.4 handler om divisor for overtidsarbeid.