Vedlegg 1 KS Hovedtariffavtale

Oversikten over stillingskoder med hovedbenevnelse nedenfor er sortert etter kapittel i Hovedtariffavtalen og viser rapporteringsbenevnelser, avansementsstillinger, stillingsgruppe og merknader.

Andre rapporteringsbenevnelser kan benyttes lokalt.


Stillingskoder for ledere i kapittel 3

Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser Merknader

9430

Øverste administrative leder

Rådmann
Fylkesrådmann

 

9440

Kommunalsjef

Assisterende rådmann

Kommunalsjef
Leder

 Leder i kap. 3.4.1

9451

Leder/Virksomhetsleder

Leder

Virksomhetsleder

 Leder i kap. 3.4.2

9454

Leder

Avdelingsleder
Leder

Leder i kap. 3.4.3

9951

Rektor/Virksomhetsleder

Rektor

Virksomhetsleder

Skoleleder i kap. 3.4.2

9954

Assisterende rektor/

Avdelingsleder/

Undervisningsinspektør/Fagleder

Assisterende rektor

Avdelingsleder

Undervisningsinspektør

Fagleder

Skoleleder i kap. 3.4.3

 

 

Stillingskoder i kapittel 4
Opplistingen er ikke til hinder for at også øvrige rapporteringsbenevnelser tilknyttes romertall I som avansementsstilling.

Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporterings-
benevnelser
Avansements-
stillinger
Stillingsgruppe.
Merknader

7962

Adjunkt

Adjunkt I

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-
utdanning (min. 240 studie­poeng)
Merknad:

For tilsatte i undervisningsstilling med godkjent
faglig og pedagogisk utdanning

7963

Adjunkt med tilleggsutdanning

Adjunkt I med tilleggsutdanning

Gruppe 2

Adjunkt med tilleggs­utdanning og Stilling med krav om 5-årig U/H-
utdanning (min. 300 studie­poeng)
Merknad:

For tilsatte i undervisnings-­
stilling med godkjent
faglig og pedagogisk utdanning

7352

Ambulansesjåfør

Ambulansesjåfør I

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

6014

Arbeider

Arbeider I
Badebetjent
Feier

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

6671

Arbeids­terapeut

Arbeidsterapeut I
Aktivitetsleder

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

6572

Assistent

Assistent I
Assistent (barnehage)
Assistent (SFO/skole)
Bud
Kokkemedarbeider
Internatassistent

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

6709

Barnehage­lærer

Barnehagelærer I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

Merknad:

Brukes også for barne­hagelærer uten godkjent utdanning (på dispensasjon)

7024

Barnepleier

Barnepleier I

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling / tilsvarende fagarbeiderstilling

6508

Barnevern-pedagog

Barnevern-­
pedagog I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7026

Bibliotekar

Bibliotekar I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7237

Brann-
kons­tabel

Brannkonstabel I

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

7495

Distrikts­musiker

Distriktsmusiker I

Merknad:

Stilling med krav om formell utdanning i musikk, dans, drama eller andre relevante kulturfag tilsvarende 3, 4, 5 eller 6 år lønnes som hhv. lærer, adjunkt, adjunkt med tilleggsutdanning, lektor eller lektor med tilleggs­utdanning.

6517

Ergoterapeut

Ergoterapeut I
Ledende ergoterapeut

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7517

Fagarbeider

Håndverksmester

Fagarbeider I
Aktivitør
Barne- og ungdomsarbeider
Frisør
Elektriker
Kontorfagarbeider
Kokk
Omsorgsarbeider

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

6986

Fagarbeider (med særaldersgrense)

Fagarbeider I (med særaldersgrense)
Feier
Renholdsoperatør

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

7716

Fagarbeider med spesialutdanning

Spesialfagarbeider

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

7718

Fagarbeider med fagskole­utdanning

(ny kode fra 01.08.2017)

 

Gruppe 1

Stilling med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning (min. 60 fagskolepoeng)

7719

Fagarbeider med fagskole-
utdanning (med særaldersgrense)

(ny kode fra 01.08.2017)

Hjelpepleier med fagskoleutdanning

Helsefagarbeider med fagskole-­utdanning

Brannkonstabel med fagskole- utdanning

Gruppe 1

Stilling med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning
(min. 60 fagskolepoeng)

6910

Fotterapeut

Fotterapeut I

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

7066

Fysioterapeut

Fysioterapeut I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7520

Første­sekretær

Førstesekretær I

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

7199

Helsesekretær

Helsesekretær I

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

6185

Helsesøster

Helsesøster I

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-
utdan
ning (min. 240 studie­poeng)

7076

Hjelpepleier

Hjelpepleier I
Miljøarbeider
Helsefagarbeider

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

6190

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp I
Husmorvikar

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

7592

Klinisk barnevern-pedagog

Klinisk barnevernpedagog I

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning (min. 240 studie­poeng) eller tilsvarende

7619

Klinisk sosionom

Klinisk sosionom I

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning (min. 240 studie­poeng) eller tilsvarende

7714

Klinisk spesialist i sykepleie

Klinisk spesialist i sykepleie I

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning (min. 240 studie­poeng) eller tilsvarende

7713

Klinisk vernepleier

Klinisk vernepleier I

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning (min. 240 studie­poeng) eller tilsvarende

6559

Konsulent

Konsulent I
Førstekonsulent

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

Merknad:

Konsulent i stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning: Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 st.poeng)

7196

Kontormed­arbeider

Kontormedarbeider I
Fullmektig

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

6221

Kontrollør/ inspektør

Kontrollør/ inspektør I Branninspektør

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

7715

Kostøkonom

Kostøkonom I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7965

Lektor

Lektor I

Gruppe 2

Lektor og Stilling med krav om mastergrad

Merknad:

For tilsatte i undervisningsstilling med godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad/ hovedfagseksamen/videreutdanning på hovedfags/mastergradsnivå tilsvarende minst 300 studiepoeng.

7966

Lektor med tilleggsutdanning

Lektor I med tilleggsutdanning

Gruppe 2

Lektor med tilleggs­utdanning

Merknad:

For tilsatte i undervisningsstilling med godkjent
faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad/hovedfags­eksamen tilsvarende minst 360 studiepoeng.

7960

Lærer uten godkjent utdanning

Lærer I uten godkjent ­utdanning

Fagarbeiderstilling/

tilsvarende fagarbeiderstilling
Merknad:

Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, ved midlertidig eller fast stilling på vilkår eller vikartjeneste, innplasseres i stillingskode 7960 og får minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet. Andre uten godkjent utdanning som tilsettes i undervisningsstilling, innplasseres i stillingskode 7960 og avlønnes minimum som fagarbeider.

7961

Lærer

Lærer I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng) Merknad:

For tilsatte i under­visnings­stilling med godkjent
faglig og pedagogisk utdanning.

6293

Maskinist

Maskinist I

Merknad:

Maskinister med 3-årig U/H-utdanning eller tilsvarende innplasseres i stillingskode 6293 Maskinist med minstelønn for «Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)».

6675

Miljøterapeut

Miljøterapeut I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

6684

Miljøveileder/ -konsulent

Miljøveileder/ -konsulent

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

Merknad:

Miljøveileder i stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning: Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studie­poeng)

6816

Musikk- og kulturmed­arbeider

Musikk- og kulturmedarbeider I
Instruktør
Musiker

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

6814

Musikk- og kulturskole­lærer

Musikk- og kulturskolelærer I
Musikkterapeut

Merknad:

Stilling med krav om formell utdanning i musikk, dans, drama eller andre relevante kulturfag tilsvarende 3, 4, 5 eller 6 år lønnes som hhv. lærer, adjunkt, adjunkt med tilleggsutdanning, lektor eller lektor med tilleggs­utdanning

7637

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

Merknad:

Pedagogisk leder skal lokalt avlønnes høyere enn utregnet laveste årslønn for stillingskode 6709 Barnehagelærer

7249

Pedagogisk-
psykologisk rådgiver

Pedagogisk-psykologisk rådgiver I

Gruppe 2

6583

Pleie­medarbeider

Pleiemedarbeider I

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

7210

Renholder

Renholder I

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

7531

Saks­behandler

Saksbehandler I

Merknad:

Saksbehandler i stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning: Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

6863

Sekretær

Sekretær I

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling / tilsvarende fagarbeiderstilling

6912

Service-
medarbeider

Service-
medarbeider I
Betjent
Driftsoperatør
Kasserer/ billettselger
Kinomaskinist
Klubbarbeider
Spesialarbeider
Tolk
Trafikkbetjent
Vakt

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

6883

Sjåfør

Sjåfør I
Rutebilsjåfør

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

7168

Sosialkurator

Sosialkurator I
Sosialkonsulent

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7534

Sosionom

Sosionom I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7617

Spesial-
fysioterapeut

Spesial-
fysioterapeut I

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning (min. 240 studie­poeng)

7681

Spesial-
hjelpepleier

Spesial-
hjelpepleier I

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

7522

Spesial­pedagog

Spesialpedagog I
Logoped

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning (min. 240 studie­poeng)

7523

Spesial­sykepleier

Spesialsykepleier I
Fagutviklings-
sykepleier
Geriatrisk sykepleier
Onkologisk sykepleier
Psykiatrisk sykepleier
Klinisk spesialist i spesialsykepleie

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-
utdanning (min. 240 studie­poeng)

7730

Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning

 

Gruppe 2Adjunkt med tilleggsutdanning og Stilling med krav om 5-årig U/H - utdanning (min. 300 studiepoeng)

 

7712

Stilling med krav om mastergrad

Logoped med mastergrad
Musikkterapeut med mastergrad

Gruppe 2

Lektor og Stilling med krav om mastergrad (min. 300 studiepoeng)

7174

Sykepleier

Sykepleier I
Bedriftssykepleier
Fagutviklings-­sykepleier
Hjemmesykepleier
Hygienesykepleier

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7100

Tannhelse-­sekretær

Tannhelsesekretær I

Gruppe 1

Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling

7175

Tannpleier

Tannpleier I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

7177

Tekniker

Tekniker I
Driftsleder
Driftstekniker

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

7710

Tverrfaglig spesialutdanning med høgskole

Spesialbarnevern-
pedagog
Spesial-
ergoterapeut
Spesialsosionom
Spesialvernepleier

Gruppe 2

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-
utdanning (min. 240 studie­poeng)

6541

Vaktmester

Vaktmester I

Gruppe 1

Stilling uten særskilt krav til utdanning

6455

Vernepleier

Vernepleier I

Gruppe 2

Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

 

 

Stillingskoder for arbeidsleder/formann, leder og fagleder
Plasseringen av rapporteringsbenevnelse for ledere i denne oversikten er ikke til hinder for andre forbindelser mellom rapporteringsbenevnelse og stillingskode for ledere, når dette ut fra lokalorganisering er mer hensiktsmessig.

Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser Merknader

7003

Arbeidsleder/formann

Arbeidsleder
Bademester/-bestyrer
Brannformann
Brannmester
Daglig leder SFO
Feierformann
Formann (med særaldersgrense)
Husøkonom
Kantinebestyrer
Klubbleder
Oppsynsmann
Overbrann-/brannmester
Overbrannmester med utrykningsplikt
Teknisk leder
Underbrannmester

 

7451

Ledere

Assisterende styrer
Avdelingsleder
Avdelingsleder (med særaldersgrense)
Avdelingssykepleier
Daglig leder SFO
Driftsleder
Fagleder
Kjøkkensjef
Klubbleder
Kommuneergoterapeut
Kommunefysioterapeut
Kontorleder

Ledende helsesøster

Leder
Oversykepleier

Prosjektleder

Rektor musikk- og kulturskole
Seksjonsleder
Sjefergoterapeut
Sjeffysioterapeut
Sjefsykepleier
Soneleder

Sosialleder

Styrer

 

7453

Fagleder

Som for 7451 etter lokal vurdering

 

7951

Rektor/Leder

Rektor

 

7954

Assisterende rektor/ Avdelings­leder/ Undervisningsinspektør/ Fagleder

Assisterende rektor

Avdelingsleder

Inspektør

Fagleder

 

 

 

Lærlinger, utdanningsstillinger o.l.

Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporterings­benevnelser Merknader

7666

Lærling

 

Merknad:

Avlønning iht. HTA kap. 6.

7711

Utdannings­stillinger m.m.

Fysioterapeut i turnusåret
Unge arbeidstakere

Merknad:

Fysioterapeut i turnusåret avlønnes med minimum 90 prosent av minstelønn for stilling med krav om høgskoleutdanning (0 års lønns­ansiennitet).

Arbeidstakere yngre enn 16 år avlønnes med 80 % av minstelønn for stilling uten krav til utdanning.

Arbeidstakere fra 16 år til 18 år avlønnes med 90 % av minstelønn for stilling uten krav til utdanning.

 

 

Stillingskoder i kapittel 5

Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporterings­benevnelser Merknader

8001

Advokat

 

 

8535

Arkitekt

 

 

8112

Spesial­bibliotekar

 

 

8084

Ingeniør

 

 

8209

Jordmor

 

 

8103

Konservator

 

 

8527

Lege

 

 

8392

Prest

 

 

8470

Psykolog

 

 

8564

Radiograf

 

 

8530

Rådgiver

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Merknad:

Etter 1.5.2008 forutsettes som hovedregel at arbeidstaker har høyere akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige stillingskodene i kap. 5. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig.

8301

Tannlege

 

 

8533

Veterinær

 

 

Merknad:
Arbeidstakere som pr. 30.4.2008 er innplassert i stillingskode 8293 Maskinist, kan velge å forbli i HTA kapittel 5 som en personlig ordning.

 

 

Utdanningsstillinger

Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporterings­benevnelser Merknader

8711

Utdannings­stillinger m.m.

 

 

 

 

Stillingskoder for ledere

Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporterings­benevnelser Merknader

8451

Leder

 

Merknad:

Etter 1.5.2008 forutsettes som hovedregel at arbeidstaker har høyere akademisk utdanning eller utdanning tilsvarende plassering i en av de øvrige stillingskodene i kap. 5. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig.