Til deg som er berørt av streiken

Svar på ofte stilte spørsmål fra de som er berørt av streiken.

Tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er sterkt beklagelig, men vi håper på forståelse for at vi bruker dette virkemiddelet i kampen for bedre arbeidsvilkår og mer rettferdig lønn.

Foreldre til skole- og barnehagebarn, pasienter og pleietrengende, elever og studenter ved mange skoler er noen av dem som rammes når det blir streik i offentlig sektor. Vi gjør det vi kan for at konsekvensene skal bli så små som mulig.

Selv om Unio-medlemmer er tatt ut i streik ved en virksomhet, betyr ikke det at virksomheten er stengt, det varierer hvor mange medlemmer som er tatt ut i streik ved den enkelte virksomhet.

Hvordan forholder foreldre og barn seg til at en barnehage/skole er tatt ut i streik? Skal de for eksempel møte opp som vanlig selv om barnehagen/skolen er tatt ut i streik?

Det avgjør arbeidsgiver (kommunen).

Hva skjer med avgangselever som skal ha eksamen? Må de møte opp til eksamen selv om institusjonen er tatt ut i streik? Vil eksamen bli gjennomført?

Det avgjør arbeidsgiver (kommunen/fylkeskommunen).

Vil avgangselever få vitnemål? Hvem har eventuelt ansvar for at de får vitnemål?

Hvis avgangselever ikke får eksamenskarakter, avgjør Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet om de skal få vitnemål basert på standpunktkarakterer.

Hva skjer med standpunktkarakterene til tredjeklassingene ved videregående skoler som er tatt ut i streik?

Det må fylkeskommunen avklare med Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Det er jo sjelden det er muntlig eksamen med bare ekstern sensor. Intern sensor er jo til stede. Forstår ikke helt hvordan muntlig eksamen kan gjennomføres da?

Lokalt gitt eksamen (muntlig eksamen) vil ikke kunne gjennomføres hvis faglærer (førstesensor) og/eller ekstern sensor (andresensor) er tatt ut i streik.

Vil streiken ha betydning for dem som skal levere hjemmeeksamen?

Det vil variere og må avklares med den utdanningsinstitusjonen som avholder eksamen.

Hvorfor tar man ut mange skoler i en eventuell streik? Hvorfor ikke vente med å ta ut mange skoler til oppstarten av nytt skoleår i august?

Profilen på Unios streikeuttak blir vurdert fra år til år, både i forhold til konfliktgrunnlaget og størrelsen på den enkelte organisasjonen.

Hva med klasser som skal på leirskole neste uke hvis det blir streik? Har sett at det i noen tidligere konflikter har blitt gitt dispensasjon for dette?

De lokale konfliktutvalgene vurderer dispensasjonssøknader for å kunne gjennomføre leirskoleopphold. Erfaringen er at man viser romslighet i forbindelse med dette.

Vil skoler kunne holde jobbintervju, og vil medlemmer kunne møte på disse?

Arbeidsgiver skal være tilbakeholden med å gjennomføre prosesser hvor det er forutsatt medvirkning fra tillitsvalgte. Dette gjelder også tilsettingsprosesser. Hvis arbeidsgiver likevel gjennomfører tilsettingsintervjuer, vil ikke vi fraråde medlemmet å møte.

Er det akseptabelt at lærere framskynder fastsetting av standpunktkarakterer når en streik er varslet?

Flere skoleeiere – og særlig gjelder dette innen videregående opplæring – har tidligere år gått ut med pålegg om at lærere skal fremskynde fastsetting av standpunktkarakterene, og da med det siktemål å mildne virkningen av en eventuell streik. Å endre arbeidsrutinene ved for eksempel å fremskynde dette arbeidet på bekostning av noe annet, er disposisjoner som undergraver den alminnelige streikeretten.

Det andre er at forskriftene til opplæringsloven om individuell vurdering – som nå er felles for grunnskole og videregående opplæring – fastsetter at sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen ved avslutningen av opplæringa. Det er derfor naturlig, og i samsvar med forskriftenes intensjoner, at en venter lengst mulig i terminen før standpunktkarakter fastsettes.

På bakgrunn av dette mener Unio denne type disposisjoner for å mildne virkningene av en eventuell konflikt er å sidestille med streikebryteri. Unio forutsetter derfor at ingen medlemmer avviker de tidligere lokalt fastsatte rutiner på dette området.
Unio forutsetter at de tillitsvalgte forholder arbeidsgiver dette på de drøftingsmøter som må holdes i forbindelse med krav om endringer i tidligere fastsatt plan. En mulighet dersom ikke dette fører fram, er å henvende seg til Statsforvalteren og eventuelt gi melding om at kommunen eller fylkeskommunen legger opp til rutiner for fastsetting av standpunktkarakter som er i strid med forskriften. Sentralt konfliktutvalg ønsker innsendt kopi av drøftingsreferat om kommunen/fylkeskommunen ikke endrer synspunkt og foretar flytting av tidspunkt for fastsettelse av standpunktkarakter for å mildne virkning av en eventuell streik.

Hvem kan ta over oppgaver knyttet til eksamensavvikling i skoleverket?

Dersom det blir streik i årets tariffoppgjør, vil denne komme i perioden for avviklingen av eksamen i skoleverket. Vi vil presisere at Unio mener at det kun er rådmannen som kan gå inn og overta rektors arbeid under en streik, så sant det ikke dreier seg om svært store kommuner. I fylkeskommunene mener Unio at fylkesskolesjefen også kan gå inn i arbeidsgivers sted.

Assisterende rektor/undervisningsinspektør kan utføre oppgaven og igangsette eksamen om dette er en vanlig delegert oppgave, og delegeringen ikke har skjedd nylig med sikte på å mildne virkningen av en konflikt.

Kan muntlig eksamen avvikles når faglærer er i streik?

Muntlig eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring kan ikke gjennomføres dersom faglærer er i streik. Lokalt gitt eksamen vil ikke bli sensurert dersom faglærer er tatt ut i streik og er en av sensorene.

Kan streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i grunnskolen ved muntlig eksamen?

Streikende medlemmer som har inngått avtale med kommunen om å være sensor, skal ikke utføre sensoroppdraget.

Kan ikke-streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i grunnskolen?

Ikke-streikende medlemmer skal gjennomføre sensoroppdrag i henhold til de avtaler som de har inngått. Det har ingen betydning hvem avtalen er inngått med. Dette kan også innebære at de utfører sensoroppdrag på skoler hvor deler av undervisningspersonalet er tatt ut i streik.

Kan streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i videregående skole?

Streikende medlemmer som har inngått avtale med fylkeskommunen om å være sensor, ved sentralt gitt eksamen med lokal sensur, regional/lokal eksamen, lokal sensur og eller ved muntlig eksamen skal ikke utføre sensoroppdraget. Avtale om å være sensor ved skriftlig eksamen med sentral sensur skal gjennomføres.

Kan ikke-streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i videregående skole?

Ikke-streikende medlemmer skal gjennomføre sensoroppdrag i henhold til de avtaler som de har inngått. Det har ingen betydning hvem avtalen er inngått med. Dette kan også innebære at de utfører sensoroppdrag på skoler hvor deler av undervisningspersonalet er tatt ut i streik. Dersom elever ikke får eksamenskarakter, er det departementet som tar stilling til om de skal få vitnemål basert på standpunktkarakterer.

Hva gjelder for ansatte med hensyn til eksamens- og sensurarbeid ved universitet og høgskoler?

Ansatte ved universitet og høgskoler kan utføre eksamens- og/eller sensorarbeid ved annen institusjon forutsatt at den de sensurer/eksaminerer med ikke er tatt ut i streik.

Dersom høgskolen/universitetet er tatt ut i streik, møt opp som vanlig og avvent beskjed fra ledelsen. Det er ikke alle ved institusjonen som er tatt ut, bare et fåtall.
Dersom eksamen bortfaller, er det opp til arbeidsgiver om det vil bli tilbudt ny eksamen rett etter en eventuell streik eller om de må vente et halvt eller ett år. Det er arbeidsgivers ansvar å få gjennomført eksamen for studentene og dermed også skrive ut vitnemål.