Oversikt: Her mangler lærerne

Her er oversikten over lærermangelen i grunnskole og videregående.

Tallene er oppdatert med situasjonen skoleåret 2019-2020. Kartet inneholder derfor kommuneinndeling fra 2019, før de fleste kommunesammenslåingene. Tall for inneværende skoleår er ventet i juni 2021. Kartene viser andelen uten lærerutdanning i henholdsvis kommunale grunnskoler (kommune og fylkesgjennomsnittet), samt fylkeskommunale videregående skoler.

Kartdataene er basert på SSBs statistikk «ansatte i barnehage og skole». Denne statistikken omfatter alle lønnsmottakere i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og voksenopplæringsinstitusjoner. Tallene inkluderer lønnstakere over 15 år som har utført arbeid av minst én times varighet 3. uke i november, eller som var midlertidig fraværende fra slikt arbeid pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Statistikken gir opplysninger om blant annet yrke, alder, utdanningsnivå og ulike utdanninger, herunder godkjente lærerutdanninger.

Dette gir oss mulighet til å beregne hvor stor andel av de samlede lærerårsverkene som er utført av ansatte som mangler lærerutdanning. I vår oversikt er det kun ansatte registrert med yrkeskode lærer i A-ordningen som er med. Det vil si at andre yrkesgrupper i skolen enn lærere er holdt utenfor når vi har beregnet andelen lærerårsverk som er utført av ansatte uten lærerutdanning.

Grunnskole – kommuneoversikt

Velg kommune ved å klikke på kartet, eller skriv kommunenavn i søkefeltet. Ved å søke på fylkesnavn, får du opp en oversikt over alle kommunene i fylket.

 

Grunnskole – fylkesoversikt

Gjennomsnitt per fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet, eller skriv fylkesnavn i søkefeltet.

 

Videregående – fylkesoversikt

Velg fylke ved å klikke på kartet, eller skriv fylkesnavn i søkefeltet.