Koronakrisen – spørsmål og svar

illustrasjonsfoto av trafikklys

Aktuelle spørsmål og svar for våre medlemmer knyttet til koronakrisen. (oppdatert 5. august: Fjernet spørsmål/svar relatert til eksamen o.l. før sommeren)

Gå rett til spørsmål som handler om: 

Lokale smittevernstiltak

Bilde av koronavirus

Har arbeidsgiver eller kommuneoverlegen adgang til å oppstille reiseregler/reiseforbud som går lenger enn nasjonale retningslinjer?

For at en arbeidsgiver eller en kommuneoverlege, skal kunne oppstille reiseregler som går lenger enn nasjonale retningslinjer, så må det foreligge hjemmel for dette.

Arbeidsgivers styringsrett (retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeid) vil kunne danne grunnlag for at de ansatte ikke gis adgang til å reise på tjenestereiser. Arbeidsgivers styringsrett kan imidlertid begrenses gjennom arbeidsavtalen, eventuelt av andre kontrakter inngått mellom partene. En vurdering av arbeidsgivers styringsrett, må derfor foretas konkret.

Med hjemmel i smittevernloven, kan det i noen tilfeller oppstilles retningslinjer for reiser som går lenger enn nasjonale retningslinjer. Den formelle kompetansen til å fatte lokale vedtak etter smittevernloven er lagt til kommunestyret og kommuneoverlegen.

Kan arbeidsgiver eller kommuneoverlege bestemme at ansatte som har reist til gule land eller til «røde» områder i Norge skal i karantene?

Smittevernsituasjonen er i stadig endring og per medio september 2020 er det ikke reiseforbud eller karanteneplikt ved innenlandsreiser.

For at en arbeidsgiver eller en kommuneoverlege, skal kunne pålegge karantene etter reiser til land eller områder uten karanteneplikt, må det foreligge hjemmel for dette.

Arbeidsgivers styringsrett (retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeid) vil kunne danne grunnlag for at ansatte ikke skal møte på jobb. Arbeidsgiver må imidlertid sørge for tilstrekkelig tilrettelegging slik at den ansatte kan jobbe hjemmefra.

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd, kan kommunestyret, evt. v/ kommuneoverlegen, iverksette tiltak for å verne mot smitte der dette er nødvendig. Hva som ligger i «nødvendig» beror på en helsefaglig vurdering.

Kan kommuneoverlegen bestemme at det skal foretas trekk i lønn, eventuelt nekte sykepenger, som følge av pålagt karantene?

Kommuneoverlegen har ikke myndighet til å foreta trekk i lønn. Det er heller ikke noe i smittevernlovgivningen som skulle tilsi slik myndighet.

Dersom den ansatte har krav på sykepenger i perioden, vil vedkommende ikke ha rett til lønn.

Sykepenger:

Regelverket sier at dersom det er grunnlag for å mistenke smitte av covid-19 og den ansatte derfor ikke skal møte på jobb, så kan vedkommende ha rett på sykepenger.

Som en klar anbefaling oppfordres likevel alle som er pålagt karantene, så fremt helsen tillater det, å snakke med arbeidsgiveren sin om muligheten til å jobbe hjemmefra. Har man mulighet til å jobbe hjemmefra, har man ikke krav på sykepenger. Dette fordi man ikke oppfyller vilkåret om «tapt pensjonsgivende inntekt».

Kan arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker som holder seg hjemme fra jobb på grunn av lette luftveissymptomer å jobbe?

Så lenge helsen tillater det, skal arbeidstakeren som et klart utgangspunkt fortsette sitt arbeid med hjemmekontor eller andre løsninger. Fraværet bør derfor anses legitimt uten bruk av egenmelding/sykemelding. Arbeidsgiver og arbeidstaker må utvise fleksibilitet, nærmere bestemt ved at arbeidsgiver må legge til rette for arbeid hjemmefra, mens arbeidstakeren må finne seg i å bli pålagt bestemte arbeidsoppgaver.

Dersom det ikke er mulig å fortsette arbeidet med hjemmekontor eller andre løsninger, faller arbeidstakeren inn under kategorien «antatt smittet». Dette gir rett til sykemelding. En sykemeldt arbeidstaker, kan ikke pålegges å jobbe.

 

Gå tilbake til oversikten over temaer

Sykdom og smitte 

Illustrasjonsbilde av kvinne med munnbind

 

Hvem er regnet å være i risikogruppene?

FHI har fortløpende justert hvem de mener befinner seg i risikogrupper. For siste oppdatering besøk deres nettsider her.

Hva gjelder for de som er i risikogruppene?

FHI oppdaterer fortløpende sine råd og informasjon til de som befinner seg i risikogrupper. For siste nytt, se øverst på denne siden.

Kan arbeidsgiver kreve at ansatte i risikogruppene må sykemelde seg, i stedet for å tilrettelegge arbeidet for disse?

Hvorvidt det er grunnlag for sykmelding er i første omgang en medisinsk vurdering, og det kreves at en arbeidstaker er syk og faktisk får en sykmelding fra fastlegen sin eller annen medisinsk behandler.

Utgangspunktet er at en arbeidstaker ikke bare har arbeidsplikt, men også arbeidsrett. Etter vår mening faller det utenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge en arbeidstaker å bli sykmeldt. Styringsretten begrenses blant annet av lov og det er folketrygdloven som regulerer adgangen til sykmelding.

I smittevernveilederen for skole fremgår det at «Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring». Smittevernveilederen har ikke virkning som en rettsregel, men gir uttrykk for en klar, offisiell holdning fra myndighetenes side vedrørende problemstillingen, og denne må bli førende for rektor. Helsedirektoratet sier selv følgende om veilederne sine mm:

«Helsedirektoratet publiserer ulike normerende produkter som gir råd og anbefalinger til helsetjenestene og til befolkningen. I de normerende produktene gir Helsedirektoratet råd og anbefalinger på områder med behov for nasjonal normering eller der det er ønskelig å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning. Temaene kan være relatert til forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering, organisering eller pasientforløp.»

Uttalelsen i dette sitatet må anses å ha relevans siden blant annet siden oppdraget med utarbeidelse av smittevernveiledere har gått via direktoratet.

Oppsummert mener vi at rektor ikke har rettslig grunnlag til å pålegge en arbeidstaker å bli sykmeldt. Arbeidsgiver må her fortsette arbeidet med å tilrettelegge for de ansatte. Med det som utgangspunkt må saken forsøkes å løses gjennom dialog med rektor. På generelt grunnlag kan vi vanskelig se at en arbeidstaker som ikke etterkommer et pålegg om å sykmelde seg begår ordrenekt, jfr. resignasjonsplikten, all den tid det med styrke kan argumenteres for at pålegget faller utenfor styringsretten. Sykmelding skal benyttes der arbeidstaker er syk, og ikke ellers.

Vi har også spurt Folkehelseinstituttet og fått dette svaret: "Det er lege som sykemelder, og vurderer grunnlag for sykemelding. Slik det er nå, er det heller ikke hjemmel i trygdeloven for å sykemelde personer på bakgrunn av at de har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-29. Arbeidsgiver har ikke sykemeldingsrett overfor ansatte. Ved usikkerhet må lege, arbeidstaker og arbeidsgiver snakke sammen for å komme frem til løsninger."

Kan arbeidsgiver kreve at ansatte i risikogruppene, f.eks. med kronisk sykdom og nedsatt immunforsvar, skal møte på jobb?

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring. Deretter bør dette løses med en god dialog mellom arbeidsgiver, ansatt og tillitsvalgt.

Kan arbeidsgiver kreve at lærere som har samboer/gifte som er i risikogruppen må møte på jobb?

(oppdatert 31. mai)

Utdanningsforbundets råd er: Hvis du er i tvil om du kan gå på jobb eller ikke, ta kontakt med fastlegen og be han eller henne avgjøre.

Rådet fra Folkehelseinstituttet er: Bor du sammen med personer i risikogruppene og får symptomer på luftveisinfeksjon eller ikke føler deg frisk, begrens samværet. Om mulig, anbefales det å oppholde seg og sove på separate rom, og ha eget bad/toalett. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig å holde avstand og ha separat håndkle på bad/toalett og egne baderomsartikler.

Hva hvis en i husstanden til den ansatte er syk?

(oppdatert 31. mai)

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, skal den ansatte møte i barnehage eller på skole som normalt. Disse ansatte skal imidlertid gå hjem fra arbeidsplassen umiddelbart dersom de får symptomer.

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, vil nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehage eller på skole.

Skal gravide gå på jobb i barnehage eller skole?

(oppdatert med lenke til FHI 31. mai)

Det er ikke påvist at gravide har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 og det er heller ikke grunnlag for å mistenke at infeksjon kan gi risiko for fosterskade. Men Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide kvinner som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner bør diskutere med egen lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Folkehelseinstituttet har også startet datainnsamling om covid-19 hos gravide (nytt vindu), for å se hva det betyr for gravide å få en koronavirusinfeksjon.

 

Gå tilbake til oversikten over temaer

Munnbind og beskyttelse

Illustrasjonsbilde av kvinne som bruker håndsprit og som bruker munnbind.

Har ansatte i barnehage og skole lov til å bruke munnbind?

Dette svarer Kunnskapsdepartementet i en mail til Utdanningsforbundet (12.08.2020):

Ansatte i skole og barnehage har anledning til å bruke munnbind på jobb, også når de er i kontakt med elever og barnehagebarn, dersom munnbindet brukes av helsemessige årsaker. Dette kan for eksempel være frykt for å bli smittet av covid-19. I slike situasjoner er det gjort unntak fra forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehageloven og opplæringsloven.

I veilederne om smittevern står det at når barn får symptomer på luftveisinfeksjon i barnehage og skole, kan voksne ta på munnbind dersom det ikke er mulig å holde 1-2 meters avstand. Ellers anbefaler ikke veilederne bruk av munnbind.  

Bruk av munnbind i barnehager og skoler

(Oppdatert fra Utdanningsdirektoratet 14. august)


Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

I de situasjonene, utenom skolen, der munnbind er anbefalt, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Et eksempel er kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet.

Ansatte i barnehager og skoler med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør diskutere med sin lege om de har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Les mer her 

 

 

Gå tilbake til oversikten over temaer

Hjemmekontor

Illustrasjonsfoto av en ansatt som jobber hjemmefra

Hva er egentlig anbefalingen når det gjelder hjemmekontor for lærere?

I et intervju med Utdanningsforbundet 17. august, uttalte overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet at der hvor kontorene er trange og deles av flere, bør skoleledelsen tilrettelegge for hjemmekontor eller vekslende hjemmekontor for arbeidsoppgaver som det ikke er nødvendig å være på skolen for å gjennomføre.

- Slik vil det være mulig å holde avstand til kolleger og dermed redusere smitterisikoen, uttalte Greve Isdahl.

Hvordan kompenseres merutgifter til hjemmekontor og fjernundervisning av elevene?

Utdanningsforbundets standpunkt er at det ikke er lærerne som skal bekoste ekstrautgifter knyttet til undervisning via nettbaserte tjenester. Det dere får av ekstrautgifter til mobiltelefoni eller høyere hastighet/mer databruk på nettet eller bredbåndabonnementet bør dekkes av arbeidsgiver. Vi er i kontakt med myndighetene om dette spørsmålet. Spar på alle kvitteringer som dokumenterer disse meromkostningene.

Gå tilbake til oversikten over temaer

Spesielt for medlemmer i skolen

Illustrasjonsfoto av klasserom

Hva slags undervisning har elever krav på hvis de eller hele klassen blir satt i karantene?

Udir skriver som følger i en e-post til Utdanningsforbundet:

Hvis en elev må være borte fra skolen på grunn av smitte av covid-19, karantene eller isolering, gjelder de ordinære reglene om opplæring ved sykefravær. Hvis eleven har langvarig fravær, har skoleeier har plikt til å gi opplæring for eksempel hjemme hos eleven. Hva som anses som langvarig fravær, avgjøres etter en konkret og skjønnsmessig vurdering.

I perioden elevene har fått opplæring hjemme, har mange skoler etablert ordninger for opplæring hjemme. Hvis elevene må være hjemme på grunn av smitte, karantene eller isolering, bør derfor skolene ikke vente for lenge før de kommer igang med opplæring hjemme. 

Videre reguler § 7 i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 skoleeieres plikt til å sørge for opplæring. Her framgår det følgende i første ledd: Skoleeiere skal så langt det er mulig sørge for at barn, unge og voksne får grunnskoleopplæring og videregående opplæring selv om skolene er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Vi har lagt ut informasjon om denne bestemmelsen her: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/midlertidig-regelverk-for-utdanningssektoren-covid-19/

Forventes det nå at lærerne og skolene skal klare å tilby den samme opplæringen som normalt?

Nei. Det kan ikke forventes at lærerne og skolene skal klare å levere som normalt i denne spesielle situasjonen med ekstra smitteverntiltak, mener Utdanningsforbundet. 

Regjeringen skriver: "Ved en helt eller delvis åpning av skolene forventes det ikke at skolene full ut kan gjennomføre opplæringen som normalt før de ekstraordinære nasjonale smitteverntiltakene som er igangsatt, opphører."

Dette er helt i tråd med Utdanningsforbundets syn.

– For at tilbudet til elevene skal bli trygt og bra, og ikke minst stå seg over tid, må det også gis en klar aksept om at det ikke kan forventes at alle elever kommer tilbake til en normal skoledag, sa Steffen Handal når gjenåpningen ble varslet torsdag 7. mai.

Hva skjer med fagfornyelsen?

Innføringen av fagfornyelsen starter som planlagt i august. Dette er i tråd med hva Utdanningsforbundet har anbefalt. Vi mener likevel det er fornuftig med en tilpasset oppstart gitt koronasituasjonen, og dette innebærer:

 • Justerte forventninger til hva skoleeiere, skoleledere og lærere kan få til på kort sikt
 • En romslighet for at planleggingen ikke har vært optimal
 • En aksept for at lærere og skoleledere vil kunne ha behiv for ekstra støtte fra lokale og nasjonale styresmakter
 • Partssamarbeidet blir lagt til grunn i den lokale tilpassingen av oppstarten
 • En tydelig forventning om at fagfornyelsen skal prioriteres i konkurranse med "alle andre viktige saker" og at noe må legges til side
 • En forventning om ekstra planleggingstid og god organisering
 • God og tydelig informasjon til alle parter, også elever og foresatte

Les mer om iverksettingen av fagfornyelsen

Kan foreldre nekte å sende barna på skolen og likevel kreve hjemmeundervisning?

Nei. Utdanningsdirektoratet forventer ikke at skolene lager egne opplegg for elever som holdes hjemme av andre grunner. Det betyr at foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, selv må ivareta opplæringsplikten – for elevene som holdes hjemme, skal likevel ha opplæring. 

Alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Foreldre kan velge å undervise egne barn hjemme, såkalt privat hjemmeundervisning. Men da er det foreldrene som har ansvaret for å gi barna tilsvarende opplæring som i grunnskolen.

Les mer om hvilke rettigheter elevene mister ved privat hjemmeopplæring

Hjemmeundervisning: Hva bør lærerne passe på når det gjelder personvern?

Her er Datatilsynets råd under koronakrisen:

 • Oppfordrer de ansvarlige i kommunene og ved skolene om å gi god informasjon til både lærere, foreldre og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger.
 • Dersom ledelsen er usikre på bruk av løsninger, bør de for eksempel kontakte personvernombudet eller sikkerhetsansvarlig i kommunen.
 • Det er også viktig at enkeltlærere spør de ansvarlige ved skolen før de tar i bruk nye verktøy skolen tidligere ikke har godkjent.
 • Ber alle om å være ekstra varsomme når det gjelder sensitive personopplysninger.
 • Følg Facebook-gruppa for lærere, "Korona-dugnad for digital undervisning". Der er det også mange som tar opp problemstillinger om personopplysninger, sikkerhet og personvernregelverket.
 • Når krisen er over, bør bruken evalueres og gjennomgås og informasjon eventuelt slettes.
 • Datatilsynet understreker at dette ikke er tiden for en streng håndheving av regelverket på dette feltet.

Gå tilbake til oversikten over temaer

Spesielt for medlemmer i barnehage

Illustrasjonsbilde av barn som leker i en barnehage

Hva mener Utdanningsforbundet om smittevernveilederen for barnehagen?

Vi mener det er fornuftig at det er tre ulike nivåer av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen. Grønt nivå tilsier vanlig organisering, gult nivå tilsier moderate tiltak, mens rødt nivå tilsier omfattende tiltak. 

Vi mener også det er bra at det er presisert at det er helsemyndighetene som skal avgjøre hvilket nivå skoler og barnehager skal drives etter. Ledere i barnehager og skoler har ikke kompetanse til å avgjøre dette.

Oppdatert smittevernveileder for barnehagen kom fredag 29. mai: 

Oppdaterte smittevernveiledere: De viktigste endringene

Kan barnehagene ha kortere åpningstid for å ivareta smittevernhensyn?

Ja.

Regjeringen har tydeliggjort forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 12b. Det innebærer at barnehageeier kan redusere åpningstiden eller antall barn som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å kunne oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er ikke videreført et krav om at det må være særlige forhold i den enkelte barnehage som ligger til grunn for redusert åpningstid.

Dersom barnehagene kan ivareta de krav som stilles til smittevernfaglig forsvarlig drift, skal de tilby et barnehagetilbud til alle barn innenfor ordinær åpningstid.

Dersom barnehage har redusert åpningstid skal det ved behov lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og for barn med særlige omsorgsbehov. Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Oppdatert 12. juni 2020.

Det er noen kommuner som har inngått tidsavgrensede avviksavtaler etter gjenåpning av barnehagene. Er det fortsatt mulig?

Så lenge barnehagene drives mer eller mindre ordinært, er det ikke nødvendig med avvik fra dagens avtaleverk.

Dårlig kommuneøkonomi forverrer situasjonen. Mulighetene til å sette inn vikar er minimal er ofte den hyppigste årsaken til at planleggingstid ikke blir gjennomført. Hvilke argumenter kan vi bruke?

Dette er et generelt problem som våre medlemmer, tillitsvalgte– og arbeidsgivere kjenner ekstra sterkt på nå. Alliansearbeid på et bredt plan anbefales. At de ansattes arbeidstidsavtaler ikke blir opprettholdt, vil skape ytterligere stress og negative effekter i arbeidsmiljøet. Dessuten er tid til planlegging til barnas beste. Barnas beste bør også fremover være det viktigste. Planleggingstid utover arbeidstidavalens bestemmelser utløser overtid. Ved eventuelt tap av planleggingstid, skal den erstattes på et avtalt senere tidspunkt.

 

Koronakrisen har ført til mer sykefravær i min barnehage. Det gjør det vanskeligere å få tatt ut planleggingstid. Hva gjør jeg ?

Det er forståelig at økt sykefravær medfører en ekstra utfordring. Samtidig er det viktig å se denne problemstillingen fra en annen synsvinkel. Når planleggingstiden for eksempel på grunn av sykdom ikke lar seg gjennomføre, kan det være med å bidra til økt stress og en generell slitasje blant hele personalet. Det kan også være med på å øke sykefraværet ytterligere, og særlig blant barnehagelærerne. Dette kan være et tema som også kan innlemmes i de partssammensatte samarbeidet rundt IA-avtalen og det utarbeidete bransjeprogrammet for barnehagen. 

 

Arbeidsgiver krever at vi har ekstra tøy i barnehagen og at vi dusjer før og etter at vi har vært på jobb. Kan arbeidsgiver det?

Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet og også å risikovurdere faren for smitte (nytt vindu).

Hvis arbeidsgiver iverksetter smitteverntiltak i tråd med denne risikovurderingen, må ansatte følge den. Vi legger til grunn at det i så fall må være arbeidsgivers ansvar å ta kostnaden ved dette og at f. eks. dusjing må skje i arbeidstiden. Det må selvfølgelig også være tilrettelagt med dusj og garderobe for skift i barnehagen.

Viser også til Arbeidstilsynets side om arbeidsklær (nytt vindu).

Gå tilbake til oversikten over temaer

Kritisk samfunnsfunksjon

Illustrasjonsfoto av albuer som hilser

Regnes lærere i barnehage og skole som en kritisk samfunnsfunksjon?

(oppdatert 5. juni)

Ja, på den siste listen fra regjeringen er barnehage, grunnskoler og videregående skoler tatt inn som kritiske samfunnsfunksjoner, og lærere og ledere er blant nøkkelstillingene.

Har lærere rett på utvidet skole- eller barnehageplass til barna sine?

(oppdatert 5. juni)

Ja. Barnehager, grunnskoler og videregående skoler er inne som kritiske samfunnsfunksjoner på den siste listen til regjeringen. Derfor er det grunnlag for at lærere skal et tilbud fra kommunen for egne barn opp til 12 år utover en eventuelt redusert åpningstid ved den enkelte barnehage og skole.

Gå tilbake til oversikten over temaer

Testing

Illustrasjonsfoto av mann som testes for koronavirus gjennom et bilvindu.

Skal ansatte i barnehage og skole testes for koronavirus?

(oppdatert 12. juni)

TESTKRITERIER

Det tilrås at alle med symptomer på covid-19 testes. Ved mangel på testkapasitet finnes en anbefalt prioriteringsrekkefølge.

Det fremgår av listen (datert 03.06.20) at ansatte, barn eller elever i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning skal prioriteres ved lav testkapasitet. Se her for å lese om testkriterier.

Det kan også være aktuelt å teste enkelte grupper av asymptomatiske. Nærkontakter som ikke skal i karantene, testes. Les mer om dette i denne lenken. 

Gå tilbake til oversikten over temaer

Yrkesskadeerstatning

Illustrasjonsfoto av bruk av håndsprit

Kan lærere i barnehage og skole få yrkesskadeerstatning ved koronavirus?

(oppdatert 12. juni)

Ved smitte og eventuelle senskader av covid-19 (koronavirus) vil ansatte i barnehage og skole ha rett til yrkesskadedekning, dersom vilkårene er oppfylt, mener Utdanningsforbundet.


• Smitten må ha skjedd på arbeid i arbeidstiden på arbeidsplassen.
• I særlig smittefarlig miljø
• Det må være årsakssammenheng mellom smitten arbeidstaker er blitt utsatt for på jobb og etterfølgende alvorlig sykdom.
• Dokumentasjon er nødvendig.
• Arbeidsgiver må melde yrkesskaden.

Må man ha blitt smittet på jobben?

Ja, smitten må ha skjedd på arbeid i arbeidstiden på arbeidsplassen. Dette må dokumenteres.

Skal sykdommen meldes som yrkesskade av arbeidsgiver?

Ja, hvis en ansatt blir smittet og syk med alvorlig forløp, skal sykdommen meldes som yrkesskade av arbeidsgiver.

Hvordan skal ansatte dokumentere at smitten har skjedd på arbeidsplass?

Hendelser som kan forårsake smitte, som for eksempel hosting rett i ansiktet, nærkontakt med snørr og tårer og lignende fra barn/elever som mistenkes å ha covid-19-smitte må dokumenteres.

Det er også viktig at det dokumenteres hvis det oppdages stor grad av smittede barn eller voksne i samme barnehage, avdeling, klasse, skole og så videre. Dette for å kunne ha en dokumentasjon for at smitte kan ha vært påført i arbeidet.

Gå tilbake til oversikten over temaer

Permitteringer

Illustrasjonsfoto av paragraf

Kan arbeidsgivere i skole, barnehage og utdanningsinstitusjoner benytte seg av permitteringer av ansatte?

Utdanningsforbundet mener at stengning av skoler og barnehager er et smitteverntiltak i henhold til smittervernlovgivningen, og det gir derfor ikke grunnlag for permitteringer. Lærerne tar del i en dugnad for å hindre at koronaviruset sprer seg og skal ha sin lønn som vanlig. Samtidig betyr dette at lærerne både i barnehage og skolen er til arbeidsgivers disposisjon.

Regjeringen bestemte 17. mars at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO/AKS som er stengt under korona-pandemien. Staten dekker det barnehagene mister i foreldrebetaling, og for lærere og ansatte gir dette mer økonomisk trygghet i en vanskelig tid. Regjeringen har 4. mai utbetalt 1 milliard kroner til kommunene for å dekke bortfall av foreldrebetaling i perioden 13. mars til 13. april.

Både Kunnskapsdepartementet og KS er tydelige på at dette bør bety at kommunene ikke permitterer ansatte i barnehage og SFO/AKS. Dersom noen barnehager likevel permitterer, vil kompensasjon og tilskudd bli avkortet.

Regjeringen bevilget 65 millioner kroner til folkehøgskolene 16. april for å dekke manglende elevbetaling ut skoleåret (folkehøgskolene skal holdes stengt fram til sommeren). Dette bør bety at permitteringer heller ikke er aktuelt for folkehøgskolene.

Mer utfyllende om permittering:

Utdanningsforbundet viser til at stengning av skoler og barnehager er et smitteverntiltak etter smittevernlovgivningen og anser at lønnen skal løpe som normalt.

Permitteringer er etter vår vurdering uaktuelt.

Adgang til å permittere ansatte reguleres av hovedavtalene og ulovfestet rett.

I lov om lønnsplikt under permittering finner vi bestemmelser om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering. Ut over arbeidsgiverperioden vil det oppstå rett til dagpenger etter folketrygdens bestemmelser.

I arbeidsgiverperioden løper vanlig lønn. Vær oppmerksom på at dagpenger etter folketrygdloven er en vesentlig svakere inntektssikring enn sykepenger (om lag 66 prosent av lønnen).

Etter at partiene på Stortinget 16. mars ble enige om en krisepakke for å begrense folks økonomiske tap som følge av Korona-krisa, vil permitterte få full lønn i 20 dager.

Det er vanligvis krav om 14 dagers varsel ved permittering. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselfristen to dager (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 [10]). Varselfristens lengde avtales som utgangspunktet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne.

NAV har opplyst om at permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett og at årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

NAV har imidlertid opplyst om at koronaviruset ikke defineres som «brann, ulykker eller naturomstendigheter». I de fleste tilfeller vil derfor permittering som følge av koronasmitte følge vanlig 14 dagers varsel.

Skal medlemmer i Utdanningsforbundet som blir helt eller delvis permittert ha redusert kontingenttrekk?

Ja, det skal de. Kontingenten er en prosentsats. Dersom man blir delvis permittert reguleres kontingenten tilsvarende automatisk ved lønnsutbetaling.

Medlemmer som blir 100 prosent permittert og som enkelte måneder står helt uten ordinær lønnsinntekt må ta kontakt med medlemsservice, tlf 24142000 / medlem@udf.no, for å gjøre avtale om innbetaling av kontingent.

Gå tilbake til oversikten over temaer

Omsorgspenger og omsorgspermisjon

Illustrasjonsfoto av munnbind

Kan arbeidsgiver forlange at ansatte som nå jobber hjemmefra SKAL ta omsorgspermisjon hvis de samtidig må ta seg av små barn som ikke kan gå i barnehage og skole?

Nei.  I utgangspunktet skal alle lærere i barnehage og skole nå ha hjemmekontor hvis dette er mulig. Det er hovedregelen. Hvis dere mener dere kan gjøre en rimelig god jobb selv med barna hjemme, skal ordningen betraktes som vanlig arbeid med hjemmekontor. Hvis dere mener det er vanskelig å jobbe fulltid i situasjonen, må dere be om å få tilrettelagt arbeid for å kunne gjøre mest mulig. Først hvis heller ikke dette fungerer, er det aktuelt å benytte omsorgspermisjon. Den er nå utvidet til 20 dager i året. Men disse dagene kan fort bli brukt opp, og barna kan bli syke etter at korona-krisen er over, så vi vil sterkt advare mot at det går automatikk i å pålegge dere omsorgspermisjon når dere har hjemmekontor og små barn hjemme.

Når har foreldre rett på omsorgspenger når de er hjemme med barn?

(Oppdatert 20. august)

Omsorgspenger er best kjent som «hjemme med sykt barn-dager». Som arbeidstaker kan du bruke omsorgsdager når du må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage har stengt på grunn av koronaviruset, skriver NAV. Det er arbeidsgiveren som skal utbetale omsorgspenger til deg.

For å få omsorgspenger må alle disse punktene gjelde for deg:

 • Du har omsorgen for barnet.
 • Du har vært i jobb i minst fire uker før du kan bruke av omsorgsdagene.
 • Hvis du ikke har vært i jobb i minst fire uker, men har hatt sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger, er det likestilt med jobb.
 • Du må være borte fra jobb på grunn av minst én av disse situasjonene:
 • barnet eller barnepasser er blitt syk.
 • barnet skal følges til legen, selv om barnet ikke er sykt akkurat den dagen.
 • barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset. Denne regelen gjelder ut kalenderåret 2020.
 • Barnet ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forhold til koronaviruset. Det er en lege som avgjør om det foreligger særlige smittevernhensyn. Det kan være av smittevernhensyn til barnet, eller andre familiemedlemmer som barnet bor med. Denne regelen gjelder ut kalenderåret 2020.

Fra og med 1. juli 2020 gjelder disse reglene:

 • Alle går tilbake til vanlig antall dager og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ei.
 • De doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen faller bort fra 30. juni 2020.
 • Overførte omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole annulleres.
 • Dette er uendret og gjelder fortsatt:
 • Vedtak om ekstra dager fordi du for eksempel har et kronisk sykt barn
 • Rett til å bruke omsorgsdager ved særlige smittevernhensyn
 • Omsorgsdager du har delt eller fått etter vanlig regelverk beholdes
 • Mulighet til å overføre dager til en annen omsorgsperson fordi barnehage eller skole har vært stengt

(Kilde: NAV.no)

Under den pågående koronakrisen, og etter utløp av «hjemme med sykt barn-dagene», er det viktig at arbeidsgivere oppfordres til å bidra i dugnaden slik at inntekt kan sikres for ansatte som fortsatt må være hjemme, mener Utdanningsforbundet.

Vi minner om at slikt fravær også vil være en gyldig fraværsgrunn.

Siden dager med omsorgspenger er begrenset bør den som kan arbeide på hjemmekontor gjøre det så langt det mulig, slik at dager med omsorgspenger kan benyttes når det ikke er mulig å jobbe.

Vi oppfordrer arbeidsgivere til å være fleksible, og vise forståelse for at disse arbeidstakere ikke kan yte maksimalt og jobbe fullt hele tiden.

Generelt, og uavhengig av korona-krisepakken, gjelder disse punktene for å få omsorgspenger:

 • Du har omsorgen for et barn som er 12 år eller yngre. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.
 • Du må være borte fra jobb fordi barnet eller barnepasser er blitt syk. Eller fordi barnet skal følges til legen, selv om barnet ikke er sykt akkurat den dagen.
 • Du har vært i jobb i minst fire uker før du kan bruke av omsorgsdagene. Sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger og opplæringspenger er likestilt med jobb.

(kilde NAV.no)

Gå tilbake til oversikten over temaer

Ferie og ferieavvikling

Illustrasjonsfoto av fjellsko og natur

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta ferie under koronakrisen?

Ja, men man har fortsatt rett til å avvikle hovedferien sin på 18 virkedager i perioden 1. juni til 30. september. Man kan kreve å få beskjed om feriefastsettingen så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien begynner, med mindre særlige grunner er til hinder for det.

Kan arbeidsgiver på grunn av koronakrisen endre ferie som allerede er avtalt?

Ja, men bare hvis det er nødvendig på grunn av hendelser som arbeidsgiver ikke kunne forutse. Den ansattes fravær må skape vesentlige driftsproblemer for virksomheten, og det er en forutsetning at det ikke kan skaffes en stedfortreder. Det skal mye til for at arbeidsgiver skal kunne endre ferien.

Hvordan må arbeidsgiver gå frem for å endre ferie som allerede er avtalt?

En eventuell endring skal først drøftes med den ansatte. Hvis arbeidsgiver allikevel lar være å ha slike drøftinger med den ansatte, kan man som ansatt kreve erstatning for velferdstap i forbindelse med denne endringen.

Har den ansatte krav på erstatning hvis endringen medfører ekstrautgifter?

Ja, men bare hvis ekstrautgiftene er nevnt i de forutgående drøftingene og kan dokumenteres. Dette er for at arbeidsgiver skal kunne vurdere hva som lønner seg mest; å endre den ansattes ferie eller å la den ansatte avvikle ferien sin som først avtalt. 

Kan en ansatt på grunn av koronakrisen endre ferie som allerede er avtalt?

Hovedregelen er at inngåtte avtaler skal holdes, og det gjelder også en avtale om når den ansatte skal ha ferie. Arbeidsgiver må gjøre en konkret vurdering av om den ansattes ønske om endring skal innvilges, og Utdanningsforbundet anbefaler at situasjonen løses i samarbeid mellom arbeidsgiver og den ansatte. Utdanningsforbundet mener imidlertid at terskelen for å tillate endringen bør være lav hvis arbeidsgiver i liten grad har innrettet seg etter den avtalte ferien.

Kan man få ferien utsatt hvis man blir syk?

Ja, hvis man blir syk før eller under ferien så kan man kreve å få ferien utsatt. Det er viktig å være klar over at det er den ansatte som har ansvaret for å kontakte arbeidsgiver og legge frem kravet.

Hvis man bli syk før ferien, kan man senest siste arbeidsdag før ferien kreve at hele ferien utsettes til et senere tidspunkt samme år. Hvis man blir syk under ferien, kan man kreve at de dagene man var syk utsetter til et senere tidspunkt. Kravet må i så fall sendes inn så raskt som mulig etter at man er tilbake på jobb.

Gå tilbake til oversikten over temaer

Andre spørsmål

Illustrasjonsfoto av forhandlinger

Hva betyr det egentlig at lønnsoppgjøret utsettes til høsten?

Det betyr i praksis at våre medlemmer (og andre) får samme lønn som de har nå fram til lønnsoppgjøret er gjennomført i løpet av høsten. Gjeldende avtaler forlenges fram til lønnsoppgjøret kan gjennomføres.

Gå tilbake til oversikten over temaer

Informasjonsfilmer om korona, testing og smittevern på flere språk

Informasjon om korona, testing og smittevern på flere språk

Norske Kvinners Sanitetsforening har spilt inn 11 informasjonsfilmer om korona, symptomer og testing av barn på åtte språk. Filmene viser når barn ikke lenger kan være i barnehage eller skole, hvordan du får en koronatest, i tillegg til annen informasjon om smittevern.

 

 

Gå tilbake til oversikten over temaer

Reiseforsikring

Illustrasjonsfoto av reiseforsikring

Hva dekker reiseforsikringen i Tryg?

Mange av våre medlemmer har reiseforsikring i Tryg. Har du bestilt reise, eller er du allerede i utlandet? Her kan du lese hva som dekkes av reiseforsikringen og hvordan du går frem.

Gå tilbake til oversikten over temaer

Saker om koronakrisen