Diskriminering i ansettelsesprosess

Dersom et diskrimineringsgrunnlag, for eksempel alder, etnisitet eller kjønn, er årsaken til at du ikke får en jobb, vil dette kunne være i strid med diskrimineringslovgivningen. Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder.

Dersom et diskrimineringsgrunnlag (for eksempel alder, etnisitet eller kjønn) er årsaken til at du ikke får en jobb, vil dette kunne være i strid med diskrimineringslovgivningen.


Hvis du mistenker at du har blitt diskriminert, bør du samle informasjon og bevis som kan styrke saken din. Hva er det som gjør at du tror at du har blitt diskriminert? Hvis du mener at du har blitt diskriminert på grunn av alder, bør du for eksempel finne alderen til den som ble ansatt i stillingen, og hvilke kvalifikasjoner vedkommende hadde.

Du bør forhøre deg med tillitsvalgt om saken og/eller ringe Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning.


Du har krav på at arbeidsgiveren gir deg skriftlig informasjon om utdanning, praksis og andre formelle kvalifikasjoner til den eller de som ble ansatt. Hvis det er en offentlig stilling, kan du be om å få tilsendt utvidet søkerliste, informasjon om hvem som ble innstilt til stillingen og søknadene med de som ble innstilt og/eller tilsatt.

Du kan også spørre arbeidsgiver om å få en begrunnelse for hvorfor ikke du fikk stillingen, men dette er ikke noe du har krav på å få.


Bakgrunnen for at det kan være relevant å vite mer om den som fikk stillingen, er at det ved ansettelse i offentlig sektor gjelder et kvalifikasjonsprinsipp: Det vil si at arbeidsgiver plikter å ansette den som etter en helhetsvurdering er best kvalifisert for stillingen. Utgangspunktet for vurderingen er kravene som går fram av utlysningsteksten. Ellers er sentrale momenter utdanning, arbeidserfaring og personlig egnethet. Hvis det foreligger krav om utdanning, slik det eksempelvis gjør for lærere, må kompetansekravene som stilles i det aktuelle lovverket være oppfylt.

Selv om kvalifikasjonsprinsippet ikke gjelder i privat sektor, kan det være relevant å se på hvilke kvalifikasjoner den som ble ansatt i stillingen hadde. Det kan muligens si noe om hvilke hensyn arbeidsgiver tok i ansettelsesprosessen.


Du bør snakke med tillitsvalgt om saken, og vurdere om det kan være hensiktsmessig å gå i dialog med arbeidsgiver. Kan det være en annen stilling du kan være aktuell for? En annen mulighet er å be om råd hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.