Utlysningstekstens betydning for hvem som kan ansettes

Sivilombudet kom i en nylig avgitt uttalelse til at en ansettelse av en avdelingsleder var i strid med kvalifikasjonsprinsippet.

Den som ble ansatt, oppfylte ikke kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten for stillingen.
Kommunen hadde lyst ut en stilling som avdelingsleder for en enhet som leverte helsetjenester til befolkningen i kommunen. I utlysningsteksten fremkom det at aktuelle søkere må ha helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelor-nivå. Erfaring fra helseledelse kombinert med annen relevant utdanning på bachelor-nivå ville også bli vurdert.

Vedkommende som ble ansatt, hadde ikke helse- og sosialfaglig utdannelse, men var utdannet cand.mag. med fag innen språk, historie og informatikk. Hun var også i ferd med å avslutte et mastergradstudium i kommunal ledelse. Videre hadde hun ledererfaring fra Nav. Kommunen mente hun med dette oppfylte kravet om erfaring fra helseledelse kombinert med annen relevant utdanning på bachelornivå. Ettersom Nav i hovedsak ikke yter helsetjenester og heller ikke hører til helsesektoren, antok ombudet at de fleste lederstillinger i Nav ikke vil innebære tilstrekkelig helsefaglig ansvar til at det var nærliggende å tale om helseledelse.

Ombudet mente i tillegg at kommunen hadde tolket kravet om annen relevant utdannelse svært vidt. Cand.mag.-graden, som i hovedsak omfattet fag innen språk og historie, kunne ikke anses for å ha relevans av nevneverdig betydning for stillingen og oppfylte således ikke kravet til annen relevant utdannelse.

Kvalifikasjonsprinsippet

Ansettelser i det offentlige skal skje i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet. Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. I vurderingen av hvem som er best kvalifisert skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene angitt i utlysningsteksten. For ansettelser i staten er kvalifikasjonsprinsippet lovfestet i statsansatteloven.

Det samme prinsippet gjelder som ulovfestet rett for ansettelser i kommunal sektor, med det samme rettslige innholdet som for statlig sektor.

Arbeidsgiver skal avgjøre hvem av søkerne som etter en samlet vurdering anses best kvalifisert for stillingen. Søkerne må oppfylle det som i utlysningen er satt som absolutte krav for å være kvalifisert. Teksten i utlysningen angir den ytre rammen for hvem som er å anse som formelt kvalifisert, sammen med eventuelle lov- og avtalefestede krav.

Der de formelle kvalifikasjonskravene er oppfylt, vil i tillegg arbeidserfaring og personlig egnethet være sentrale momenter i den samlede vurderingen av hvem som er best kvalifisert.

Utlysningsteksten

Utlysningsteksten skal gi søkere informasjon om hvilke krav som må oppfylles for å være kvalifisert til den aktuelle stillingen. Ved tolkningen av utlysningsteksten tas det utgangspunkt i den alminnelige språklige forståelsen. Hva det er rimelig å legge til grunn at arbeidsgiver og allmennheten legger i kravene, vil være sentrale momenter ved tolkningen. Hvordan arbeidsgiver faktisk har ment at kravene skal forstås, er derfor ikke avgjørende ved
tolkningen dersom dette ikke kommer til uttrykk i utlysningen.

Ombudet presiserte at kommunen i sine fremtidige vurderinger av hvilke kvalifikasjonskrav som skal stilles i en utlysning, må være bevisst på hvordan teksten kan bli forstått av potensielle søkere. Dette er vesentlig ved vurderingen av om kvalifikasjonskravene er oppfylt. Dersom kommunen mener at kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten hindrer ansettelse av ønskede søkere, kan stillingen trekkes tilbake og lyses ut på nytt med oppdaterte kvalifikasjonskrav.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 7/2022

Tilsetting og midlertidig tilsetting
Arbeidsmiljøloven
Statsansatteloven

Signert

Avbildet: Bente Schei Ystehede
Bente Schei Ystehede

Advokat Utdanningsforbundet