Suspensjon

Dersom en arbeidsgiver mistenker at det er grunnlag for å avskjedige en arbeidstaker, kan en suspendere vedkommende.

Det innebærer at arbeidstakeren må fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes. Hjemmel for å suspendere er arbeidsmiljøloven § 15-13, mens statlig ansatte kan suspenderes etter statsansatteloven § 29.

Strenge krav for å suspendere

Det stilles strenge krav for å kunne suspendere. Det må foreligge en rimelig grad av sannsynlighet for at avskjed skal komme på tale før en kan suspendere. En kan ikke suspendere dersom en mener det er grunnlag for oppsigelse, som gjelder mindre alvorlige forhold enn avskjed.

Dessverre opplever vi noen ganger at arbeidsgivere likevel suspenderer, selv om det neppe er grunn til å anta at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan gi grunnlag for avskjed.

Et viktig vilkår for å kunne suspendere er at virksomhetens behov tilser at det er nødvendig. Dersom det eksempelvis påstås at en lærer har slått en elev, kan det være grunnlag for å undersøke omstendighetene rundt dette. Forholdet kan eksempelvis være anmeldt, og politiet har igangsatt etterforskning. Da kan det være aktuelt å suspendere inntil etterforskning er gjennomført. Når en skal vurdere om en skal suspendere eller ikke må en vurdere om en kan finne en mindre drastisk løsning enn suspensjon, eksempelvis en omplassering til andre arbeidsoppgaver. Gjør en ikke det, kan det være at en ikke har oppfylt nødvendighetskriteriet.

Så lenge suspensjonen varer, beholder arbeidstakeren lønnen. Dersom det gis avskjed, stopper lønnsforpliktelsen.

I de tilfaller der en arbeidstaker er suspendert, plikter arbeidsgiveren fortløpende å vurdere om grunnlaget for suspensjonen er til stede. Dersom det i prosessen klargjøres at det neppe lenger er grunn til å anta at det foreligger grunnlag for avskjed eller at virksomhetens behov ikke lenger gjør det påkrevd å holde arbeidstakeren borte fra arbeidsplassen, skal suspensjonen oppheves. I slike tilfeller har arbeidstakeren rett til å gå tilbake til stillingen sin. Dersom det derimot avklares at det er grunnlag for å fatte vedtak om avskjed, kan dette erstatte suspensjonen. I så fall stopper lønnen fra avskjedstidspunktet.

Suspensjonsperioden

Normalt er suspensjonsperioden maksimalt 3 måneder, men det er anledning til å gi forlenget suspensjon dersom dette har grunnlag i forholdets art. Et eksempel som kan berettige en forlenget suspensjon, kan være at det er reist tiltale i en straffesak. For statsansatte skal suspensjonen oppheves dersom det ikke er fattet vedtak om avskjed innen seks måneder. Det er her mulighet for forlengelse av suspensjonen, dersom «særlige forhold» tilsier det.

Drøftingsplikten, formkrav og virkninger av urettmessig suspensjon er i utgangspunktet lik som ved oppsigelse.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 4/2022

Avskjed og oppsigelse
Arbeidstilsynet
Arbeidsmiljøloven
Statsansatteloven

Signert

Avbildet: Bjørn Saugstad
Bjørn Saugstad

Advokat Utdanningsforbundet