Når arbeidsgiver ikke kan betale

Arbeidstaker kan oppleve ikke å få utbetalt lønn eller feriepenger til avtalt tid. Årsaken kan være at arbeidsgiver ikke kan betale.

Vi ser eksempler på private barnehager som kommer opp i økonomisk uføre der arbeidsgiver ikke kan betale ut lønn eller feriepenger. Det er også viktig å være oppmerksom på pensjonsforholdene i slike situasjoner. Det kan hende at barnehagen ikke har betalt pensjonspremie for en bestemt periode, eller i verste fall at pensjonsinnskuddet til de ansatte ikke er overført til forsikringsselskapet.

Dersom arbeidsgiver ikke kan betale ut lønn eller feriepenger, kan virksomheten slås konkurs. Slik går du frem:

Ta kontakt med arbeidsgiver

Det er viktig at du først tar kontakt med arbeidsgiver for å vite årsaken til at lønn og/eller feriepenger ikke er utbetalt. Det er da avgjørende ikke å vente for lenge, før du går videre med saken. Hvis tiden går, kan du tape rettigheter hos den statlige lønnsgarantien.

Påkrav

Får du ikke utbetalt lønn til avtalt tid, sender du så fort som mulig et rekommandert kravbrev til arbeidsgiver – påkrav. I kravbrevet må det angis hva kravet gjelder, hvilket beløp arbeidsgiver skylder og opptjeningsperioden. Gi arbeidsgiver én ukes frist til å betale. Opplys videre i kravbrevet at hvis pengene ikke betales innen fristen, vil du gå videre med saken.

Konkursvarsel

Når arbeidsgiver ikke betaler etter påkrav, er konkursvarsel neste skritt. Konkursvarsel sendes når det har gått minst fire uker etter påkrav ble sendt.

Konkursbegjæring

Når betalingsfristen på to uker i konkursvarselet har gått ut, må det sendes konkursbegjæring til tingretten. Begjæringen må ha kommet inn til tingretten innen to uker fra betalingsfristen i konkursvarselet utløp. Hvis du venter lenger, må varselet forkynnes på nytt.

Konkursrådet har laget ferdige maler, blant annet konkursbegjæring, på sitt nettsted: Maler og eksempler - Konkursrådet (konkursradet.no)

Når konkurs er åpnet, blir det oppnevnt en bostyrer. Bostyrer har blant annet som oppgave å informere de ansatte om deres rettigheter i forbindelse med konkursen. Du må da søke lønnsgarantidekning ved å melde kravet til bostyrer.

NAV Lønnsgaranti

Lønnsgarantiordningen skal sikre at arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiver ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap og offentlig administrasjon av orsikringsselskap eller bank.

Det viktige er fristene:

  • Lønnskravet må ikke ha forfall lenger tilbake enn 12 måneder før den dagen begjæring om konkurs kom inn til tingretten (fristdagen). Denne fristen er absolutt.
  • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.

Etter konkursåpning dekkes krav i inntil én måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lengre oppsigelsestid.

Det er altså viktig å følge opp lønns- og feriepengekravene og sikre at man ivaretar fristene overfor NAV Lønnsgaranti.

Er man passiv, og venter på at andre skal begjære arbeidsgiver konkurs, risikerer man at lønns- og feriepengekravene blir for gamle til å kunne dekkes av garantien. Man kan derfor bli nødt til å sørge for at det blir åpnet konkurs.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 11/2022

Lønn
Konkursloven

Signert

Avbildet: Endre Lien
Endre Lien

Advokat Utdanningsforbundet