Nytt prinsipp for regulering av pensjoner

Stortinget har vedtatt nytt prinsipp for regulering av pensjoner.

Pensjonene og –rettighetene blir regulert hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Reguleringen av pensjonene skjer med virkning fra 1. mai hvert år.

Det nye prinsippet for regulering innebærer at alderspensjon skal reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i samfunnet. Tidligere var det bare lønnsvekst som ble lagt til grunn med en fast fratrekksfaktor på 0,75 prosent.

Dette sikrer bedre og jevnere utvikling av pensjonene.

Stortinget vedtok også at det skal gis en kompensasjon som om disse nye reglene hadde vært gjeldende allerede fra 1. mai 2020.

Det nye prinsippet gjelder for alderspensjon og AFP samt etterlattepensjon dersom man er 67 år eller eldre.

Resultat trygdeoppgjøret 2021

Staten tilbød først pensjonistene 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør. Kravet var 3,83 prosent.

Men et flertall på Stortinget vedtok i juni å øke løpende alderspensjoner med 3,83 prosent. Det er 0,25 prosentpoeng mer enn regjeringen la opp til.

Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) er 106.399 kroner fra 1. mai 2021. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser.

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 101.351 kroner til 106.399 kroner med virkning fra 1. mai 2021. Dette er en økning på 4,98 prosent.  

Alderspensjonen øker med 4,99 prosent med virkning fra 1. mai.

Det er signert protokoller som formaliserer det nye reguleringssystemet for offentlige pensjoner under utbetaling også på avtaleområdene (KS, Spekter mv), ikke bare på de lovfestede områdene.

Ekstraøkningen tilknyttet kompensasjonen for pensjonsøkning året før, er ikke effektuert ennå. Men NAV har nylig meddelt at tilleggsreguleringen vil bli gjennomført innen utløpet av november måned. Trolig vil Statens pensjonskasse/KLP gjennomføre innen samme tid.

Det er samlet sett svært god regulering for pensjoner under utbetaling i år. Pensjonistene får i 2021 en solid økning kjøpekraften. Pensjonistene er årets inntektsvinnere

Økt minstepensjon

Regjeringen har vedtatt å øke satsen for minstepensjon fra folketrygden for enslige pensjonister.

Minstepensjonen for enslige i folketrygden vil øke med 4.000 kroner i året med virkning fra 1. mai 2020 og med ytterligere 5.000 kroner fra 1. juli 2021.

Økningen i minstepensjonen skal samordnes med utbetalinger fra offentlig tjenestepensjon.

Hvordan blir det fremover?

Stortinget har også bestemt nytt/endret reguleringsprinsipp med virkning fra 2022 og fremover.

Arbeidsdepartementet har utarbeidet utredning om dette som nylig har vært på høring – Forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon.

Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 13/2021

Pensjon
NAV
Statens pensjonskasse
KLP
Oslo Pensjonsforsikring

Signert

Avbildet: Endre Lien
Endre Lien

Advokat Utdanningsforbundet