Covid-19 som yrkessykdom

Ved forskriftsendring av 7. april 2020 ble «covid-19 med alvorlige komplikasjoner» satt på listen over sykdommer omfattet av forskrift om yrkessykdommer.

At covid-19 med alvorlige komplikasjoner omfattes, er udelt positivt. Vi opplever dessverre at regelendringens virkeområde ikke er tilstrekkelig presisert, hvilket vi har tatt opp med myndighetene.

Uklare vilkår

For å få covid-19 godkjent som yrkessykdom, må flere vilkår være oppfylt. Smitten må skje på en bestemt type arbeidsplass som beskrevet i yrkessykdomsforskriften. Eksempler på arbeidsplasser som er omfattet, er sosiale institusjoner. Opplistingen er ikke uttømmende, og det er videre åpning for «yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare». Mye tyder på at smitte på skole og i barnehage kan falle innunder dette. 

Videre må smitten av covid-19 ha ført til alvorlige komplikasjoner. Hva som er alvorlige komplikasjoner, er ikke nærmere regulert. 

For å få erstatning vil det etter folketrygdloven være et krav om såkalt årsakssammenheng mellom smitten og skaden. Dette henger nært sammen med hva som er regnet som sannsynlige utfall av covid-19, hvilket vil bero på en medisinskfaglig vurdering. For tiden er dette ikke nærmere spesifisert.

Avslutningsvis må det bevises at smitten skjedde i arbeid på arbeidsplassen i arbeidstiden. Å føre bevis for at smitten har skjedd i arbeid for lærere og barnehagelærere vil kunne vise seg vanskeligere enn for eksempel for helsepersonell. All mulig dokumentasjon vil derfor være viktig.

At smitterisikoen er svært høy i det aktuelle arbeid, vil for eksempel kunne hevdes dersom det oppdages flere smittede barn eller voksne innenfor samme skole/barnehage, avdeling/klasse, eller lignende. Det er derfor svært viktig at smittetilfeller/utbrudd dokumenteres. Videre bør hendelser som hosting i ansiktet, nærkontakt med snørr og tårer og lignende fra barn/elever som mistenkes å ha covid-19-smitte, dokumenteres for å kunne sannsynliggjøre at smitten ble påført i arbeidet. Det er likevel viktig å være klar over at disse vilkårene kan by på utfordringer fordi smitte av covid-19 potensielt kan skje hvor som helst i samfunnet. Utdanningsforbundet erfarer dessverre at det ofte er krevende å vinne frem i yrkesskadesaker. Derfor er det viktig at det jobbes godt med dokumentasjon og annet som kan fremme en sak på en god måte.

Når skal skaden meldes?

Et særskilt spørsmål er når smitten skal meldes. Det er arbeidsgivers ansvar å sende skademelding til NAV, og det følger av folketrygdloven § 13–14 at skademelding skal sendes snarest mulig. Endelig frist for å melde yrkessykdom er ett år etter at man ble klar over årsaken til sykdommen.

Siden det dreier seg om alvorlige komplikasjoner etter covid-19, kan det synes logisk at sykdommen først meldes når tegn på følgene oppstår. Vi synes likevel dette er uklart, da en avventende holdning ikke samsvarer med det klare utgangspunktet om at yrkesskade/-sykdom skal meldes så snart som mulig.

Kort oppsummert

Utdanningsforbundet anser at skoler og barnehager faller innunder yrkesskadeforskriftens bestemmelse om «miljøer med særskilt smitte eller sykdomsfare». For at dette skal bli tydeliggjort, har vi tatt det opp med myndighetene. Vi har samtidig bedt om retningslinjer hva gjelder forståelsen av «covid-19 med alvorlige komplikasjoner». Mye tyder på at dette vil måtte utvikles gjennom praksis. 

Vår anbefaling er at påvist covid-19-smitte, som sannsynligvis stammer fra et smittetilfelle/utbrudd på arbeidsplassen, meldes snarest. Det er viktig å følge opp saken, og kanskje må man melde på nytt. Under enhver omstendighet må man være påpasselig med den gjeldende ettårsfristen.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 5/2021

Yrkesskade
Yrkesskadeforsikringen
NAV
Finansklagenemnda

Signert

Avbildet: Marie Ruud
Marie Ruud

Juridisk rådgiver i Utdannigsforbundet