Ikke glem arbeidsmiljøloven

Lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er fortsatt gjeldende for ansatte i skoler og barnehager som i arbeidslivet for øvrig.

Pandemien har snudd opp ned på arbeidshverdagen for lærere, elever og arbeidsgivere. Lærere i skole og barnehager har gjort og gjør en stor innsats for å ivareta sine forpliktelser overfor barn og elever. Pandemien utfordrer også arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig å minne om arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette kravet er fortsatt gjeldende for ansatte i skoler og barnehager som i arbeidslivet for øvrig.

Kravet om fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø framkommer av arbeidsmiljølovens § 4–1. I henhold til arbeidsmiljølovens § 3–1 skal arbeidsgiver dessuten sørge for et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsgiver plikter å kartlegge farer og problemer, og vurderer risikoforholdene i virksomheten. Videre skal det jf. arbeidsmiljølovens § 3–1 utarbeides planer og iverksettes tiltak for å redusere risiko som oppdages. Pandemien er nettopp en slik risiko, og krever et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Det er utformet egne smittevernveiledere for skole og barnehage av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet. Disse publiseres på udir.no. I veilederne settes konkrete krav til hvordan arbeidshverdagen skal gjennomføres under pandemien. Arbeidsgiver har ansvar for overholdelse av smittevernveiledere og for smittevernarbeidet i skole og barnehage.

Smittevernveilederne er nivåinndelt etter en trafikklysmodell slik at tiltakene kan tilpasses nivå for smitte. Situasjonen er som kjent i endring. I skrivende stund er mange skoler på gult nivå, og en del også rødt. Nivået bestemmes av smittevernmyndighetene.

I veilederne skilles det mellom ulike situasjoner, blant annet aktivitet i og utenfor klasserom, og mellom lærere og elever. Mange av tiltakene i smittevernveilederne må følges, men det er også en rekke tiltak skal overholdes «så langt det er mulig». Eksempler på slike tiltak er at elever og lærere på videregående skole skal holde avstand så langt det er mulig. I hvilken grad det er mulig å holde avstand, vil i stor grad handle om tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver må vurdere alle tiltakene i veilederen, også de som skal overholdes så langt det er mulig. Dersom arbeidsgiver velger å se bort fra noen av de anbefalte tiltakene, bør dette drøftes med verneombud og tillitsvalgt. Fordi tiltakene er anbefalt, bør det også foreligge en forsvarlig begrunnelse dersom tiltakene ikke blir fulgt.

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og for at det er mulig å overholde råd og pålegg etter smittevernveilederne. Arbeidsgiver skal samarbeide tett med vernetjenesten i dette arbeidet.

Dersom verneombudet blir kjent med forhold som kan medføre helsefare, skal vedkommende gjøre arbeidsgiver oppmerksom på forholdet, se arbeidsmiljøloven § 6–2. Er det ikke innen rimelig tid tatt hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget. Dersom arbeidsmiljøutvalget finner det nødvendig, kan utvalget vedta at arbeidsgiver skal gjennomføre konkrete tiltak med hensyn til utbedring av arbeidsmiljøet.

Hvis du som arbeidstaker opplever at skolen din ikke overholder forsvarlige smittevernhensyn, bør du kontakte vernetjenesten på din skole.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 13/2020

Signert

Avbildet: Rut Severinsen

Rut Severinsen

Juridisk rådgiver i Utdanningsforbundet