Retten til ammefri

Arbeidsmiljøloven § 12-8 regulerer retten til ammefri. Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for at mødre som begynner å jobbe før barnet er ett år skal kunne fortsette å amme uten å lide et vesentlig inntektstap.

Tariffavtaler gir i mange tilfeller den ansatte bedre rettigheter enn arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder ammefri.

Publisert 23.08.2019

Det er nå litt over ett år siden Stortinget vedtok å gjøre endringer i lovverket som regulerer fordeling av foreldrepermisjon. Fedrekvoten økte fra 10 til 15 uker, slik at far og mor nå har 15 uker permisjon hver i tillegg til en fellesperiode på 16 uker. Utdanningsforbundet får jevnlig henvendelser om retten til ammefri, og spørsmålet har aktualisert seg på ny etter at tredeling av foreldrepermisjonen ble innført.

Minimumsrettigheter etter arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 12-8 regulerer retten til ammefri. Det følger av bestemmelsens første ledd at en kvinne som ammer barnet sitt kan kreve så mye fritid som hun trenger til amming. Slik fritid kan for eksempel tas ut som redusert arbeidstid med inntil én time daglig eller en halv time to ganger daglig. Det er opp til kvinnen selv å bestemme hvilken ordning som fungerer best for henne og barnet. Det er derfor ikke slik at ammefritiden må legges til begynnelsen eller slutten av dagen. Retten til ammefri omfatter også reisetiden som går med til å reise til barnet og evt. tilbake på jobb.

Bestemmelsens andre ledd regulerer rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri for barn under ett år. Arbeidstakeren har rett til ammefri med inntil én time på dager der den avtalte arbeidstiden er sju timer eller mer. Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for at mødre som begynner å jobbe før barnet er ett år skal kunne fortsette å amme uten å lide et vesentlig inntektstap.

Bedre rettigheter i tariffavtale

Tariffavtaler gir i mange tilfeller den ansatte bedre rettigheter enn arbeidsmiljølovens bestemmelser, men hva man har krav på vil variere ut ifra hvor man jobber.

Hovedtariffavtalen på KS-området § 8 punkt 8.3.4 gir arbeidstaker som ammer rett til fri med lønn i inntil to timer per dag. I KS sin tariffavtale får kvinner som ammer rett til fri etter denne paragrafen så lenge hun ammer. Arbeidsgiver kan be om å få bekreftelse fra lege/helsestasjon på at arbeidstakeren faktisk ammer dersom de har behov for det.

For ansatte i Oslo kommune så følger det av Hovedtariffavtalen § 4.7.9 at det gis inntil 2 timer ammefri med lønn pr. dag for heltidsansatte i barnets første leveår. Ammefri med lønn utover det første året, gis ved særlige behov. For deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas det en forholdsmessig beregning av lønnet ammefri, men det presiseres at retten til fri etter arbeidsmiljøloven § 12-8 som et minimum gjelder uansett.

Hovedtariffavtalen i staten § 19 gir rett til ammefri med lønn i inntil to timer for arbeidstakere som arbeider hel arbeidsdag. En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag har rett til fri med lønn i inntil én time hver dag. Retten til ammefri utløper når barnet fyller to år.

Hovedtariffavtalen mellom Utdanningsforbundet og PBL (private barnehagers landsforbund) punkt 8.3.3 gir arbeidstaker rett til fri i inntil to timer per arbeidsdag for å amme sitt barn. Retten til ammefri etter denne bestemmelsen har kvinnen så lenge hun ammer. Når det er 9 måneder siden fødsel kan arbeidsgiver be om å få bekreftelse fra lege/helsestasjon på at kvinnen fortsatt ammer dersom de ønsker det. 

Generelt så er det slik at det er barnets behov for å bli ammet, og kvinnens behov for å amme som skal avgjøre tidspunktet for ammefri i løpet av arbeidsdagen.


Ammende kvinne i skoleverket kan derfor ikke pålegges å ta ut ammefri kun utenfor undervisningstid dersom barnets og kvinnes behov tilsier at amming skal foretas innenfor denne delen av arbeidstiden. Det bør inngås klare avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om tidspunkt for ammefri.

Artikkelen stod på trykk i Utdanning 9/2019

Signert

Tone Hagen

Tone Hagen Stephensen

Advokat Utdanningsforbundet