Pensjonsløsning for private barnehager

Partene i PBL-oppgjøret ble 26. august 2019 enige om en ny og varig pensjonsavtale for de ansatte.

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i PBL har inngått avtale om såkalt hybridpensjon. Pensjonsordningen trer i kraft fra 1. januar 2020 og gjøres gjeldende for alle ansatte som er 52 år og yngre per 1. januar 2020.

Pensjonsløsningen med PBL innebærer:

 • Alderspensjon etter tjenestepensjonsloven (hybridpensjon)
 • Livslang pensjon
 • Lik pensjon for kvinner og menn
 • Maksimal sparesats på 7 %
 • Kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Man kan jobbe og ta ut pensjon samtidig
 • Tjener opp pensjon alle år du jobber.
 • Kan, men må ikke velge risikoprofil og investeringsvalg
 • AFP-ordning som i dag
 • Uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon

For FUS-barnehagene ble det fremforhandlet løsning om hybridpensjon høsten 2016 – da det ble landet pensjonsløsninger på flere private tariffområder:

 • Virke – HUK-området
 • KS-Bedrift
 • FUS/Trygge barnehager

Hybridløsningene er maksimalordninger, med sparesats på 7 prosent der arbeidsgiver betaler 5 prosent og må dessuten betale et tillegg på om lag 1 prosent for kvinner.

Hva er hybridpensjon?

Hybridpensjon reguleres av lov om tjenestepensjon.

Hybridpensjon har elementer fra ytelses- og innskuddspensjon. Hybridordningen fungerer på mange måter som en innskuddspensjon, men er en livsvarig og kollektiv ytelse.

Du betaler en årlig premie til et pensjonskollektiv, ikke til deg selv og dine arvinger. Når du dør går kapitalen tilbake til de andre medlemmene av forsikringsordningen.

Hybriden kan utformes som en innskuddsordning, men da med krav til minste utbetalingstid, og arbeidsgiver er ansvarlig for kostnader i utbetalingsperioden.

Sparesatser

Minimum sparesats er 2 % av all inntekt. Maksimalgrenser for innskudd er 7 % av lønn opp til 12 G, i tillegg 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G. Hver enkelt ansatt får en innskuddskonto.

Arbeidsgiver må betale et tillegg på om lag 1 prosent for kvinner, fordi kvinner lever lengre enn menn og henter følgelig mer ut av pensjonskollektivet enn menn.

Regulering

Pensjonsbeholdningen reguleres med avkastning, men det er mulighet til å legge inn ulike garantier, for eksempel at beholdningen blir regulert i takt med lønnsveksten.

Arbeidsgiver er ansvarlig for kostnadene hvis du slutter eller du tar ut pensjon.

Når du slutter

Når du slutter og blir meldt ut av pensjonsordningen, beholder du rett til pensjonsbeholdningen hvis du har vært medlem i 12 måneder eller mer. Det utstedes et pensjonsbevis.

Pensjonsbeviset utgjør et eget rettsforhold mellom innehaveren og pensjonsleverandøren.

Vi viser til informasjon om pensjon på Utdanningsforbundets nettsider: https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/pensjon/

 

Artikkelen stod på trykk i Utdanning 10/2019

Signert

Avbildet: Endre Lien
Endre Lien

Advokat Utdanningsforbundet