Forslag til ny regulering av private barnehager

Kunnskapsdepartementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at det i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter.

Publisert 14.06.2019

Målet med endringene er at regelverket skal tilpasses utviklingen av barnehagesektoren bedre.

Noen av forslagene er:

Forslag om at det skal bli enklere å få tilskudd til nye private barnehager

De største aktørene i den private delen av sektoren har økt markedsandelene sine betraktelig de siste 10 årene. Det er vanskelig å etablere nye private barnehager. For å komme inn på det private markedet må aktørene i større grad enn før kjøpe eksisterende barnehager. Departementet har sett eksempler på at private barnehager har blitt solgt for høye priser. Når noen selger en privat barnehage, overdras godkjenningen og retten til finansiering til ny eier.

Kommunen godkjenner barnehager, jf. barnehageloven paragraf 10. Kommunen skal vurdere om virksomheten er egnet til å oppfylle barnehagelovens krav til formål og innhold. Dersom virksomheten er egnet til å oppfylle kravene, har virksomheten rett til godkjenning som barnehage. Når kommunen godkjenner en barnehage, kan kommunen stille vilkår om antall barn, barnas alder og oppholdstid, jf. paragraf 10 andre ledd.

Kommunens tildeling av tilskudd er i dag regulert av barnehageloven paragraf 14. Av den fremgår det at kommunen kan gi tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter overgangen til rammefinansiering (etter 2011). Det betyr at det er opp til kommunenes frie skjønn om det skal gis tilskudd til nye private barnehager eller ikke.

Det bes om innspill til tre alternative bestemmelser for å regulere tilskuddet til nye private barnehager: En der kommunens frie skjønn videreføres, mens de to andre forplikter kommunen i større grad enn i dag til å gi tilskudd til godkjente barnehager.

Hjemmel til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd

Flere kommuner har de siste årene vedtatt at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd. Det er et behov for å få avklart i regelverket om kommunen kan stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd. Departementet er i tvil om kommunen bør få en lovhjemmel. Det bes om innspill i høringen.

Forslag om at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres

Det fremgår av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager paragraf 4 at kommunen skal gi et påslag for pensjonsutgifter. Dette utgjør 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene. Det foreslås at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at det i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene.

Det foreslås samtidig at private barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn de får dekket gjennom de nye pensjonspåslaget, etter søknad har krav på å få dekket pensjonsutgiftene sine. Søknadsordningen skal kun gjelde for barnehager med pensjonsavtaler inngått før 1. januar 2019.

Forslag om å flytte ansvaret for det økonomiske tilsynet

I dag skal kommunen føre økonomisk tilsyn som retter seg mot bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, jf. barnehageloven paragraf 16.

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene som barnehagemyndighet. Fylkesmannen kan i tillegg føre tilsyn direkte med kommunale og private barnehager i særlige tilfeller, jf. paragraf 9.

Departementet peker på at økonomisk tilsyn med private aktører er en spesialisert og teknisk oppgave som krever tilstrekkelige ressurser og høy kompetanse. Departementet foreslår at ansvaret for å føre økonomisk tilsyn flyttes fra kommunene til departementet i loven. Det foreslås at oppgaven skal delegeres Utdanningsdirektoratet.

 Artikkelen stod på trykk i Utdanning 8/2019

Signert

Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard

Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard

Advokatfullmektig Utdanningsforbundet