Endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven

Siktemålet med endringene i varslingsreglene er å gjøre det lettere å forstå hvilke forhold varslingsreglene gjelder for, hvordan en skal gå frem ved varsling og hva som ligger i gjengjeldelsesforbudet.

Med virkning fra 1. januar 2020 er det vedtatt endringer av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Publisert 04.10.2019

Endringene følger av forslag framsatt av Varslingsutvalgets innstilling NOU 2018:6.

Utgangspunktet for endringene er ønsket om å presisere gjeldende lovverk, blant annet ved at enkelte brukte begreper presiseres. Siktemålet med dette er å gjøre det lettere å forstå hvilke forhold varslingsreglene gjelder for, hvordan en skal gå fram ved varsling og hva som ligger i gjengjeldelsesforbudet.

Hva menes med kritikkverdige forhold

Loven gir rett til å varsle om «kritikkverdige forhold». Definisjonen av hva dette er, tas nå inn i lovteksten. I ny aml § 2 A- 1 er følgende nå vedtatt:

«Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som dert er bred tilslutning til i samfunnet for eksempel forhold som kan innebære

  1. fare for liv eller helse
  2. fare for klima eller miljø
  3. korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  4. myndighetsmisbruk
  5. uforsvarlig arbeidsmiljø
  6. brudd på personopplysningssikkerheten»

For nærmere å definere hva som ligger i begrepet «kritikkverdige forhold», avgrenses varslingsreglene mot ytringer som kun gjelder arbeidstakeres eget arbeidsforhold. Dette vil innebære at varslingsreglene normalt ikke vil gjelde for personalkonflikter og gjennomføring av arbeidsavtalen.

Hva menes med gjengjeldelse

 Hva som er «gjengjeldelse» er nå nærmere definert i aml § 2-A-4.

Varsling er nå vedtatt tatt inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse i aml § 1-1 bokstav e, der det nå vil framgå at lovens målsetting blant annet er å: «legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten».

Virkeområdet for varslingsbestemmelsene utvides til også å gjelde for elever, verne- og tjenestepliktige, personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak.

Det er videre vedtatt nye regler om pliktene arbeidsgiver har når de mottar et varsel.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid

og får en særlig plikt til å påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Dette kalles arbeidsgivers «omsorgsplikt». Arbeidsgiver pålegges dessuten å ta inn i varslingsrutinene en beskrivelse av arbeidsgivers saksbehandling av et varsel. Det er vedtatt en egen bestemmelse i aml § 2 A- 6 som oppstiller en plikt for arbeidsgiver til å utarbeide rutiner for den interne varslingen. Dette skal skje i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Videre innføres det et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse.

Det etableres dessuten et «lavterskeltilbud» for saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling. Det ble foreslått at dette enten vil bli Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven, eller Diskrimineringsnemnda.

Varslingsutvalgets flertall foreslo at det skulle etableres et varslingsombud med oppgave å gi veiledning og bistand i varslingssaker. Dette ble ikke vedtatt. I stedet har en valgt å tillegge Arbeidstilsynet disse oppgavene.

Vi får nå en egen bestemmelse i aml § 2a-2 som beskriver framgangsmåten ved varsling. Her slås det fast at arbeidstaker alltid kan varsle internt og det angis i så fall hvem som kan kontaktes. Skal det derimot varsles eksternt må det enten skje til en offentlig tilsynsmyndighet, eller til media eller til offentligheten for øvrig der:

  1. arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varslet
  2. varslet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse
  3. arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessige.

Arbeidsgiver er gitt bevisbyrden for at varselet har skjedd i strid med reglene om hva som er «kritikkverdige forhold» i aml § 2 A-1 og «framgangsmåten ved varsling» i aml § 2 A-2.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning 11/2019

Signert

Bjørn Saugstad

Bjørn Saugstad

Advokat Utdanningsforbundet