Ansettelse - sykefravær som del av kvalifikasjonsvurderingen

Sivilombudsmannens mente at for å oppfylle de lovpålagte kravene om å sikre et godt pedagogisk tilbud, var det ved ansettelsen var saklig å legge vekt på behovet for stabilitet og tilstedeværelse.

Det kan være saklig å legge vekt på forventet sykefravær ved ansettelse.

Publisert 07.12.2018

15. november i år kom Sivilombudsmannen med en uttalelse i en sak vedrørende ansettelse av en pedagogisk leder i en kommunal barnehage. Klageren har vært ansatt i denne stillingen på dispensasjon i mange år. Grunnen til at klageren ikke ble innkalt på intervju og ansatt på dispensasjon for barnehageåret 2018/2019, skyldtes alene hennes tidligere og forventede sykefravær. Styrer i barnehagen uttalte at klager hadde utvist høy faglig kompetanse, ledet avdelingen på en meget tilfredsstillende måte, og vært en positiv bidragsyter til det psykososiale arbeidsmiljøet og som en del av lederteamet i barnehagen.

Ved ansettelser i det offentlige er det den best kvalifiserte søkeren til stillingen som skal ansettes. Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningsteksten. Det sentrale hensynet bak kvalifikasjonsprinsippet er å sikre at forvaltningen rekrutterer personer med best mulig kompetanse til de oppgavene det offentlige skal utføre. Avgjørelsen må skje på en måte som sikrer likebehandling og som hindrer at det tas usaklige hensyn.

Sivilombudsmannens uttalelse

I denne saken er det på det rene at kommunen mente at klageren var den som var faglig best kvalifisert til stillingen, men unnlot å ansette henne på grunn av hennes tidligere høye sykefravær og et forventet høyt sykefravær i det tidsrommet det var aktuelt å ansette henne i. Spørsmålet er om kommunen hadde adgang til å legge avgjørende vekt på klagerens tidligere og forventede sykefraværet etter å ha informert i utlysningsteksten om at stabilitet og tilstedeværelse ville bli vektlagt.

Ombudsmannen har tidligere uttalt at det som et utgangspunkt må stilles nokså strenge krav til når en arbeidsgiver kan legge avgjørende vekt på at søkeren har hatt høyt fravær, i de tilfellene der fraværet skyldes lovlig sykefravær. Det sentrale spørsmålet er om søkeren for fremtiden vil kunne utføre de arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Denne vurderingen vil bero på blant annet omfanget av forventet fravær og hvordan fraværet vil påvirke arbeidsplassen og de oppgaver arbeidsgiver må få utført.

Kommunen opplyste ombudsmannen om at klageren hadde hatt et økende sykefravær opp til 60 % i perioden 2012 og frem til 1. juni 2018. Klageren hadde informert styrer i barnehagen om at hun mest sannsynlig ikke ville komme tilbake i arbeid før på nyåret 2019 og da i gradert stilling. Videre har kommunen redegjort for at sykefraværet i barnehagen har vært omfattende i de siste årene og at dette har ført til et negativt utslag i kvaliteten på tjenestetilbudet. Det har ikke har vært mulig å gjennomføre planlagte pedagogiske opplegg, slik at kravene verken i barnehageloven eller rammeplanen er blitt fulgt opp.

Betydningen av å oppfylle de lovpålagte kravene om å sikre et godt pedagogisk tilbud, tilsier etter ombudsmannens syn at det ved ansettelsen var saklig å legge vekt på behovet for stabilitet og tilstedeværelse. Sett i lys av ansettelsens lengde på ett år, og at det var forventet at klageren i store deler av denne perioden ville være fraværende, mente ombudsmannen at det ikke var grunnlag for rettslige innvendinger mot at kommunen la avgjørende vekt på klagerens forventede sykefravær ved vurdering av hennes personlige egnethet for stillingen.

Ombudsmannen kom til at det var saklig av kommunen å legge vekt på klagerens forventede sykefravær ved ansettelsen. 

Kommunen hadde dokumentert behovet for stabilitet og tilstedeværelse for stillingen,

og det fremkom gjennom utlysningsteksten at dette ville bli vektlagt.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning 14/2018

Signert

Bente Schei Ystehede

Bente Schei Ystehede

Advokat Utdanningsforbundet