Viktige lovutredninger, proposisjoner

Lovutredningene tilknyttet pensjonsreformen for offentlig sektor er tilgjengelig på Arbeidsdepartementets nettsted under pensjonsreform.no.

Rapport om ny offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet la 17. desember 2015 frem rapport om ny offentlig tjenestepensjon.

En ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger, er utredet og offentliggjort.

Arbeidsdepartementet viser i sin pressemelding til at rapporten skal være grunnlag for å vurdere om man sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsordninger for offentlig ansatte som er født i 1954 og senere.

Dette innebærer at arbeids­gruppen ikke presenterer et konkret forslag til nye pensjonsordninger for offentlig ansatte, men i stedet beskriver et mulighetsrom som en ny ordning kan utformes innenfor.

Ny rapport om offentlig tjenestepensjon.

Privat sektor

Lovutredninger tilknyttet pensjonsreformen for privat sektor:

  • Prop. 42 L. (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon).
  • Prop. 199 L (2012–2013) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)
  • NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III. Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen.
  • NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. Utredning nr. 26 fra Banklovkommisjonen.
  • Prop. 6 L (2010-2011) Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.
    NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I. Utredning nr. 23 fra Banklovkommisjonen.