Dette mener Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet avholdt landsmøte 2. - 5. november 2015.

Utdanningsforbundet vedtok følgende mål for pensjon for landsmøteperioden 2016-2019:

  • "kollektive, trygge og forutsigbare tjenestepensjonsordninger som varer livet ut – fortrinnsvis ytelsesbaserte ordninger som samlet sett gir et like godt ytelsesnivå for våre medlemsgrupper som dagens ordninger. I tillegg må det være mulighet til å gå av med en god tidligpensjon (AFP). Grunnlovsvernet av opptjente rettigheter må ivaretas"

LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår – Vi utdanner Norge

Dette mener Unio

Unio vedtok følgende hovedkrav om offentlig tjenestepensjon på representantskapsmøte den 7. desember 2015:

  • Offentlig tjenestepensjon gir i dag en kompensasjon på 66 prosent ved 65 år. En ny ordning må dimensjoners slik at samlet kompensasjon før levealdersjustering blir minst like god ved 65 år. Dimensjoneringen må ta hensyn til yrkesmønstrene og opptjeningstid i offentlig sektor, opptjeningsår i folketrygd og tjenestepensjon samt karrierelønnsvekst.
  • Det må settes inn kompenserende tiltak både for overgangskullene og i en eventuell ny modell slik at de som har kort opptjeningstid og mye deltid sikres en like god pensjon som i dagens ordning.
  • Grunnlovsvernet for opptjente rettigheter før 2011 må ivaretas. Opptjening innenfor bruttogarantiens 66 prosent før 2011 skal ikke levealdersjusteres.
  • De som går ved 62 år skal sikres en god livsvarig pensjon. En tjenestepensjons-AFP for offentlig ansatte må tette hullene i privat AFP, og det livsvarige nivået for de som går tidlig må sikres gjennom særskilte tillegg.
  • Særaldersgrensene med dagens kompensasjonsnivå videreføres. Begrunnelsene for særaldersgrensene står seg like godt i dag. Utredningsarbeidet i regi av Arbeids- og sosialdepartementet skal ikke legge føringer på den gjennomgangen som senere er varslet om særaldersgrensene.

Uttalelse fra representantskapsmøtet i Unio 7. desember 2015.