Staten

Fyll ut feltene

Lønnskalkulator (pr. september 2017)

Resultat

Lønnsoppgjøret 2018

Utdanningsforbundet har ca 2200 medlemmer i det statlige tariffområdet. Lønnsoppgjøret startet torsdag 5. april. Oppgjøret gikk til mekling og partene kom til enighet torsdag 24. mai.

Les mer om løsningen

Unio stat krav nr. 1

Nyheter fra statlig tariffområde

Mer om tariffområdet staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Utdanningsforbundet har ca 2200 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, fylkesmannsembetene, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (nav), departementer og direktorater, forsvarets høgskole, konfliktråd, samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.