FUS - tariff 2016

Disse spørsmålene og svarene ble laget i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2016

Dette har vært et hoved tariffoppgjør med andre tema enn pensjon. Hvilke tema har det vært?

Vi har også hatt forhandlinger om lønn, og andre bestemmelser i hovedavtalen og hovedtariffavtalen.

Hva ble resultatet for lønnsoppgjøret?

Våre medlemmer fikk den samme lønnsutviklingen som resten av offentlig sektor, en økonomisk ramme på omlag 2,4 %.

Hva innebærer det for våre medlemmer?

Det betyr at avhengig av hvilken stilling og ansiennitetstrinn de ligger på, så får de mellom 7.800 – 14.000 kr i tillegg.

Hva ble vektlagt i forhandlingene og hvem ble prioritert?

I tillegg til å vektlegge uttelling for utdanning og kompetanse var det i år viktig å prioritere de med 16 års ansiennitet. Det er spesielt viktig å sammenlikne lønnsutviklingen for våre medlemmer med lønnsutviklingen i KS. I årets tariffoppgjør opprettet KS en ny 16 års ansiennitetsstige som det var viktig å ta hensyn til i våre prioriteringer.

Vi er også fornøyde med at styrere nå har mulighet for uttelling for tilleggs - / videreutdanning utover eventuelt lederutdanning. I tillegg er den ene satsen økt fra 14.000 til 16.000 kr for 60 studiepoeng. 

Er det noe dere er spesielt fornøyd med etter hovedtariffoppgjøret?

Vi er svært fornøyd med at det er inngått avtale om 7 % hybridpensjon.

Vi er videre svært fornøyd med at partene var enige om at arbeidstid ikke var tema i forhandlingene, og at FUS ikke ønsket å endre dagens arbeidstidsordning. Det er fremdeles 33, 5 timer som er bundet til barnehagen med 4 timers planleggingstid som den enkelte barnehagelærer disponerer så lenge det ikke er gjort andre lokale avtaler mellom partene i den enkelte barnehage.

Ble det noen andre endringer i hovedtariffavtalen?

Det ble gjort noen små endringer i bestemmelsen om å melde eventuelt fravær i forbindelse med eksamen. Det er gjort tilpasninger til KS sin hovedtariffavtale når det gjelder lønn under sykdom for de som fortsetter tjeneste etter fylte 67 år.

 

Har arbeidstakerorganisasjonene stått samlet?

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har hele tiden stått sammen i forhandlingene med FUS. Samholdet mellom organisasjonene har vært avgjørende for at det ble pensjonsløsning.

Hva skjer videre?


Det anbefalte løsningsforslaget skal godkjennes på førstkommende møte i sentralstyret.