Tariffområdene

Utdanningsforbundets medlemmer tilhører ulike tariffområder. Hvert tariffområde har egne tariffavtaler. Er du usikker på hvilket tariffområde du tilhører, finner du dette ved å logge inn på Min side.

Koronakrisen – spørsmål og svar

Har du spørsmål rundt koronakrisen og konsekvensene for arbeidsforhold og andre rettigheter? På Utdanningsforbundets temaside samler vi aktuelle spørsmål og svar for våre medlemmer knyttet til koronakrisen. Du finner også annen relevant informasjon fra Utdanningsforbundet (oppdateres fortløpende).

KS

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS er også kommunenes interesseorganisasjon som formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser. Utdanningsforbundet har godt over 90.000 medlemmer i tariffområdet KS, som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo. De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere. I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatt i PP-tjenesten og i administrasjonen i fylkeskommunene og kommunene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særavtaler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KS-området.I KS er det inngått en rekke avtaler som regulerer bl.a. arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særavtaler, de kan være generelle (gjelder alle i KS) eller forbundsvise (mellom KS og enkeltforbund), se for øvrig lenkene under. 

Mer om KS

Oslo kommune

Oslo kommune er en arbeidsgiver og et eget tariffområde. Oslo er den eneste kommunen i Norge som ikke er medlem av KS arbeidsgiverorganisasjon.

Utdanningsforbundet har over 8000 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune, som omfattes i 15 bydeler og etater, spesielt Utdanningsetaten hvor lærere i skoleverket har sin virksomhet.

De største medlemsgruppene i tariffområdet Oslo kommune er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere.  I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatte i PP-tjenesten og i ulike administrasjoner i Oslo kommune.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særbestemmelser gjennom hovedorganisasjonen Unio Oslo kommune. I Oslo kommune er det inngått en rekke avtaler som regulerer bl. a. arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særbestemmelser som (kun) er mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune.

Mer om Oslo kommune

Staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. 

Utdanningsforbundet har ca 2200 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, fylkesmannsembetene, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (nav), departementer og direktorater, forsvarets høgskole, konfliktråd, samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene. 

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.

Mer om Staten

Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter. Spekter er inndelt i ti forhandlingsområder og Utdanningsforbundet har om lag 1000 medlemmer fordelt på områdene 4 -Lovisenberg, område 9 – Øvrige og område 10 – Helseforetakene. Område 9 omfatter våre medlemmer i Norlandiabarnehagene, studentsamskipnadene og Valnesfjord helsesportsenter. Akasiabarnehagene er foreløpig uplassert. Alle områdene er omfattet av en sentral avtale (A-del) og en lokal avtale (B-del). Område 10 – Helseforetakene er i tillegg omfattet av en A1 og A2-avtale.

Mer om Spekter

Virke

 

Hovedorganisasjonen Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenesteytende næringer i Norge. I tillegg er det en egen seksjon i Virke for virksomheter som tradisjonelt var offentlig drevet. Disse danner nå HUK- seksjonen i Virke som står for Helse, Utdanning og Kultur og har også med frivillighet.

Hovedorganisasjonen Virke het tidligere HSH. Virke har rundt 700 medlemsvirksomheter innen seksjonen Helse, Utdanning og Kultur (HUK).
Utdanningsforbundet har rundt 1500 medlemmer innen HUK-seksjonen i Hovedorganisasjonen Virke. De fleste jobber i private skoler og barnehager, og er omfattet av landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehage. Det er totalt syv Landsoverenskomster i Virke og Utdanningsforbundet er part i alle. Utdanningsforbundet er selvstendig part i avtalene, men forhandler gjennom Unio. 

 

Mer om Virke

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Rundt 1750 private barnehager i Norge med rundt 25 000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 6300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL. Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP). 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Mer om PBL

FUS/Trygge Barnehager

FUS er en privat barnehagekjede med ca 170 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften og eier eiendommen.  

Utdanningsforbundet og FUS har en hovedavtale og hovedtariffavtale. Hovedtariffavtalen bygger i stor grad på hovedtariffavtalen i tariffområdet PBL. Delta og Fagforbundet har likelydende avtaler. Avtalen gjelder i alle barnehagene i FUS.

Avtalene inneholder bestemmelser om blant annet:

  • medbestemmelse
  • lønn
  • pensjon
  • arbeidstid
  • andre arbeidsvilkår

Utdanningsforbundet har rundt 800 medlemmer i FUS.

Mer om FUS

KA - Arbeidsgiverorg. for kirkelige virksomheter

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale. Den største av disse er Den norske kirke.

Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtalene bygger på avtaleverket i KS-området, men det er gjort redaksjonelle og materielle endringer slik at avtalene er tilpasset kirkelig sektor. Eventuelle lokale forhandlinger avtales i de sentrale forhandlingene (ikke nødvendigvis likt som i KS).

Utdanningsforbundet har rundt 200 medlemmer i dette tariffområdet. Omtrent halvparten er medlemmer i KAs barnehager. 

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KA-området.

Mer om KA

Andre tariffavtaler

 

Standard tariffavtale

Vi ønsker at private eiere skal melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon som Utdanningsforbundet har tariffavtale med.

Når det ikke er aktuelt, vil Utdanningsforbundet inngå egen tariffavtale med eier.

Utdanningsforbundet har utarbeidet standard tariffavtaler som vi bruker i denne sammenheng – en for barnehage og en for skole. Barnehageavtalen er utarbeidet sammen med Fagforbundet og Delta. Pensjon og AFP er en del av avtalen. De konkrete tariffavtalene som blir inngått, kan inneholde avvik fra og tillegg til standard tariffavtale. I Utdanningsforbundet er det fylkeslagene som har hovedansvaret for arbeidet med inngåelse og vedlikehold av tariffavtaler. Fylkeslaget kan gi informasjon om de tariffavtalene som er inngått i eget fylke.

Kontakt ditt fylkeslag

Øvingslæreravtaler

Disse avtalene om arbeidsvilkår for øvingslærere trådte i kraft 1. august 2005 og løper videre for ett år av gangen så sant de ikke sies opp før 31. desember..

Samlet dekker disse tre avtalene alle rammeplanene for lærerutdanning og alle lærerutdanningsinstitusjonene.