Blir du utsatt for vold og trusler på jobben?

Vet du hva du skal gjøre om du eller dine lærerkollegaer blir utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen?

Et alvorlig arbeidsmiljøproblem

De senere årene er det registrert et økende antall situasjoner hvor lærere har blitt utsatt for handlinger eller uttalelser fra barn og unge, som har påført dem fysiske eller psykiske belastninger. Slike forhold utgjør et alvorlig arbeidsmiljøproblem for de lærerne som rammes.

Ingen skal måtte oppleve å bli utsatt for vold eller trusler på jobb

I utgangspunktet skal ingen måtte oppleve å bli utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen. Det er en stor påkjenning å havne i en slik situasjon. Og dessverre er det slik at mange opplever å stå alene når de forteller at de har blitt utsatt for vold eller trusler. Mange sier også at de ikke vet hva de skal gjøre i slike situasjoner, om de selv eller en kollega blir utsatt for vold eller trusler.

Det å snakke om at en blir skadet av barn og elever er vanskelig, det er både skambelagt og tabubelagt.

Arbeidsgiver har hovedansvar og vi er alle medansvarlige

Som arbeidstakere og profesjonsutøvere er vi alle medansvarlige for arbeidsmiljøet og kulturen på arbeidsplassen, men det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å forebygge, forhindre og håndtere vold og trusselhendelser. Tillitsvalgte og verneombud har også en viktig rolle.

Viktig å sette temaet på dagsorden

Vi må sette dette temaet på dagsorden og diskutere hvordan vi tar tak i disse utfordringene og dilemmaene. Hendelser og tiltak må vurderes faglig i hvert enkelt tilfelle. Ansatte skal føle seg trygge på å få støtte og hjelp til å takle vanskelige situasjoner og uakseptable hendelser. Det er et lederansvar å bistå den enkelte ansatte for å finne relevante tiltak.

Utdanningsforbundet vil på denne nettsiden gi hjelp og råd i hvordan en kan komme i gang med dette viktige arbeidet.