5 trinn til godt arbeidsmiljø

Barn og unge har behov for trygge lærere. For å kunne ivareta lærere og elever på best mulig måte, må arbeidsplassen ta opp hva som kan føre til utsatte situasjoner. 5-trinnsprosessen er nyttig for å lage gode rutiner. Den består av kartlegging, risikovurdering, planlegging, iverksetting og evaluering, og kan fungere som en del av HMS-arbeidet.

5 trinnsprosessen

1. Kartlegge farene

Det første en må gjøre er å kartlegge farene, dvs. gå gjennom arbeidet og oppgavene som skal utføres og spørre seg hvor og i hvilke typer arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Dette vil gi virksomheten en kontinuerlig oversikt over hvor store utfordringer en har til enhver tid.

  1. Skaff oversikt over arbeidet og oppgavene som skal utføres.
  2. Finn ut hvor arbeidstakerne potensielt kan bli utsatt for vold og trusler.
  3. Finn ut hvilke typer arbeidssituasjoner som arbeidstakerne potensielt kan bli utsatt for vold og trusler.

2. Risikovurdere

Ta utgangspunkt i kartleggingen og vurdering risikoen dvs. sannsynlighet og konsekvens for å bli utsatt for vold og trusler. 3 spørsmål en kan stille:

  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

3. Planlegge tiltak

Med utgangspunkt i det en nå har kartlagt og vurdert må en lage planer for hvilke tiltak som må til for å forebygge, håndtere og følge opp hendelser.

4. Iverksette tiltak

Iverksett de planlagte og aktuelle tiltakene, både for å forebygge og for å best kunne håndtere hendelser som måtte oppstå. Det er viktig at ledelsen involverer alle ansatte i dette arbeidet, og at alle tar ansvar for å gjennomføre tiltakene.

5. Evaluere og kartlegge på nytt

Evaluer i hvilken grad tiltakene har ført til ønskede endringer. Hvis ikke, er det nødvendig å justere planer og tiltak, og iverksette igjen.

Endringer i arbeidshverdagen innebærer jevnlig arbeid med denne 5-trinns-prosessen. Dette gir oversikt over utfordringene, nødvendige tiltak og hvordan de virker, noe som igjen bidrar til et godt forebyggingsarbeid og som gjør lærerne bedre rustet til å møte krevende hendelser.