En hendelse skjer – dette gjør vi

Alle barnehager og skoler skal ha/iverksette rutiner for å melde uønskede hendelser, såkalte avvik. Dette er arbeidsgivers ansvar. Å registrere avvik er viktig for å avdekke, rette opp og forebygge vold og trusler på arbeidsplassen, og dokumentere for å kunne lære.

En hendelse skjer – dette gjør vi

Med en gang

 • Tilkalle andre voksne så raskt som mulig.
 • Evakuere, hvis det er fare for sikkerheten til barn, elever, arbeidstakere.
 • Varsle rektor og eventuelt andre med en gang.
 • Ta hånd om den voldsutsatte.
 • Ta hånd om den voldsutøveren.
 • Varsle pårørende.
 • Informere barn, elever, ansatte og foresatte om hendelsen.

Rett etterpå

 • Støtte og hjelpe den voldsutsatte.
 • Ikke la den voldsutsatte være alene.
 • Lytte og spørre for å få vite mest mulig om hendelsen.
 • Skrive ned det du får vite.
 • Tillate alle følelser.

Når situasjonen har roet seg litt

 • Melde fra til alle som skal ha beskjed.
 • Registrere eventuelle skader (yrkesskader).
 • Registrere hendelsen inn som avvik.
  • Skrive om årsak til hendelsen.
  • Skrive om det har vært brudd på rutiner.
  • Skrive om hvorfor det gikk galt vha. følgende spørmål:
   • Var det for få voksne til stede?
   • Ble barnet provosert?
   • Manglet det informasjon om elev?
   • Manglet det aggresjonshåndteringskompetanse?

 Arbeidsgiver har hovedansvaret for å

 • opprette et system for å håndtere avvik
 • legge til rette for gode avviksrutiner
 • følge opp avvik som blir registrert

Arbeidsgiver skal

 • finne ut hva som har skjedd
 • hvorfor det skjedde
 • rette opp situasjonen
 • sørge for at det ikke skjer igjen
Tillitsvalgt og verneombud må etterspørre avviksrutiner og bidra til å gjøre disse kjent for alle på arbeidsplassen.

God avvikshåndtering er viktig

Alle medarbeiderne har plikt til straks å melde fra om avvik eller mangler på arbeidsplassen. Alle hendelser som innebærer brudd på lovverket, blir regnet som avvik.

Det er ikke skaden som er avviket – det er årsaken til skaden som skal registreres som avvik.

Eksempel:

En lærer får et blåmerke fordi en elev slår læreren med plastspade. Avviket skal handle om årsaken til at dette skjedde, ikke at læreren fikk et blåmerke. Det handler heller ikke om hvorvidt eleven gjorde det med vilje eller ei.

Også når arbeidplassen har gjort alt de skal og kan, så skal det meldes avvik, ikke minst for å synliggjøre utfordringene og på den måten å oppnå skadereduksjon.