Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte – Et oppdrag for hele organisasjonen

Brosjyre

Fire lærere sitter rundt et bord og prater muntert

Publisert 29.01.2016

Få med flere arbeidsplasstillitsvalgte!

Landsmøtet i 2015 vedtok at organisasjonen skal prioritere arbeidet med å rekruttere tillitsvalgte på alle arbeidsplasser. Hvordan skal vi nå jobbe videre med dette på alle nivå i organisasjonen?

Medlemmene møter Utdanningsforbundet gjennom tillitsvalgte på arbeidsplassen. Det er først og fremst de arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) som kan sikre at medlemmene opplever forbundet som tilstedeværende og relevant for dem.

For å kunne fremme medlemmenes interesser på en best mulig måte, må vi ha godt skolerte og motiverte tillitsvalgte. Det gir oss innflytelse og gjennomslagskraft.

Dette heftet har som mål å systematisere arbeidet med rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen. Del en viser hvilken ansvars- og oppgavefordeling som ligger på de ulike nivåene. Listene med forslag til tiltak er ikke uttømmende, men et forsøk på å synliggjøre hva slags type arbeid som kan gjøres på de ulike nivåene. Del to inneholder konkrete tips for hvordan en kan bistå arbeidsplasstillitsvalgte, hvordan en kan avtale besøk ute på arbeidsplassene, og hvordan en kan synliggjøre Utdanningsforbundet lokalt. Heftet avsluttes med en liste over 10 gode grunner til å være arbeidsplasstillitsvalgt.

Målgruppen for denne brosjyren er tillitsvalgte og ansatte på alle nivå i organisasjonen. Vi håper at dette heftet kan være et nyttig verktøy i det videre arbeidet med rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Lykke til!

Hold medlemsregisteret oppdatert!

For å lykkes med rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte må vi vite hvor vi har medlemmer, og hvor vi har – og ikke har – arbeidsplasstillitsvalgte. Det er derfor viktig at alle bidrar til et oppdatert medlemsregister. 

Rekruttering: oppgaver på ulike nivå

Hva kan gjøres på arbeidsplassene?

På arbeidsplassen kan man jobbe for å etablere gode rutiner slik at det blir enkelt å rekruttere etterfølgere når arbeidsplasstillitsvalgte går av.

 • Synliggjøre seg selv som tillitsvalgt og Utdanningsforbundet på arbeidsplassen.
 • Bistå medlemmene med registreringer og oppdateringer på Min side.
 • Etablere et klubbstyre.
 • Lage gode rutiner omkring klubbmøter.
 • Samarbeide tett med lokallaget og invitere dem på klubbmøter og andre aktiviteter.
 • Lage gode informasjonsrutiner til medlemmene.
 • Arbeide for at en etterfølger kan rekrutteres når egen periode går mot slutten.
 • Dyrke fellesskapet og ha det gøy sammen!

Lokallagenes ansvar

 • Utvikle egne handlingsplaner og årshjul for arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.
 • Jobbe for å synliggjøre Utdanningsforbundet lokalt.
 • Ha et kontinuerlig fokus på at tillitsvalgtregistreringer innenfor eget lokallag er oppdaterte.
 • Kontinuerlig utarbeide oversikter over arbeidsplasser uten tillitsvalgte.
 • Arbeide systematisk og drive oppsøkende arbeid ut mot arbeidsplasser der lokallaget har prioritert å rekruttere tillitsvalgte.
 • Samarbeide tett med den enkelte arbeidsplasstillitsvalgte og delta på klubbmøter.
 • Bistå og ivareta arbeidsplasstillitsvalgte, spesielt de nyvalgte.
 • Følge opp valg av nye arbeidsplasstillitsvalgte.

Fylkeslagenes ansvar

 • Drive regelmessig og systematisk opplæring av lokallagene i bruk av rapport-funksjonene på Min side.
 • Ha en årlig gjennomgang av antall arbeidsplasser med medlemmer uten tillitsvalgt i alle lokallag. Gjennomgangen skal resultere i en egen sak til fylkesstyret med beskrivelse av situasjonen og forslag til eventuelle tiltak. Dette må også videreformidles til lokallagene.
 • Arrangere jevnlige møter med lokallagsledere der temaet «rekruttering av tillitsvalgte» står på agendaen.
 • Arbeide systematisk og drive oppsøkende arbeid ut mot arbeidsplasser uten tillitsvalgt i samarbeid med aktuelle lokallag.
 • Jobbe for at vervearbeidet og rekruttering av tillitsvalgte på alle arbeidsplasser samkjøres og koordineres.
 • Oppnevne egen ATV-koordinator med spesielt ansvar for å koordinere dette arbeidet mellom alle ledd i organisasjonen.
 • Være en sentral pådriver og støttespiller ut mot lokallagene.

Oppgaver for Utdanningsforbundet sentralt

 • Være overordnet pådriver for rekrutteringsarbeidet og koordinere dette arbeidet på tvers av alle nivå i organisasjonen.
 • Utvikle kompetansen i fylkeslagene på Winorg og tilrettelegge for kompetanse-utvikling på lokallags- og arbeidsplassnivået når det gjelder bruk av Min side.
 • Utvikle systematikk på sentralplan når det gjelder tillitsvalgtregistreringen på ulike avtaleområder / blant ulike medlemsgrupper til faste tider på året.
 • Produsere relevant og nyttig materiell og gjøre dette lett tilgjengelig for ulike målgrupper.
 • Integrere arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte i tillitsvalgtskoleringen.
 • Utvikle og vedlikeholde en startpakke for nye tillitsvalgte.
 • Kontinuerlig arbeide for å forbedre hovedavtalene og vilkårene for tillitsvalgte.

Konkrete tips i arbeidet

Hvordan bistå og ivareta arbeidsplasstillitsvalgte?

 • Utvikle nettverksgrupper.
 • Arrangere ATV-samlinger og møter om aktuelle temaer.
 • Invitere arbeidsplasstillitsvalgte til styremøter.
 • Tilby kursing for arbeidsplasstillitsvalgte, gjerne med HTV.
 • Sørge for at arbeidsplasstillitsvalgte har en oversikt over egne medlemmer.
 • Bistå i arbeidet med registreringer og oppdateringer på Min side.
 • Sikre god kommunikasjon og dialog mellom arbeidsplasstillitsvalgte, lokallag, fylkeslag og sekretariatet.
 • I arbeidet med å sikre en etterfølger, kan lokallag involvere flere i klubbstyret på samlinger og kompetanseutvikling.

Hvordan avtale besøk ute på arbeidsplassene?

 • Fortell hvorfor du ringer, og vær konkret på at vi har medlemmer der uten en arbeidsplasstillitsvalgt.
 • Presenter forbundet. Hvem er vi og hva jobber vi for? Legg vekt på at vi har en formålsparagraf (§ 2 i vedtektene) som blant annet fokuserer på vår rolle innenfor profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.
 • Utdanningsforbundet er den største organisasjonen for pedagogisk personale i Norge, og oppleves som en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å gi barn, unge og voksne et godt og likeverdig utdanningstilbud.
 • Be om å få komme på besøk for å møte de ansatte og fortelle om Utdanningsforbundet.
 • Vær åpen på at alle som vil høre om Utdanningsforbundet, er velkomne til å møte deg når du besøker arbeidsplassen. Det gjelder også ledelsen.
 • Fortell arbeidsgiver at å bidra til et godt faglig samarbeid mellom ansatte og ledelse er også en viktig del av tillitsvalgtrollen på arbeidsplassen.
 • Ta vare på den gode relasjonen med leder hvis vedkommende ønsker deg velkommen til arbeidsplassen.

Hvordan synliggjøre Utdanningsforbundet lokalt?

 • Ta gjerne direkte kontakt med arbeidsgivere på arbeidsplasser der vi har medlemmer men ingen tillitsvalgt. Be om å komme på besøk og møte de ansatte.
 • Skriv leserinnlegg i lokalavisen om aktuelle saker som angår barnehagebarn og skoleelever. Utdanningsforbundet legger vekt på å snakke mer om de vi jobber for, enn om oss selv. Det skaper også mer forståelse ute blant folk.
 • Hold kontakt med lokale journalister og tips dem om viktige saker. Det kan gjøre Utdanningsforbundet til en foretrukken kilde i mange saker. Inviter gjerne journalistene med når dere skal ut på noe som kan skape fine bilder (for eksempel Barnehagedagen, skogstur med en skole, medlem nr. 1000 eller 10.000, eller kakespising hos Utdanningsforbundet for å feire politisk gjennom- slag i en lokal sak).
 • Nesten alle er på Facebook. Sørg for å ha en Facebook-side for lokallaget der dere legger ut aktuelle saker fra lokale medier, videreformidler saker fra Utdanningsforbundet sentralt, tipser om lokale møter og arrangementer og så videre. Facebook egner seg godt til å gjøre oss synlig og vise fram engasjementet vårt. Prøv å skrive korte og interessevekkende introduksjoner til sakene dere legger ut, og bruk alltid bilder.
 • Ha stand og synliggjør Utdanningsforbundet på offentlige møteplasser, for eksempel ved ulike arrangementer.

Engasjér deg!

10 gode grunner til å være arbeidsplasstillitsvalgt

 1. Du får økt bevissthet og kunnskap om egen profesjon og fagbevegelsens rolle i samfunnet
 2. Du får god kjennskap til lov- og avtaleverket
 3. Du får god opplæring og skolering i rollen som arbeidsplass-tillitsvalgt
 4. Du får muligheten til å påvirke din og dine kollegaers arbeidshverdag
 5. Du får muligheten til å påvirke utdannings- og oppvekstpolitikken lokalt og nasjonalt
 6. Du får verdifull ledererfaring
 7. Du får muligheten til å delta i nettverk og samlinger med andre tillitsvalgte
 8. Du bidrar til god dialog og samarbeid med ledelsen på din arbeidsplass
 9. Du bidrar til å bygge et faglig og sosialt felleskap på din arbeidsplass
 10. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet blir du en del av et faglig felleskap med støtte fra hele organisasjonen