Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Brosjyre

Utdanningsforbundets logo øverst til venstre og tittelen til brosjyren nederst til høyre, "Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen".

I denne brosjyren vil du finne en del viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Publisert 16.11.2016

Velkommen som tillitsvalgt

Vi er glade for at du er blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av Norges sterkeste fagforeninger i ryggen.

Å være tillitsvalgt er å representere

Du har til nå kanskje vært én av flere i et kollegium som har hatt oppfatninger om din egen arbeidsplass, og arbeidet som utøves her. Det kan f.eks. være synspunkter på hvordan ulike ting kan gjøres bedre, eller forlag til nye aktiviteter. Nå er situasjonen endret, du kan selv være med å påvirke. Som tillitsvalgt har du fått en ny rolle som gir deg muligheter til å påvirke.

Som tillitsvalgt har du rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene. Denne rettigheten er hjemlet i hovedavtalen for ditt tariffområde. Det betyr at det på mange områder ikke kan fattes beslutninger uten at du som tillitsvalgt er informert og har fått uttale deg. Dessuten har du like stor rett som arbeidsgiver til å fremme forslag. Hvis du og klubben ønsker noe endret til det bedre, er det mulig å gjøre noe med det.

Å være tillitsvalgt er å lære

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet får du god opplæring. Du vil bli innkalt til kurs med jevne mellomrom. Du har rett til permisjon med lønn for å delta på kurs dersom du er ansatt i en offentlig institusjon, eller i en privat virksomhet som har tariffavtale med Utdanningsforbundet. Utgifter til kurs dekkes av forbundet.

På kursene vil du bl.a. lære om lov- og avtaleverket for det tariffområdet du tilhører. Du vil også lære om forbundets politikk, og om hva det innebærer å være tillitsvalgt. Du vil også lære av egne erfaringer underveis. Som tillitsvalgt vil du ha et nært samarbeid med lokallaget, spesielt i vanskelige saker er det viktig å rådføre seg med lokallaget.

Å være tillitsvalgt er å få og søke informasjon

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet får du tilgang til mye informasjon. På våre nettsider ligger lover og avtaler du trenger, i tillegg til nyheter og annen nyttig informasjon. Du får også tilsendt bladet Forbundsnytt (ca. 8 numre per år), enten på papir eller eleketronisk nyhetsbrev. Bladet har aktuelt stoff om forbundets aktiviteter, politikk og vedtak. I tillegg vil du få informasjon fra fylkes- og lokallaget.

Vi er også aktive i sosiale medier, vi har egen Facebook-side og er aktive på Twitter. Vi ønsker engasjement og lojalitet med å være et åpent og aktivt forbund i sosiale medier.

Bruk også «Min side» på nettsiden vår der du kan legge inn endringer i arbeidsforholdet ditt, bestillinger og andre sider ved medlemskapet.

Å være tillitsvalgt er å finne løsninger

Å være tillitsvalgt kan være et krevende verv, og du vil blant annet kunne møte motgang. I drøftinger eller liknende situasjoner er det ytterst sjelden at den ene parten får hundre prosent gjennomslag i en sak. Du vil også kunne oppleve å bli nedstemt i klubben din, og at du må fremme forslag for arbeidsgiveren din som du kanskje ikke er helt enig i. Det er en utfordring!

Du vil ha garantert også oppleve at du må fremme forslag eller krav til arbeidsgiver som både du og klubben er hundre prosent enige i, men som du likevel ikke får gjennomslag for. En slik situasjon kan være en utfordring å informere klubben om.


Å være tillitsvalgt er å møte utfordringer

Som tillitsvalgt vil du møte på vanskelige situasjoner. En kollega kan for eksempel få samarbeidsproblemer og kommer til deg for å få hjelp, eller du ser selv at du bør gjøre noe i forhold til vedkommende. Det kan bli innskrenkninger på arbeidsplassen din, og noen blir overtallige. Du kan også få en personalkonflikt i fanget der begge parter er medlemmer. Slike saker har ingen fasitsvar og er alltid utfordrende. Du lærer konkret om rettigheter og saksgang, du lærer mye om mennesker – og framfor alt lærer du mye om å løse problemer.

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet slipper du å stå alene med slike saker. Ikke nøl med å kontakte lokallaget dersom du trenger hjelp!

Hva er du valgt til?

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen har du tre hovedoppgaver:

1)  Du er tillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer, taler deres sak og representerer dem overfor arbeidsgiver.

Før møter med arbeidsgiver bør du om mulig ha rådført deg med klubben, eller i det minste klubbstyret hvis det finnes.

I saker som vedrører personalet er det viktig å huske at du er tillitsvalgt for alle medlemmene. I vanskelige saker der et enkelt medlem har bedt deg som tillitsvalgt om bistand, skal du bidra til at medlemmet får en korrekt og rettferdig behandling. Du har taushetsplikt hvis medlemmer kommer til deg med et problem. Medlemmer som henvender seg i slike saker, har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men har ikke krav på medhold. Skulle et medlem møte alvorlige beskyldninger, skal du ivareta medlemmets rettigheter som arbeidstaker. Husk at en personalsak ikke er en klubbsak, og i slike situasjoner er det viktig å opprette kontakt med lokallaget.

Som tillitsvalgt er du avhengig av at medlemmene stoler på deg. Den tilliten får du blant annet gjennom hvordan du tar vare på informasjon, og hvordan du behandler ulike saker.

2)  Du representerer Utdanningsforbundet på arbeidsplassen, dvs. være forbundets «ambassadør».

Som tillitsvalgt representerer du Utdanningsforbundet. Du er kanskje den eneste representanten fra forbundet som medlemmene på arbeidsplassen møter. Din rolle er derfor meget viktig for forbundet. Du skal informere, forklare og støtte opp om forbundets politikk og vedtak. Du vil bli holdt godt informert om hva forbundet står for.

Verving er også en viktig oppgave for den tillitsvalgte. Dette er en del av skoleringen du får som tillitsvalgt.

3) Du er klubbleder, dvs. å innkalle til og lede møter i tillegg til å informere medlemmene.

Som arbeidsplasstillitsvalgt har du en viktig oppgave i å gjøre klubben til en aktiv problemløser, og et sosialt møtested for medlemmene. Her er informasjonsarbeid et viktig stikkord. Bruk de forskjellige informasjonskanalene du har tilgang til: e-post, nettsiden, posthyller, oppslagstavle m.fl.

I tillegg er samtaler med medlemmene viktig. Bruk derfor tid til å prate med enkeltmedlemmer.

Husk at informasjonsarbeid er nøkkelen til verving. Utdanningsforbundets viktigste informasjonskanaler er nettsidene og bladet Utdanning. La gjerne et nummer av Utdanning ligge på personalrommet.

Utdanningsforbundet utgir også fagbladene Bedre skole, Første steg og Yrke, i tillegg Spesialpedagogikk som er et abonnementsblad. Anbefal ledelsen å abonnere på ett eller flere av disse bladene.

Alle tillitsvalgte mottar bladet Forbundsnytt. Av og til er det vedlagt plakater i bladet med informasjon om en sak og/eller til bruk i profileringsøyemed. Heng opp plakatene på personalrommet eller et annet synlig sted (trenger du flere plakater, kan du kontakte Utdanningsforbundet sentralt).

Utdanningsforbundet har også et godt utvalg med profileringsartikler, blant annet penner, krus, pins og gave- og småartikler. Ta kontakt med lokallaget dersom du trenger profileringsartikler.

Hold deg oppdatert på all informasjon fra forbundet. Den viktigste markedsføringen av Utdanningsforbundet er å informere medlemmene om hva vi gjør og oppnår, i tillegg til forbundets kurs- og konferansetilbud og øvrige medlemstilbud.

Som arbeidsplasstillitsvalgt har du ansvar for å informere et medlem når de skal pensjonere seg. Dette innebærer å sørge for omregistrering og gi informasjon om organisering og tilbud til pensjonistmedlemmer.

Kontakt med organisasjonen

Når du er blitt valgt som tillitsvalgt er det viktig at du melder fra til ditt lokal¬lag. Lokallagets adresse og telefon finner du på vår hjemmeside via fylkeslaget. Jo raskere du melder fra om valget, jo raskere får du informasjon og innkalling til kurs, og blir innlemmet i lokallagets nettverk av øvrige arbeidsplasstillitsvalgte.

Første møte arbeidsgiver

Meld skriftlig fra til din arbeidsgimed ver at du er blitt tillitsvalgt, og eventuelt hvem som sitter i klubbstyret. Hovedavtalen for ditt tariffområde beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide, og hvilke rettigheter og plikter partene har i dette samarbeidet.

Du vil senere bli skolert i hovedavtalen, men du bør selv, så tidlig som mulig, gjøre deg kjent med hva som står der.

Det er viktig at du og arbeidsgiveren din så fort som mulig har et møte hvor dere tar opp samarbeidsrutiner. Du kan gjerne selv ta initiativ til dette møtet.

Be om å bli informert om rutinene i forbindelse med drøftings- og medbestemmelsesmøter. Be også om innkallinger i god tid slik at du kan rådføre deg med klubben/klubbstyret før møtene.

Sørg for å innarbeide gode rutiner for medbestemmelses- og drøftingsmøter. Innkallinger og referater bør gjøres kjent for medlemmene. På møtet med arbeidsgiver opptrer du på vegne av medlemmene, og du har både rett og plikt til å rådføre deg med dem om hva du skal mene på deres vegne.

Erfaringer fra det første møtet med arbeidsgiver vil bli tatt opp på forbundets grunnskolering Modul 2. Skriv derfor ned erfaringene dine fra dette første møtet.

Utdanningsforbundets oppbygging

Utdanningsforbundet har over 170.000 medlemmer. På arbeidsplasser der vi har medlemmer, har vi normalt en klubb med en tillitsvalgt og et klubbstyre. I hver kommune er det et lokallag med et styre. (I Oslo er det ikke lokallag, her har fylkeslaget direkte kontakt med skolene, og kontakt med barnehagene gjennom bydels-lagene). Noen lokallag har eget kontor med kontortid og egne ansatte. Noen lokallag har også egen nettside.

I hvert fylke er det et fylkeslag. Fylkeslagene har bemannede kontorer med normal åpningstid. Fylkeslagene har egne nettsider, der du finner nyttig informasjon.

Utdanningsforbundets sekretariat holder til i Oslo i Hausmanns gate 17, der også sentralstyrets medlemmer har kontorplasser. Sentralstyrets møter holdes vanligvis her.

Utdanningsforbundets nettside har mye informasjon; både nyheter, faktaopplysninger, lenker til fylkes- og lokallagenes nettsider og mye annen relevant informasjon. Nettsiden har også informasjon om medlemshjelpen.

Landsmøtet er forbundets høyeste organ, og gjennomføres hvert fjerde år.

Utdanningsforbundet har disse medlemsgruppene: Barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, høgskole og universitet (UH) og faglig og administrativt støttesystem (FAS).