Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Brosjyre

Utdanningsforbundets logo øverst til venstre og tittelen på brosjyren nederst til høyre, "Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet".

Brosjyren gir råd og tips til deg som er ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet. Den inneholder basisopplysninger om et lokallag, lokallagets oppgaver og hva som forventes av deg som lokallagsleder.

Publisert 06.05.2015

Gratulerer som ny lokallagsleder!

Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du har kanskje vært tillitsvalgt på arbeidsplassen noen år eller sittet i lokallagsstyret. Derfor kjenner du de grunnleggende fakta om Utdanningsforbundets arbeid, politikk og oppbygging. Denne brosjyren inneholder basisopplysninger om et lokallag, lokallagets oppgaver og hva som forventes av deg som lokallagsleder. Mer informasjon om sakene og innholdet i denne brosjyren, finner du på Utdanningsforbundets nettsider.

Forventninger og oppgaver

Forventninger

Som lokallagsleder skal du først og fremst fronte lokallaget eksternt og internt. Men det er viktig å understreke at du ikke skal gjøre alt som er beskrevet i denne brosjyren alene. Men det er ditt ansvar at det blir gjort. Dere må derfor sørge for en arbeidsdeling i styret. Men det er fortsatt ditt ansvar å følge opp at hver enkelt gjør det arbeidet han/hun har påtatt seg. Ta derfor jevnlige runder om oppgavene på styremøtene.

Det er viktig at du holder deg informert og oppdatert på forbundets politikk og aktiviteter. Sett av tid til dette, det er lett å glemme. Medlemmene forventer at du kan politikken og vet hva forbundet holder på med. Les Utdanning og Forbundsnytt, og følg jevnlig med på nettsidene.

Lokallagets formelle oppgaver

Lokallagets formelle oppgaver er fastlagt i forbundets vedtekter, §§ 55 t.o.m. 68. Det er også utarbeidet «Retningslinjer for ressursbruk på lokalplan». Disse dokumentene bør du lese nøye. Det kan også lønne seg å la dem bli hovedinnholdet på et av de første møtene i det nye lokallagsstyret. De ligger blant annet til grunn for arbeidsfordelingen i styret. Som lokallagsleder er du også leder for styrets arbeid.

Du har ansvar for å innkalle og lede medlemsmøter, styremøter og årsmøtet. Dessuten er det viktig å få til aktiviteter i lokallaget som kan fungere som sosiale, inspirerende og faglig oppbyggende møteplasser. I tillegg skal du oppmuntre og inspirere de andre i styret slik at dere blir et godt kollektiv. Det vil dere få igjen for i perioder som krever samhold og samhandling.

Kontakt med fylkeslaget er også ditt ansvar. Fylkeslaget er både din og lokallagets nærmeste kontakt i organisasjonsapparatet. Fylkeslaget vil alltid være behjelpelig med å svare på spørsmål og være samtalepartner når du måtte trenge det.

I hverdagen blir det likevel mange av de konkrete oppgavene i § 62.6 i vedtektene som preger arbeidet:
«behandle forslag og henvendelser fra medlemmer, klubber og rådgivende organer, samt henvendelser fra overordnede ledd.»

Hva disse oppgavene innebærer, kan du lese om i denne brosjyren.

Kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassene

Kontakt med de tillitsvalgte på arbeidsplassene er en oppgave som vanskelig kan prioriteres høyt nok. Du bør opprette kontakt med arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) så snart som mulig, vær spesielt oppmerksom på å ivareta nyvalgte arbeidsplasstillitsvalgte.

Sørg for at lokallaget til enhver tid har oversikt over hvem som er tillitsvalgt på den enkelte arbeidsplass. I tillegg få en oversikt over når det skal være valg på de forskjellige arbeidsplassene, og be om å få valgresultatet.

Alle tillitsvalgte skal registreres i Utdanningsforbundets organisasjonssystem med korrekte opplysninger om navn, adresse, mobiltelefon, telefon og e-post.

Det er spesielt viktig å informere om Utdanningsforbundets nettsider, særlig påloggingssiden «Logg inn» for tillitsvalgte. Der finnes det bl.a. lenker til brosjyrene Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet og Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen. Be gjerne om å få delta på et medlems- eller klubbmøte for å informere om jobben som tillitsvalgt og om klubben som en aktiv og støttende møteplass. I tillegg kan du motivere medlemmene til å stille til valg.

På noen arbeidsplasser kan det være vanskelig å få valgt/utpekt en tillitsvalgt. I slike tilfeller må det likevel sørges for at Utdanningsforbundet har en kontaktperson der. Rettighetene overfor arbeidsgiver kan i slike tilfeller ivaretas gjennom ordninger der en tillitsvalgt representerer flere arbeidsplasser.

Noen ganger kan det være naturlig at den aktuelle hovedtillitsvalgte blir fast kontaktperson i lokallaget for nye arbeidsplasstillitsvalgte. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Men denne kontaktpersonen trenger nødvendigvis ikke få saksbehandleransvar for saker og problem som eventuelt kan oppstå.

Arbeidet i lokallaget blir mer meningsfylt hvis kontakten med arbeidsplassene er god. Det kan være lettere å løse et problem på en arbeidsplass dersom du har vært på arbeidsplassen og kjenner forholdene og medlemmene der. Det gir et godt inntrykk når en fra Utdanningsforbundet kommer for å hilse på medlemmene ute på en arbeidsplass. Det er spesielt viktig på arbeidsplasser som ikke har kommunal arbeidsgiver, for eksempel i videregående opplæring, private barnehager og på høgskoler. Det anbefales å besøke arbeidsplasser selv om det ikke nødvendigvis er for å løse et problem.

Oppfølging av arbeidsplasstillitsvalgte skal gi lokallagene et bilde av kompetansebehovene de arbeidsplasstillitsvalgte har, lokallagenes tilbud og andre behov de må informere fylkeslaget om. I tillegg skal den tjene til å videreutvikle nettverkene, opprettholde kontakten med de tillitsvalgte og gi mulighet for refleksjon over egen rolle.

Oppfølging av nye tillitsvalgte

En viktig del av oppfølgingen av nye tillitsvalgte er skolering og informasjon. Husk og send dem brosjyren Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen. Lokallagsleder må informere om grunnskoleringen som den tillitsvalgte skal gå igjennom i løpet av det første året (Modul 1 Lokal introduksjon, Modul 2 Lov- og avtaleforståelse og Modul 3 VOKS – videreopplæring i kommunikasjon og samhandling). Det er lokallagsleder som har ansvar for å arrangere Modul 1, ta kontakt med fylkeslaget for nærmere informasjon. Fylkeslaget har ansvar for Modul 2 og Modul 3.

Ett av målene med det lokale oppfølgingsarbeidet er å ivareta de tillitsvalgte på arbeidsplassene slik at de ønsker å fortsette i vervet utover det første året. Det er derfor viktig at lokallagene bygger på kontakten som ble etablert i introduksjonsfasen og skoleringen for nye tillitsvalgte.

Registrering av tillitsvalgte

Lokallaget skal samle inn navn på tillitsvalgte og registrere disse i Utdanningsforbundets organisasjonssystem. Dette gjøres på utdanningsforbundet. no under menyvalget «Logg inn» (øverst på siden), så menyvalget «Mine verktøy». Elektronisk skjema/side for registrering får du via lenken «Registrer arbeidsplasstillitsvalgte». Det er viktig å være klar over at først etter at registreringen er utført og «godkjent» av Utdanningsforbundet sentralt, så vil de tillitsvalgte på arbeidsplassen få tilgang til medlemslistene der. Dette gir mulighet til å søke opp og lage lister over medlemmer, «hente inn» nye medlemmer på arbeidsplassen som fortsatt er registrert på sin gamle arbeidsplass, samt foreta endringer/oppdateringer på medlemmer.

Under «Mine verktøy» finnes også registreringsskjermbilde for registrering/redigering av foreningstillitsvalgte, for eksempel lokallagsstyret. All slik registrering blir etterbehandlet av Utdanningsforbundet sentralt. Det er ikke nødvendig å sende inn papirskjema til sekretariatet dersom endringene registreres på nettet.

Kurs og medlemsmøter

Lokallaget bør arrangere samlinger for medlemmene. Det kan være medlemsmøter der det diskuteres høringer eller andre saker fra forbundet, informasjonsmøter om tariffoppgjør, møter om lokalpolitiske saker eller samlinger som har mer preg av kurs. Noen ganger kan det være lurt å ha en ekstern innleder, for eksempel fra fylkeslaget eller sentralleddet, eller kanskje en fylkes- eller lokalpolitiker.

Lokallaget har en helt særegen funksjon som møteplass i organisasjonen. Lokallaget er det eneste organisasjonsleddet der alle medlemsgruppene kan samles. Lokallaget er på den måten en møteplass der profesjon og yrkesutøvelse kan diskuteres. Det må ivaretas på en skikkelig måte! Husk at disse møtene må være interessante for alle medlemsgruppene. Andre ganger kan det være aktuelt å arrangere møter som retter seg spesielt mot én av medlemsgruppene.

Kursansvar som lokallaget får delegert fra fylkeslaget, dekkes av OU-midler. Kurs og møter ut over dette, må lokallaget dekke av egne midler.

Årsmøtet

Lokallagsleder har et spesielt ansvar for lokallagets årsmøte og eventuelt valgmøte. Hva som skjer på årsmøtet, er beskrevet i vedtektene. Vær oppmerksom på at mange av punktene på dagsordenen må forberedes lang tid i forveien. Det er viktig at styret har et kollektivt ansvar for arbeidet med årsmøtet.

Drøftinger og forhandlinger

Det er hovedtillitsvalgt som vanligvis har ansvar for drøftinger og forhandlinger på virksomhetsnivå (kommune, fylkeskommune, høgskole, universitet osv.). Ved lokale lønnsforhandlinger i kommunen/fylkeskommunen skal lokallaget oppnevne forhandlingsdelegasjoner. De har ansvar for å forberede, gjennomføre og avslutte forhandlingene. I tillegg kan lokallaget, etter forespørsel fra tillitsvalgte, måtte ta ansvar for lønnsforhandlinger på andre forhandlingsområder, eventuelt som bisittere.

Påvirkningsarbeid og synliggjøring

Lokallaget skal fronte Utdanningsforbundets politikk lokalt. Lokallaget bør lage en plan for dette arbeidet. Planen bør inneholde ulike aktiviteter og påvirkningstiltak for å oppnå konkrete mål. Vervearbeid handler også om synliggjøring og påvirkning, les mer om dette lenger ned.

Presse- og mediearbeid er svært viktig. Lokallaget bør jevnlig være synlig i lokalpressen, bl.a. med leserinnlegg. Følg bl.a. med på Utdanningsforbundets nettsider og bruk gjerne stoff der som grunnlag for saker og innlegg om aktuelle spørsmål. Vel så viktig er det å skrive om lokale saker som kommunebudsjett og skole- og barnehageutbygging. Avisinnlegg kan også brukes til å belyse gode og viktige eksempler på arbeid blant medlemmene. I slike tilfeller kan det være bedre å få redaksjonen til å bruke eksempler som grunnlag til en «sak», dvs. at saken behandles redaksjonelt. Da er det viktig å ha en del stoff og fakta om saken som kan hjelpe journalisten. Lokallagets egen nettside er også en meget viktig informasjonskanal overfor media, tillitsvalgte og medlemmer. Bruk denne aktivt. Se også avsnittet om egen nettside lenger ned.

Å delta på lokalpolitiske møter og drive annet påvirkningsarbeid er også viktig, og skjer hele året. Det er spesielt viktig å planlegge og gjennomføre aktiviteter i forbindelse med kommunens handlingsprogram/budsjett og politiske valg.

Utdanningsforbundet er aktive på sosiale medier, som Facebook og Twitter. Vi bruker også YouTube til korte filmer og videoer. Følg med også i disse kanalene.

Vervearbeid

Vervearbeid er viktig fordi å verve betyr å få nye, det vil si flere medlemmer. I tillegg, og kanskje vel så viktig, innebærer det å ivareta de medlemmene Utdanningsforbundet allerede har. Det gjelder blant annet ledermedlemmene, jf avsnittet under om ledergruppene våre.

Hvordan arbeide med verving

 • Vervearbeidet består primært av to elementer: synliggjøring og personlig kontakt.
 • Vervearbeidet foregår hovedsakelig på arbeids- eller studieplassene.

Og det er spesielt på arbeidsplassene at lokallagene kan bidra. De som skal verves må først få vite hvem Utdanningsforbundet er og hva vi gjør for medlemmene våre. Deretter må den enkelte forespørres og oppmuntres til å melde seg inn. Det handler om å komme i dialog med potensielle medlemmer og fortelle om viktigheten av å være fagorganisert i Utdanningsforbundet.

 • Som lokallagsleder blir oppgaven din å legge til rette for verving på arbeids- og studieplassene i samarbeid med fylkeslagene.

Det kan du gjøre ved å informere og motivere de arbeidsplasstillitsvalgte om vervearbeid. Du skal gi dem informasjon om hvordan de kan gjøre et godt vervearbeid og du skal sørge for at verve- og informasjonsmateriell alltid er tilgjengelig for de tillitsvalgte.

 • På «Min Side» finner du mer informasjon om verving.

Her kan du også ta ut rapporter om medlemsutviklingen i ditt lokallag til en hver tid. Vervebrosjyren Sterkere sammen kan bestilles på nettsiden vår under Publikasjoner.
Ta også kontakt med fylkeslaget for å få mer informasjon og hjelp med vervearbeidet i ditt lokallag.

Ledergruppene våre

Lederne en medlemsgruppe som lett mister kontakten med lokallaget. Derfor er det viktig å ta godt vare på denne medlemsgruppa. De har store ressurser fordi de ofte har lang erfaring og mye kunnskap om skole og barnehage. De er også, i kraft av sin stilling, svært viktige for arbeidsforholdene på arbeidsplassen. Og selvsagt har de også rett til hjelp fra Utdanningsforbundet på linje med andre medlemmer. Husk derfor at lokallaget også er styrernes og rektorenes lokallag. Gjør det derfor klart at klubben også er rektorenes og styrernes klubb når du besøker skoler og barnehager. Ta gjerne et eget møte med rektor/styrer dersom hun/han er medlem. Diskuter gjerne med den tillitsvalgte og lederen i fellesskap hvordan klubbmøtene kan legges opp for at lederne skal føle seg hjemme der. Samtidig er det viktig å avklare at rektor/styrer skal forlate klubbmøtet når man skal ta opp saker som har med medbestemmelse å gjøre.

Alle lokallag skal opprette lederforum og legge til rette for regelmessige møter i disse.

Økonomi og administrative rutiner

Lokallaget får overført penger fra en andel av medlemskontingenten, i tillegg får lokallaget minimum 20 prosent frikjøpsressurs. Det følger også med en del administrative rutiner ved lokallagets arbeid, blant annet å administrere lokallagets nettside.


Økonomi

Lokallaget får overført penger fra en andel av medlemskontingenten. Størrelsen på overføringen avhenger av antall medlemmer i lokallaget.

I Retningslinjer for ressursbruk på lokalplan står «Lokallagene forvalter nesten 30 prosent av kontingentmidlene i Utdanningsforbundet. I hele organisasjonen må kontingentmidler forvaltes nøkternt og målrettet. Utdanningsforbundet ønsker ikke å kreve inn mer kontingent enn det som er nødvendig for å oppfylle organisasjonens mål.»

Lokallaget har ansvar for å lage budsjett, selve regnskapsføringen er overført til fylkeslaget. Ta kontakt med fylkeslaget for å ha en felles gjennomgang av retningslinjene for dette arbeidet. Det er meningen at overførte kontingentmidler skal brukes til driften i løpet av budsjettåret.


Frikjøpsressurs

Alle lokallag får minimum 20 prosent frikjøpsressurs fra Utdanningsforbundet. Denne kan brukes til frikjøp av for eksempel en person en dag per. uke, eller den kan fordeles på styremedlemmene slik lokallaget måtte ønske. Frikjøpsressursen øker med medlemstallet.

I tillegg kan hovedtillitsvalgte frikjøpes av lokal arbeidsgiver i henhold til avtaleverket.


Egen nettside

Utdanningsforbundets lokallag har tilgang til egne nettsider, og målet er at alle lokallagene skal bruke sin side aktivt. Nettsiden er en meget viktig informasjonskanal overfor media, tillitsvalgte og medlemmer. Tilgang til lokallagenes nettsider har du blant annet via fylkeslagenes nettsider på forsiden på utdanningsforbundet.no. Se mer om nettside lenger opp


Økomomi og administrative rutiner

Lokallaget får overført penger fra en andel av medlemskontingenten, i tillegg får lokallaget minimum 20 prosent frikjøpsressurs. Det følger også med en del administrative rutiner ved lokallagets arbeid, blant annet å administrere lokallagets nettside.


Administrative rutiner

Det er vanskelig å lage en oppskrift for administrasjon av et lokallag siden de varierer såpass i størrelse. Store lokallag, som Bergen, Trondheim og Stavanger, må for eksempel drives på en helt annen måte enn små lokallag. Punktene under er derfor ment som en påminnelse om noen grunnleggende faktorer.


Lokallaget skal:

 • ha postadresse
 • ha telefonnummer som medlemmer og tillitsvalgte kan ringe til på dagtid
 • mange har også et kontor med besøksadresse, telefon og faste åpningstider – og ofte møtelokale
 • sjekke, registrere og behandle post og e-post
 • ajourholde data av tillitsvalgte i lokallaget (som navn, adresse, e-postadresse, telefon)
 • behandle henvendelser – husk også å holde frister fra fylkeslag og sentralt plan
 • har ansvar for budsjett og kontakt med regnskapsfører
 • yte god medlemsservice
 • utvikle lokallagets nettside under Utdanningsforbundets domene på Internett.
 • sørge for at hovedtillitsvalgte gjennomfører medbestemmelse med arbeidsgiver
 • gjennomføre lokale forhandlinger etter de ulike tariffbestemmelsene hjemlet i hovedtariffavtalen
 • holde seg oppdatert innenfor organisasjonenes områder


Pensjonistene

Lokallaget har også ansvar for pensjonistene. Det innebærer informasjon og hjelp til kommende pensjonistmedlemmer. Kontakt eventuelt fylkeslaget for å få oversikten over hvordan pensjonistene er organisert i ditt fylkeslag.


Arbeidsgiver ved sykdom

Blir du som lokallagsleder syk, har du selvsagt rett til å bli sykmeldt. Da må du varsle de andre i styret. Vanligvis vil nestleder i lokallaget ta over oppgavene dine. Du må også informere fylkeslaget om situasjonen.

Den som utbetaler lønna di, har arbeidsgiveransvar for deg. I de fleste tilfeller er det kommunen/fylkeskommunen. Det er også dit du skal sende en eventuell sykemelding. utdanningsforbundet.no


Utdanningsforbundet har over 170.000 medlemmer lokallag i alle kommuner fylkeslag i alle fylker. Ta kontakt med fylkeslaget hvis du har spørsmål om saker, om organisasjonen eller om du har problemer i jobben.