Kvalifisert personale – en nøkkel til gode barnehager!

KS og Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å utvikle lokale strategier for rekruttering av førskolelærere for å lykkes med regjeringens barnehageløft. Vi mener slike lokale strategier kan utvikles av partene i fellesskap.

Som hjelp i dette arbeidet har vi laget brosjyren «Kvalifisert personale – en nøkkel til gode barnehager!»

Den vektlegger kommunens ansvar som barnehagemyndighet for alle barnehager, noe som innebærer et ansvar for at også private barnehager har nok kvalifisert personale for å kunne følge opp lovens krav til innhold og kvalitet.

Lokallagene oppfordres til å ta kontakt med kommunen med tanke på sammen å utvikle en lokal strategi for rekruttering av førskolelærere.

Brosjyren er sendt politisk og administrativ ledelse i kommunen. Den er også vedlagt januarnummeret av Forbundsnytt (1/2010).