Dette er lederoffensiven

Utdanningsforbundets lederoffensiv er et svar på landsmøtevedtaket i 2015 om å sette i gang tiltak som videreutvikler Utdanningsforbundet til å bli et naturlig valg for ledere.

Last ned brosjyren Dette er lederoffensiven

Dette er lederoffensiven

Lederoffensiven er et svar på landsmøtets vedtak i 2015 om å sette i gang tiltak som videreutvikler Utdanningsforbundet til å bli et naturlig valg for ledere. Lederoffensiven består av to hovedområder:

  • rammer for faglig og pedagogisk ledelse, en lederpolitisk offensiv
  • organisasjonsutvikling og ledernes plass i organisasjonen

Arbeid med ekstern og intern kommunikasjon skal støtte opp under de to hovedområdene.

Rammer for faglig og pedagogisk ledelse

Pedagogisk ledelse er en av de aller viktigste forutsetningene for utvikling av gode skoler og barnehager. Vi har et overordnet mål:

Ledere i utdanningssektoren har gode rammer for faglig og pedagogisk ledelse.

Vi vil jobbe for:

  • Tid til pedagogisk ledelse
  • Lønn som samsvarer med ansvar og oppgaver
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling, videreutdanning og nettverksbygging
  • Rom for å kunne utøve profesjonelt skjønn
  • Støtte til ledere i endringsprosesser

Det er utarbeidet et eget lederpolitisk dokument som utdyper vårt syn på ledelse og våre satsingsområder.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsleddenes ansvar og ivaretakelse av lederne som medlemmer, som arbeidstakere og i lederrollen skal bli enda bedre. Vi har samlet alt du trenger å vite om ledermedlemmenes plass i organisasjonen, ulike tilbud til ledermedlemmer, møteplasser og tips til hvordan ledermedlemmene kan ivaretas på best mulig måte i et hefte. Det oppmuntres også til strukturforsøk og erfaringsdeling. Organisering av ledermedlemmer og tillitsvalgtordningen er områder der strukturforsøk eller forsøksordninger på ulike nivå kan være aktuelle.

Kommunikasjon og påvirkningsarbeid

Hvordan vi internt kommuniserer om ledere, hvordan vi omtaler våre ledermedlemmer i ulike sammenhenger og hvordan vi framstår eksternt som en organisasjon også for ledere, vil være avgjørende for å lykkes med lederoffensiven.

Det viktigste budskapet er at ledere i barnehage og skole tilhører vårt profesjonsfellesskap. Samfunnsmandatet, målsettingene og profesjonsetikken er felles for barnehagelærere, lærere og ledere.

Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet må samtidig bli mer synlige med påvirkningskraft internt og med meninger og standpunkter eksternt. Lederplattformen, nyhetssaker, lederressurser på nettsidene og en Facebookside for lederne er noen virkemidler.

Lokalt er lederrettede arrangementer og god oppfølging av det enkelte ledermedlem viktig for at lederne skal føle seg hjemme hos oss.

Utdanningsforbundets lederplattform

Vi ledere har et særskilt ansvar for den faglige og pedagogiske ledelsen. Dette er kjernen i vårt lederoppdrag. Vi er tett på lærerne og kjernevirksomheten. Vår oppgave er både å støtte og stille krav til det faglige arbeidet. Vi skal veilede, utfordre og involvere. Bare gjennom det gjensidig forpliktende samarbeidet kan vi realisere den gode barnehagen og skolen for alle.

Utdanning former barn og unges liv, og gjennom det også morgendagens samfunn. Mye står på spill. Derfor er det vår profesjonsplikt å anstrenge oss for å gjøre godt arbeid.

Barnehagene og skolene blir best når de er lærende organisasjoner der pedagogene i kollegiet utfordrer hverandre i felles refleksjon og faglige diskusjoner. Vi samarbeider derfor tett med de tillitsvalgte om barnehagens og skolens kollektive læringsprosesser.

Som ledere står vi i et spenningsfelt mellom politisk styring og lokalt handlingsrom, hvor tolkning og tilpasning av barnehage- og skolepolitikk er en sentral lederoppgave. Vi har et særlig ansvar for å følge opp eksterne krav og samtidig sikre profesjonell yrkesutøvelse.

Vi tilhører lærerprofesjonen. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn, elever og studenters læring, utvikling og danning. Vi har kompetansen felles og vi deler oppdraget. Vi har kunnskap, vilje og evne til å utøve ledelse i et arbeidsfellesskap
av medarbeidere med ulik yrkes-, fag- og utdanningsbakgrunn. Vi står opp for vår kompetanse og understreker den nødvendige ba-lansen mellom tillit og kontroll, handlings- rom og styring. Når vi opptrer som fellesskap og har faglig funderte begrunnelser, vinner vi også tillit.

Lederstemmen er en viktig del av profesjonens stemme. Vi tar et særlig ansvar for å synliggjøre lederperspektivet både innad i profesjonen og utad i samfunnet.