Spørsmål og svar om spesialistutdanningen

Utdanningsforbundet får mange henvendelser knyttet til spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Alle henvendelsene blir besvart av Utdanningsforbundets sekretariat eller av styret i spesialistutdanningen. Noen av henvendelsene er spesifikke eller individuelle, andre er generelle eller prinsipielle.

Her finner du eksempler noen spørsmål og Utdanningsforbundets svar på spørsmålene.

Svar: Det er Utdanningsforbundets overordnede vurdering at kompetanseutvikling og tilegning av ny kompetanse alltid er positivt, både for det enkelte medlem/den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet.

Utdanningsforbundet er uenig i at en slik kompetanseutvikling bare seg skal ses i et rent nytteperspektiv ut fra hva som vil lønne seg økonomisk på kort sikt. Høyere kompetanse vil vanligvis føre til sterkere refleksjon og dypere innsikt i fagområdet, og dermed bedre oppgaveløsning i nåværende arbeidsforhold. Høyere kompetanse innebærer ofte også høyere lønnsnivå og den enkelte spesialist vil stille sterkere på arbeidsmarkedet.

Spesialistutdanningen er en videreutdanning som bygger på mastergrad eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen innebærer blant annet en kombinasjon av obligatoriske og frivillige kurs og en skriftlig oppgave, og gir således en større grad av mestring av arbeidsoppgaver både i nåværende og i eventuelle framtidige arbeidsforhold.

Svar: Slik lønnssystemet er bygd opp i kommunal sektor og på de andre tariffområdene, vil man ikke ha noe automatisk krav på høyere lønn. De fleste arbeidsgivere etterspør likevel denne kompetansen og mange arbeidsgivere har avtalebaserte ordninger som sikrer lønnsmessig uttelling ved slik videreutdanning. Det er også flere bestemmelser i hovedtariffavtalene som har implikasjoner om lokale forhandlinger med mulig lønnsheving som resultat. Den lønnsmessige uttellingen for slik spesialistkompetanse varierer likevel fra kommune til kommune.

Svar: Gjennomført spesialistutdanning gir rett til tittelen spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Det finnes likevel ikke noen nasjonal sertifiseringsordning for pedagogisk-psykologiske rådgivere i Norge. Som nevnt vil sannsynligheten for høyere lønn være stor og det vil kunne åpne seg mange nye muligheter på arbeidsmarkedet dersom man gjennomfører denne videreutdanningen.

Svar: Utdanningsforbundet mener man ikke skal undervurdere egeninteressen eller den indre motivasjonen som drivkraft for å skaffe seg ny og utvidet kompetanse.

Tidsrom og kostnader: Utdanningen tar ca. 3-5 år, litt avhengig av når de obligatoriske kursene er satt opp. Det er vanskelig å estimere kostnad for hele utdanningen, pris på selvvalgte kurs, og ev. veiledning vil nok variere. De obligatoriske kursene koster 2800,- for medlemmer av Utdanningsforbundet, og 3500 for ikke-medlemmer. Når det gjelder digitale kurs (som tilsvarer to dagers-kurs) så har vi tatt 1.200,- for medlemmer og 1.900,- for andre.

Kursene går normalt i våre lokaler i Oslo. I koronaperioden har mange av kursene gått digitalt. Oversikt over kurs finner du i Kurskalenderen.