Skriftlig arbeid

Det kreves innlevert og godkjent et skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. Det skriftlige arbeidet skal ha et akademisk nivå. Tema for det skriftlige arbeidet skal omhandle praksisrelaterte problemstillinger deltakeren står overfor i sitt daglige arbeid. Det skriftlige arbeidet knyttes opp mot deltakerens selvvalgte fordypningsområde.

Arbeidet skal beskrive god teoriforankret praksis og ta for seg pedagogisk-psykologiske problemstillinger i et samfunnshistorisk, politisk eller utdanningspolitisk perspektiv.

Teori og praksis skal knyttes sammen. Det skriftlige arbeidet skal dermed vise kandidatens evne til å kunne binde sammen teori og praksis. Det skriftlige arbeidet skal ikke være en ren praksisfortelling. Det skal være leservennlig og noe andre fagpersoner samt kollegaer kan lære av og ha nytte av.

Det skriftlige arbeidet skal ha en klar struktur og dokumentere gode pedagogisk-psykologiske resonnementer. Dette innebærer krav til klare problemstillinger og teoretisk forankring av resonnementene som fortrinnsvis knyttes til praksisrelaterte utfordringer. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidet er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Det skriftlige arbeidet utarbeides med bistand fra veileder. Obligatorisk skrivekurs inkludert veiledning fra kursholder, inngår som 20 timer godkjent veiledning.

Arbeidet skal ha et omfang på 10-15 sider, inntil 20 sider dersom det er fellesarbeid. Publiserte artikler kan være kortere. Font Times New Roman, str. 12, halvannen linjeavstand. Søkeren bekrefter følgende ved innsending i forbindelse med søknad om godkjenning som spesialist:

  • At arbeidet ikke utgjør noen form for plagiat.
  • At søkeren ikke har brukt arbeidet som skriftlig arbeid til annen spesialitet/fordypningsområde eller i grunnutdanningen.
  • Semesteroppgaver, masteroppgaver, hovedoppgaver som knyttes til opptak i spesialistutdanningen godkjennes ikke som skriftlig arbeid.
  • Dokumentasjon for søkerens medvirkning dersom arbeidet har flere forfattere.

Les mer: Vurderingskriterier for skriftlig arbeid i spesialistutdanningen (pdf)

Godkjente skriftlige oppgaver