Skriftlig arbeid

Det kreves innlevert og godkjent et skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning. Tema for det skriftlige arbeidet skal omhandle praksisrelaterte problemstillinger deltakeren i utdanningen står overfor i sitt daglige arbeid. Det skriftlige arbeidet knyttes opp mot deltakernes selvvalgte fordypningsområde.

Arbeidet skal ha karakter av et utviklings-, forsknings-, eller utredningsarbeid. Arbeidet skal beskrive god teoriforankret praksis og/eller ta for seg pedagogisk-psykologiske problemstillinger i et samfunnshistorisk, politisk eller utdanningspolitisk perspektiv. Det skriftlige arbeidet skal avspeile kandidatens evne til å integrere teori og praksis.

For å godkjennes skal arbeidet ha en klar struktur og dokumentere gode pedagogisk-psykologiske resonnementer. Det innebærer klare problemstillinger og teoretisk forankring av resonnementene som gjerne knyttes til praksisrelaterte utfordringer.

Det skriftlige arbeidet skal ha et akademisk nivå og omfang på 10-15 sider (font Times New Roman, str. 12, halvannen linjeavstand). Publiserte artikler kan være kortere.

Les mer: Vurderingskriterier for skriftlig arbeid i spesialistutdanningen (pdf)

Fellesarbeider

Det skriftlige arbeidet utarbeides med bistand fra veileder, som et element i veiledningen som inngår i spesialistutdanningen.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidet er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søkeren bekrefter ved innsending i forbindelse med søknad om godkjenning som spesialist:

Dokumentasjon for søkerens medvirkning dersom arbeidet har flere forfattere.

  • At arbeidet ikke utgjør noen form for plagiat
  • At søkeren ikke har brukt arbeidet som skriftlig arbeid til annen spesialitet/fordypningsområde eller til grunnutdanningen.
  • Semesteroppgaver, masteroppgaver, hovedoppgaver som knyttes til opptak i spesialistutdanningen godkjennes ikke som skriftlig arbeid.

Det er mulig å få underveisveiledning på skriftlig oppgave. Send den skriftlige oppgaven til karianne.basteson@utdanningsforbundet.no og merk e-posten med underveisveiledning. Oppgaven blir videresendt fagperson.

Eksempler på godkjente skriftlige oppgaver finnes lenger ned på siden.