Etikk i arbeid med barn: PPT i barnehagen

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 21. mars kl. 09:00 - onsdag 22. mars kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

28.02.2023

Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Samarbeid med og om barn kan være givende og krevende på samme tid. Givende fordi det er meningsfylt, krevende fordi det kan være fylt av vanskelige avveiinger og fordi det kan være vanskelig å rekke over alt som burde vært gjort. I denne type arbeid er det viktig med vel funderte og gjennomtenkte løsninger.

Målgruppe:
Ansatte i PPT. Kurset vil også være relevant for styrere, barnehagelærere og støttepersonell/spesialpedagoger/støttepedagoger som jobber i barnehagene.

Kursets målsetting:
Målet for dette kurset er å kunne avdekke og finne løsninger på etiske dilemma. Etisk teori blir koblet til praktiske problemstillinger og anvendt i felles refleksjoner. Omsorgsetikk og nærhetsetikk blir gjennomgått og satt inn i en barnehagekontekst og videre drøftet i lys av pliktetikk og holdningsetikk.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset vil bestå av en blanding av korte teoriøkter som anvendes i ulike kasus. Deltakerne vil diskutere egen praksis og kunne lære av andres praksis gjennom ulike pedagogiske tilnærminger som verdenskafé og kahoot.

  • Kjennskap til ulike etiske teorier
  • Mulighet til å drøfte etiske problemstillinger man står i.
  • Følelsers rolle i etiske avveiinger
  • Verdien av felles dømmekraft

Forventning til deltakerne:
Det er fint om deltakerne skriver ned et kasus/en situasjon/et dilemma de står i som kan brukes som utgangspunkt for samtale med medstudenter

Presentasjon av kursholder:
Gunnar Magnus Eidsvåg er førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Han har forsket på og undervist profesjonsetikk siden 2011, og har skrevet boka Etikk i barnehagen, syv samtaler om nærhet omsorg og lykke (Universitetsforlaget 2021). Han har også vært med i flere internasjonale forskningsprosjekt som har handlet om tilhørighet og inkludering, evaluering og kartlegging, samt kulturell sensitivitet.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.