Innovasjon - del 3

Pedagogisk systemarbeid - prosess og resultat

mai

27

28

2019

0900

Oslo

Kurset retter oppmerksomheten mot vedlikehold og støttefunksjoner for å følge opp endrings- og forbedringsarbeid i egen organisasjon. Bærekraft for varig endring er en fellesnevnere for samlingen.

27.05.2019 09:00:00 28.05.2019 09:00:00 Europe/Oslo Innovasjon - del 3 Kurset retter oppmerksomheten mot vedlikehold og støttefunksjoner for å følge opp endrings- og forbedringsarbeid i egen organisasjon. Bærekraft for varig endring er en fellesnevnere for samlingen. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 5. mai 2019

Målgruppe: Obligatorisk basiskurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk – psykologisk rådgivning.

Forutsetning: Deltatt på kursmodulene 1 og 2

Kursholdere:
Rolf B Fasting, Nils Breilid, Hege Knudsmoen og Paul Robert Sundar

Innledning
Gode oppvekstmiljøer og god opplæring skapes ikke en gang for alle. Det innebærer systematisk arbeid med tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring.
PP-rådgiverens komplementære roller fordrer god innsikt i planverket og i pedagogisk arbeid, i barnehagene- og skolenes indre liv og i endringsprosesser. Det krever ikke bare spesialpedagogisk kunnskap, men også kompetanse til å arbeide med endrings- og forbedringsprosesser.

Spesialistutdanningens Basiskurs i innovasjon gir deltakerne kompetanse til å initiere, lede og gjennomføre endrings- og organisasjonsutviklingsarbeid i egen organisasjon. En forutsetning for at deltakerne skal få læringsutbytte av kursrekken, er at deltakerne gjennomfører mellomarbeider i egen organisasjon mellom samlingene, og deler erfaringer fra mellomarbeidene på samlingene. 

Basiskurs innovasjon består av tre deler:
Del 1: Konsolidering – kunnskapsplattform - tolkningsfellesskap
Del 2: Strategisk ledelse og medvirkning,
Del 3: Pedagogisk systemarbeid – prosess og resultat 

 

Del 3: Pedagogisk systemarbeid – prosess og resultat
Del 3 retter oppmerksomheten mot vedlikehold og støttefunksjoner for å følge opp endrings- og forbedringsarbeid i egen organisasjon. Bærekraft for varig endring er en fellesnevnere for samlingen. Deltakelse forutsetter at deltakerne har planlagt eller er i ferd med å initiere et endringsarbeid i egen organisasjon (PP-tjenesten, barnehage eller skole). Erfaringene fra planleggingen vil bli benyttet som grunnlag for drøftinger og videreutvikling i læringsgrupper og i plenum.

Innhold i del 3:

  • Drøfting og videreutvikling av deltakernes arbeid med endring- og organisasjonsutvikling i egen organisasjon (mellomarbeid 2).
  • Ledelse av endringsprosesser – mellom individ og system.
  • PP-rådgiveren som endringsagent – roller og grensebetraktninger   
  • Aktuell forskning på PP-tjenesten med henblikk på samhandling mellom eier, barnehage, skole og PPT.

Læringsmål del 3:
Denne siste delen gir deltakerne kunnskaper om ulike aktørers roller med særlig fokus på støtte og vedlikehold arbeid ved endrings- og innovasjonsprosesser. Videre gir siste del kunnskaper til å utvikle bærekraftige endrings- og forbedringsarbeider i egen organisasjon.

 

Om kursholderne:

Nils Breilid er førsteamanuensis i pedagogikk – spesialpedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er utdannet cand.paed.spec. med doktorgrad i spesialpedagogikk. Breilid har erfaring fra Statped, videregående opplæring og PP-tjenesten for videregående opplæring og frå UH-sektoren. Han har publikasjoner om læringsbetingelser for ungdom i risiko, elevsamtalen -  rådgivning og om overgangen skole -  arbeidsliv.

Rolf B. Fasting er professor i pedagogikk – spesialpedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er utdannet cand.paed.spec. med doktorgrad i spesialpedagogikk. Fasting har bred erfaring fra opplæringssektoren og fra UH-sektoren. Han har publikasjoner om grunnleggende ferdigheter, barns skriftspråkutvikling, inkludering og om organisasjonsutvikling i PP-tjenesten. Fasting er medlem i den nasjonale faggruppen SEVU-PPT, organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

Hege Knudsmoen er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Innlandet, samt ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Hun er utdannet cand. Polit. i pedagogikk. Knudsmoen har publikasjoner om forebyggende arbeid, problematferd, alternative opplæringstilbud og om spesialundervisning. Hun har vært sentral i gjennomføringen av SEVU-PPT, organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

Paul Robert Sundar er utdannet cand. paed. fra Universitetet i Oslo. Han er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Sundar har bred erfaring fra barnehage- og grunnskolelærerutdanning, og fra pedagogisk veiledning. Han har publikasjoner om organisasjonsutvikling i PP-tjenesten. Sundar har vært sentral aktør i gjennomføringen av SEVU-PPT, organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte.  Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Innovasjon del 3

27. - 28. mai 2019
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076