Innovasjon: Konsolidering – kunnskapsplattform – tolkningsfellesskap

Obligatorisk basiskurs

feb

12

13

2018

0900

Oslo

Dette er første del av tre kurs om innovasjon for medlemmer at Utdanningsforbundets  spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kursene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep.

12.02.2018 09:00:00 13.02.2018 09:00:00 Europe/Oslo Innovasjon: Konsolidering – kunnskapsplattform – tolkningsfellesskap Dette er første del av tre kurs om innovasjon for medlemmer at Utdanningsforbundets  spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kursene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Påmeldingsfrist: 22.01.2018

Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologiskrådgivning. Kurset er et obligatorisk basiskurs for de som er opptatt i ordningen etter nye vedtekter. Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister

PP-rådgiverens komplementære mandat består i sakkyndighet, rådgivning, veiledning og å hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling Rollen fordrer god innsikt i planverket, i endringsprosesser og i barnehagene- og skolenes indre liv. Det krever ikke bare teoretisk kompetanse med også praktiske erfaring med endringsprosesser. Innovasjonsdelen i spesialistutdanningen har en forventning om at deltakernes analyser vurderer egen organisasjon for å initiere endring og organisasjonsutvikling, og at erfaringene drøftes under samlingene. Med dette som utgangspunkt vil det bli arrangert tre todagers kurs i innovasjon.

Dette er del 1 av 3 i en obligatorisk kursrekke om temaet  for medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning.

Kursene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep. Med utgangspunkt i litteraturen fra kursene og arbeidsmåtene som presenteres kan deltakerne undersøke og utvikle egen profesjonell praksis. Gjennom aktive arbeidsformer vil deltakerne få arbeidet med sin forståelse og sine ferdigheter, og kursene kan gi innspill til artikkelen deltakerne skal skrive som en del av spesialistkvalifiseringen.

Kursholdere: Paul Sundar, Hege Knudsmoen og Rolf Fasting

Innhold i del 1:  

  • Strukturer og kulturer – systemteori, organisasjonskulturer og lærende organisasjoner
  • Tolkningsfellesskap i PP-tjenesten, mellom PP-tjenesten og barnehage – skole
  • Organisasjonskunnskap – modeller for å forstå og analysere organisasjoner som barnehage, skole og PPT, og samhandlingen mellom organisasjoner
  • Pedagogisk analyse – identifisering av behov for utvikling og endring
  • Aktuell forskning på PP-tjenesten med henblikk på samhandling mellom eier, barnehage, skole og PPT

Målsetting:
Del 1 gir kandidaten ferdigheter og kompetanse til å identifisere og vurdere behov for organisasjonsutvikling og endring i egen organisasjon og i barnehager og skoler

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Aktuell litteratur til kursdel 1:
Bang, H. (2011). Organisasjonskultur (4. utg.) [kap. 1 – 9]. Oslo: Universitetsforlaget.

Fuglestad, O. L. (2005). Leiing «nedanfrå» - handling, samhandling og forhandling. I: O. L. Fuglestad & S. Lillejord (red.), Pedagogisk ledelse: et relasjonelt perspektiv (4. oppl.). Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget

Fasting R. 2017 m.fl.. Kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolen (Cappelen – pre print om ikke boka er ferdig) Hustad, B. Strøm, T & Strømsvik, L (2013). Kompetanse i PP-tjenesten - til de nye forventningene?: kartlegging av kompetansen i PP-tjenesten. Bodø: Nordlandsforskning.

Jensen, R. & Aas, M. (2011). Å utforske praksis: grunnskolen/barnehage [kap. 2-3; 6-7]. Cappelen Damm akademisk

Sandve, T. G. (2013). PPT i spenningsfeltet mellom intensjon og praksis. Spesialpedagogikk (13), s. 30-38 Nordahl, T. (2016) Det vet vi om pedagogisk analyse. Oslo: Gyldendal forlag

Kursdel 2 (dato for dette kurset er ikke fastsatt)
Her er temaet «Strategisk ledelse og medvirkning». Kurset vil bli arrangert høsten 2018.
Målsetting: Del 2 gir kandidaten ferdigheter og kompetanse til å anvende ulike ledelsesstrategier og kommunikasjonsprinsipper ved systemisk arbeid og ved utviklings- og endringsprosesser i egen organisasjon og i barnehager og skoler

Kursdel 3 (dato for dette kurset er ikke fastsatt)
Her er temaet « Etablering av eierforhold -medvirkning og bærekraft og motstand. Kurset vil bli arrangert våren 2019.
Målsetting: Del 3 gir kandidaten ferdigheter og kompetanse til å vurdere og lede organisasjonsutvikling og endringsarbeid i egen organisasjon og i barnehage og skoler

 

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Innovasjon: Konsolidering – kunnskapsplattform – tolkningsfellesskap

12. - 13. februar 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (andre)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076