Forvaltning og sakkyndig arbeid

Obligatorisk basiskurs

jun

05

06

2018

0900

Oslo

Kurset vil belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen og vil gå inn på formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid og opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle.

05.06.2018 09:00:00 06.06.2018 09:00:00 Europe/Oslo Forvaltning og sakkyndig arbeid Kurset vil belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen og vil gå inn på formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid og opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe:
Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset kan også inngå som ordinært spesialistkurs og som vedlikeholdsaktivitet for godkjente spesialister.

Om kurset:
Kurset vil innledningsvis belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen -  hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Noen eksempler er formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid. Ut fra dette vil sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom refleksjon og drøftinger. Som en del av dette tar kurset for seg  saksgang og prosesser i barnehage, skole og PPT - fra bekymring til tiltak.

Andre del av kurset vil gå dypere inn i opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, og spesialundervisning både for elever i grunnskole og videregående opplæring.   Utdanningsdirektorates nye veildere til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er sentrale kilder. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med problemstillinger/case som kan deles og drøftes både i plenum og eventuelt i grupper.

Som ansvarlige for kurset er vi oppmerksomme på avt det vil kunne være stor variasjon mellom deltakerne både når det gjelder utdanning og erfaring fra forvaltningsarbeid. Vi vil forsøke å komme både de relativt ferske og de mer erfarne i møte blant annet ved å spille på deltakernes egen kompetanse.

Form:
Kurset går over to dager, og vil veksle mellom forelesninger, dialog i plenum og eventuelt drøftinger i grupper. Kursansvarlige:

Kursledere/foredragsholdere:
Johannes Drabløs er lærer og spesialpedagog, cand.polit., lang fartstid i skoleverket som lærer og leder, en lengre periode i spesialisthelsetjenesten , 16 år i PPT som rådgiver, faglig leder og leder. Nå seniorleder i rådmannens stab med spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og kapittel 9a i Opplæringsloven som særlige arbeidsområder.
Trond Erik Welstad er jurist og rettssosiolog . Arbeider med utdanningsrett (skolerett) som fagområde sammen med  blant annet professor emeritus Henning Jakhelln. Ansatt ved Institutt for offentlig rett

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Forvaltning og sakkyndig arbeid

05. - 06. juni 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (andre)