Retten i skolen

Utfordringer og dilemmaer for skoleledere

sep

21

10:00

Oslo

Skoleledere må forholde seg til en økt rettsliggjøring av skoleverket. På hvilken måte får rettslige normer konsekvenser for skolens pedagogiske praksis? Hvordan håndterer du som skoleleder samspillet mellom rettslig regulering og profesjonelt skjønn i styring og ledelse av skolen?

21.09.2017 10:00:00 21.09.2017 16:00:00 Europe/Oslo Retten i skolen Skoleledere må forholde seg til en økt rettsliggjøring av skoleverket. På hvilken måte får rettslige normer konsekvenser for skolens pedagogiske praksis? Hvordan håndterer du som skoleleder samspillet mellom rettslig regulering og profesjonelt skjønn i styring og ledelse av skolen? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Barns rettigheter er på den politiske agendaen, også når det gjelder retten til utdanning. Svært mange lover og regler sier noe om hvordan den norske skolen skal være, og skoleeiere og skoleledere er jevnlig i kontakt med foresatte og elever som har gode kunnskaper om sine rettigheter. Dette krever at skoleledere kan forankre og begrunne sin praksis i lovverket og utvise godt skjønn.

Siden de færreste skoleledere er jurister, reiser dette en rekke spørsmål med tanke på ikke-juristers rettsanvendelse. På dette seminaret vil vi presentere resultater fra et forskningsprosjekt som har undersøkt hvordan elevenes rett til spesialundervisning, tilpasset opplæring og et godt psykososialt læringsmiljø omformes til profesjonell handling på lokalt nivå. På bakgrunn av dette legger vi opp til en drøfting av utfordringer og dilemmaer for skoleledere.

Seminardagen inkluderer forelesninger, arbeid med case og diskusjoner i plenum.

 

Konkretisering av innholdet

  • Rettsliggjøring» og «profesjonelt skjønn»
  • Behov for mer rettslig regulering?
  • Tilpasset opplæring som rettslig norm og pedagogisk prinsipp
  • Tilpasset opplæring for alle elever og retten til spesialundervisning
  • Ivaretakelse og håndtering av elevers rett til et godt psyko-sosialt miljø
  • Mulige konsekvenser av for mye lovregulering

 

Kursholdere
Jorunn Møller er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Møllers forskningsinteresser er innenfor pedagogisk ledelse, styring og ansvarliggjøring av skolen. Hun har ledet flere større forskningsprosjekter, er involvert i internasjonale forskernettverk som ”International Successful School Principalship Project”(ISSPP) og ”Leading Democratic Schools” (LE@DS). Hun har publisert mange bøker og artikler om ledelse og styring av grunnskole og videregående skole, nasjonalt og internasjonalt.

Eli Ottesen er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Ottesens forskningsinteresser er knyttet til styring og ledelse i grunnskole og videregående skole, skolelederes og læreres læring og veiledning av lærere og ledere. Hun har deltatt i forskningsprosjekter om styring av utdanning, IKT i utdanning og praksis i lærerutdanningen.

Begge kurslederne har deltatt i prosjektet «Legal Standards and Professional Judgement in Educational Leadership» som nylig er avsluttet, Jorunn Møller som prosjektleder. Prosjektet var et samarbeid mellom pedagoger, jurister og rettssosiologer. Resultater fra prosjektet er samlet i boka ”Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk” (2016), redigert av Kristian Andenæs og Jorunn Møller.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Retten i skolen. Utfordringer og dilemmaer for skoleledere

21. september 2017
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
500,- (Student/pensjonist)
1 800,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076