Om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Viken har over 33 000 medlemmer fordelt på 51 lokallag. I tillegg til disse kommer våre studentmedlemmer som studerer ved universitetene og høgskolene i Viken fylke.

Utdanningsforbundet Viken består av alle lokallag i de tidligere fylkene Akershus, Østfold, Buskerud samt lokallagene Jevnaker, Lunner og tidligere Svelvik (nå en del av Drammen).

Fylkeskontoret til Utdanningsforbundet Viken ligger på C.J Hambros plass 2D i Oslo, og her arbeider 17 frikjøpte organisasjonstillitsvalgte og 8 ansatte. 9 hovedtillitsvalgte i Viken fylkeskommune har også kontorplasser her, i tillegg til hos arbeidsgiver. 

På fylkeslagets kontor arbeider tillitsvalgte og ansatte til beste for medlemmer og tillitsvalgte i Viken. Vi rådgir lokallagene i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår medlemmer i personalsaker, veileder og bistår i lokallagenes økonomi, driver med politisk påvirkningsarbeid og holder kurs og konferanser for tillitsvalgte i lokallagene. Vi arrangerer også kurs og konferanser for ulike medlemsgrupper.

Du kan kontakte oss ved å ringe 23 13 80 00 eller sende e-post til [email protected] 

Dersom du ønsker å kontakte en tillitsvalgt eller ansatt direkte finner du kontaktinformasjon her:

 

Fylkesstyret i Viken har 15 medlemmer og tre møtende varamedlemmer. Styret ble valgt i mai 2019 og sitter til 31. juli 2023. Styret har møte månedlig og tar opp saker av viktighet for organsasjonen og medlemmer. Fylkesstyret består av fylkesleder og 2 fylkesnestledere og 12 representanter for de ulike medlemsgruppene. Leder for pensjonistrådet i Viken og lederne for Pedagogstudentene ved USN Drammen, HiØ og UNMB innkalles til i fylkesstyremøtene med tale- og forslagsrett. De hovedtillitsvalgte i Viken fylkeskommune har også møte-og talerett i fylkesstyret etter vedtektene.

Oversikt og kontaktinformasjon fylkesstyret, varamedlemmer og hovedtillitvalgte i Viken 

Hvis du jobber i barnehage, privat eller offentlig, hører du til i medlemsgruppe barnehage. Utdanningsforbundet Viken har ca 5000 medlemmer i denne medlemsgruppa.

Cecilie Ringnes er vår kontaktperson for ansatte innen området barnehage - både offentlige og private. Hun er fylkesstyremedlem, og har kontor i våre lokaler på C. J. Hambros plass i Oslo.

Kontaktperson barnehage

Avbildet: Cecilie Ringnes
Cecilie Ringnes

Fylkesstyremedlem

I medlemsgruppe grunnskole er det i overkant av 14 000 medlemmer i Utdanningsforbundet Viken. Dette er den største medlemsgruppen i Viken

Wenche Langvik Pereira er vår kontaktperson for ansatte innen området grunnskole - både offentlige og private. Hun er fylkesstyremedlem, og har kontor i våre lokaler på C. J. Hambros plass i Oslo.

Kontaktperson grunnskole

Avbildet: Wenche Langvik Pereira
Wenche Langvik Pereira

Fylkesstyremedlem

Utdanningsforbundet Viken har i underkant av 3400 medlemmer i videregående opplæring.

Per Kristian Solevåg er kontaktperson videregående opplæring i Utdanningsforbundet Viken. Kontaktperson i videregående opplæring deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for videregående sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Kontaktperson videregående opplæring og fagskole

Avbildet: Per Kristian  Solevåg
Per Kristian Solevåg

Fylkesstyremedlem

Jobber du på et universitet eller en høgskole, hører du til i medlemsgruppe UH. Utdanningsforbundet Viken har ca 80 medlemmer i denne medlemsgruppen.

Gro Iren Abrahamsen er vår kontaktperson for ansatte innen universitet- og høgskolesektoren. Hun er også 1. nestleder i fylkeslaget, og har kontor i våre lokaler på C. J. Hambros plass i Oslo.

Kontaktperson universitet og høgskole

Avbildet: Gro Iren Abrahamsen
Gro Iren Abrahamsen

1. nestleder

Faglig- administrativt støttesystem (FAS) er en meget sammensatt medlemsgruppe i Utdanningsforbundet. Her finnes blant annet de som jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), hos Statsforvalteren, i NAV, ved sykehus, i barnevernet, i barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og i kommunal- og fylkeskommunal administrasjon. Utdanningsforbundet Viken har rundt 1100 medlemmer som tilhører FAS.

Nina Therese Jacobsen er kontaktperson FAS i Utdanningsforbundet Viken. Kontaktperson FAS deltar i kontaktforum for FAS sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Kontaktperson faglig- administrativt støttesystem

Avbildet: Nina Therese Jacobsen
Nina Therese Jacobsen

Fylkesstyremedlem

I denne gruppen finner vi alle som i medlemsregisteret er registrerte som ledermedlemmer - uansett medlemsgruppe. Utdanningsforbundet Viken har omtrent 1750 medlemmer som er registrert som ledere. På landsbasis har vi nå passert 9000 - vi kan gjerne knytte til oss flere!

Utdanningsforbundet Viken har et lederråd bestående av 16 medlemmer. Rådet har en bred sammensetning av ledere fra såvel ulike medlemsgrupper som lokallag i vårt store fylkeslag. Oversikt over medlemmene i lederråd.

Eskil Dahl Rotherud er leder av lederrådet, og har kontor i våre lokaler på C. J. Hambros plass i Oslo.

Leder av lederråd

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Fylkesstyremedlem

Utdanningsforbundet Viken har over 7600 pensjonister som medlemmer. Det er et mål at pensjonistene skal opprettholde medlemsskapet selv etter endt yrkesliv.

Samme gode vilkår

Som pensjonistmedlem opprettholder du samme gode vilkår og medlemstilbud som da du var yrkesaktiv, men til en mye lavere pris. For mer informasjon om pensjonistmedlemskap.

Du kan få hjelp og bistand i pensjonssaker i NAV, SPK og KLP og få generelle råd om pensjon og lønn på pensjonistvilkår. Vi bistår også medlemmer i klagesaker om pensjon til Trygderetten.

Snart Pensjonist - eller har du allerede gått av?

Det er tittelen på et nyttig hefte som Utdanningsforbundet har laget. Å bli pensjonist innebærer at du går over i en ny livsfase, og mye vil forandre seg i livet ditt.

Snart Pensjonist - eller har du allerede gått av?

Pensjonistråd

Pensjonistrådet i Viken er oppnevnt av fylkesstyret. Pensjonistrådet er rådgivende organ for fylkesstyret og tar opp saker som er viktig for pensjonistene som gruppe.. Rådet har 9 medlemmer og på møtene møter i tillegg to møtende varamedlemmer med tale og forslagsrett. Leder for pensjonistrådet i Viken deltar på fylkesstyremøtene med talerett. Pensjonistrådet har jevnlige møter på kontoret til Utdanningsforbundet Viken.

Les mer om pensjonistrådet i Viken

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter med over 20 000 medlemmer. De er partipolitisk uavhengige og er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i utdanningen, og har aktive lokallag på nesten alle landets utdanningsinstitusjoner. I Viken har Pedagogstudentene lokallag ved USN Campus Drammen, ved HiØ i Halden og ved NMBU i Ås.

Pedagogstudentene er opptatt av at utdanningene skal gjøre studentene best mulig kvalifisert til jobben de skal ut å gjøre. De jobber derfor for å få fram studentstemmen, for kvalitet i utdanningene, kvalitet i praksis, gode masterstudier og gode veiledningsordninger for nyutdannede, og ikke minst jobber de for å ivareta studentenes rettigheter.

Utdanningsforbundet Viken har et godt samarbeid med Pedagogstudentene. Vi samarbeider blant annet om verving og jobbsøkerkurs.

En representant for Pedagogstudentene i Drammen, Halden og Ås inkalles til alle fylkesstyremøter med tale- og forslagsrett.