Veien mot Utdanningsforbundet Viken

* Østfold

Det er som kjent vedtatt at fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold til sammen skal bli en ny fylkeskommune med navn Viken. Utdanningsforbundet er gjennom vedtektene organisert slik at vi følger forvaltningsnivåene. Dette betyr at Utdanningsforbundet Østfold sammen med fylkeslagene i Akershus og Buskerud til sammen skal bli Utdanningsforbundet Viken.

Det har frem til nå vært to samlinger for fylkesstyrene og de ansatte i våre tre fylkeslag. Den første samlingen ble avholdt på Kongsberg i januar. Mye av hensikten med denne samlingen var å møte hverandre samt det å begynne en prosess om hvordan sammenslåingen til Utdanningsforbundet Viken skal foregå.

Den 12. mars ble det avholdt en felles samling med separate fylkesstyremøter i løpet av dagen. De tre fylkesstyrene hadde da en felles saksliste, og det ble i hvert enkelt fylkesstyre fattet vedtak som er avgjørende for veien videre.

Vedtakene som ble fattet lyder:

Utdanningsforbundet Akershus, Utdanningsforbundet Buskerud og Utdanningsforbundet Østfold slår seg sammen til Utdanningsforbundet Viken med virkningsdato 01.08.2019.

Det konstituerende årsmøtet i Utdanningsforbundet Viken holdes på Sundvollen Hotell onsdag 15. mai 2019

Verdidokumentet legges til grunn for arbeidet fram mot sammenslåingen. (red anm: Dette ble utarbeidet under samlingen på Kongsberg)

Modellen brukes i den videre prosessen fram til sammenslåing 1.8.2019. (red anm: Modellen det siktes til er kort beskrevet: Tre fylkesstyrer med et koordinerende AU og fem arbeidsgrupper samt en referansegreuppe bestående av lokallagsledere)

De foreslåtte arbeidsgruppene vedtas med de mandater som ligger ved.

Milepælplanen tas til orientering

Vi sender søknad om unntak fra vedtektene §47.2, med hensyn til forsøk med 15 medlemmer i fylkesstyret Viken i årsmøteperioden 2019-2023.

Det blir lagt ut nyheter om den videre prosessen jevnlig.