Våre medlemmer trenger et svært godt lønnsoppgjør i 2022

Koronapandemien har vist oss hvor viktige barnehagelærere og lærere er for samfunnet vårt. Nå må barnehage og skoleeiere ta det samfunnsansvaret det er å sikre at våre grupper får et tillegg som gir et lønnsnivå som gjenspeiler det samfunnsansvaret vi har. Lønnsoppgjøret i 2022 er første mulighet!

Nå er tiden inne for et lønnsoppgjør som bidrar til å øke lønnsnivået til våre grupper betraktelig. Det er fem grunner til det.

Prisene stiger kraftig og mer enn beregnet i 2021:

Prisstigningen ble beregnet til å bli 2,8% i 2021, frontfagsrammen endte på 2,7%, mens rammen for oppgjøret i kommunesektoren endte på 2,82% selv etter Unio streiken. Når vi tar med i regnestykke at den endelige prisveksten for 2021 endte på 5,3% betyr det at det har vært en betydelig nedgang i kjøpekraften i 2021 for våre medlemmer. Når vi i tillegg tar med at prisene økte mest på basisvarer -og tjenester som strøm, mat og drivstoff blir dette enda mer alvorlig og rammer enda hardere de yrkesgruppene som i utgangspunktet er lønnet for lavt. Det blir økte regninger for våre medlemmer og inntektene dekker ikke denne økningen. Dette må bety at vi må få et godt lønnsoppgjør i 2022.

Bedriftene har økt inntjeningsvekst og økonomien i Norge vokser:

Det kommuniseres stadig oftere at bedriftene generelt i Norge går svært godt, at det er en god utvikling i de fleste bransjer med unntak av de som rammes direkte av koronatiltakene som reiseliv, restaurant og hotellvirksomhet for å nevne noen. Dette gir grunnlag for at bedriftene tåler en høyere ramme for oppgjøret i 2022. Vi må også ta med i regnestykket at børsene har steget kraftig i 2021. Dette har dermed gitt kapitaleieren god utvikling både i verdiøkning på sine aksjer og utbytte fra selskapene. Vi mener at denne utviklingen også må komme vanlige lønnsmottagere til gode. Tiden er nå inne for et lønnsoppgjør i 2022 der også de ansatte får ta del i den gode utviklingen.

Det er anslått at rentenivået skal stige i 2022:

Det sendes stadig flere signaler om at rentene skal stige i 2022 og fremover. Dette blir også en økt utgift for våre medlemmer som kommer på toppen av allerede mange økte utgifter samtidig vet vi at gjeldsgraden i Norge er høy. Dette betyr at mange blir rammet av dette.

Etterslepet for lærere i undervisningsstilling:

Fra 2004 til 2019 steg lønnen til lærere i skolen 14,1 prosentpoeng mindre enn andre ansatte i kommunesektoren, og utviklingen er ikke snudd. Samtidig ser vi en utstrakt bruk av ukvalifiserte i klasserommene, som en følge av mangelen på kvalifiserte lærere. Når skal arbeidsgiversiden innse at en mindre lønnsutvikling for lærerne i skolen ikke er et rekrutteringstiltak?

Samfunnsansvaret som påligger våre grupper:

Barnehagelærere og lærere er viktige bidragsytere i samfunnet. Vi bidrar til å gi barn og elever utdanning og bidrar i deres utvikling både faglig og sosialt. Vi bidrar til å få samfunnet til å gå rundt. Vi tar ansvar når det trengs og vi strekker oss langt. Nå er det på tide at våre grupper prioriteres i lønnsoppgjøret. Nå må barnehage-/skoleeier ta det samfunnsansvaret som vi viser og gi oss et lønnsløft som speiler det ansvaret og den utdanningen vi har.

Mulighetene ligger nå til rette for et godt lønnsoppgjør i 2022, disse mulighetene må gripes og vi forventer at barnehage og skoleeiere kjenner sin besøkelsestid og prioriterer de gruppene som er helt uerstattelige i vårt samfunn.