Økt styrerressurs - Mer tid til pedagogisk ledelse

Det er uheldig at KS avviste Utdanningsforbundets krav om å sikre styrerressurs i den enkelte barnehage og assisterende styrer i store barnehager. Det er behov for mer tid til ledelse i barnehagene!

SFS2201 er prolongert igjen. KS avviste Utdanningsforbundet sitt krav om å sikre styrerressurs i den enkelte barnehage og assisterende styrer i store barnehager. Man kan undre seg over at KS ikke grep muligheten til å styrke styrerressursen og sikret nok tid til ledelse i barnehagene. Heldigvis ser vi at Kunnskapsministeren har bedt Udir forslå en ny ordlyd i forskriften til barnehageloven for å sikre alle barnehager en stedlig leder.

Vi fikk flere signaler fra styrere om at det var liten tid til ledelse før pandemien. Vi har all grunn til å tro at det har vært ekstra krevende de siste 2 årene å være styrer. Mangelen på vikarer og skyhøyt sykefravær, har ført til enda mindre tid til pedagogisk ledelse og administrative oppgaver.

Når styrer får for liten tid til administrative oppgaver, ser vi at disse oppgavene kan bli delegert til pedagogiske ledere i barnehagen. Det fører til at det blir mindre tid til pedagogisk ledelse, lavere bemanning og tid til hvert enkelt barn på avdeling. Det svekker kvaliteten og tilbudet barna får. I tillegg får pedagogiske ledere oppgaver utenfor sin stillingsbeskrivelse, gjerne uten å få lønn for det, og slik skal det ikke være.

Barnehagene i Norge har vært i en enorm utvikling fra den første barnehageloven kom i 1975 og frem til i dag. Det er flott å se hvilket fokus barnehagen har fått i mediene og hos politikerne. Det ser ut som om ansatte i barnehagene har våknet til liv og gjerne vil fortelle om barnehagehverdagen. Det har ført til økt kompetanse og økt kvalitet i mange av landets barnehager. Men det har også ført til økte krav, økt grad av krysspress og ytre press i barnehagesektoren. Det er mange som ønsker å mene noe om barnehagens innhold og hvordan barnehagene skal driftes. Og det er styrerne som er ansvarlige for at barnehagen leverer på alle områder. Med økte krav bør det følge med mer styrerressurser. Det er ingen oppgaver og krav som tas bort, men det legges stadig til nye.

I 2020 gikk 92,8% av barn mellom 1 og 5 år i barnehage. Slik var det ikke da de første barnehagene startet opp. Fra å være små familiebarnehager, er enkelte barnehager nå store virksomheter med avdelinger fordelt i flere bygg. Barnehagene i dag er større i gjennomsnitt, hvilket betyr at det er flere barn, flere foreldre og en større personalgruppe styrerne må forholde seg til.
Rapport om barnehagelærerrollen kom ut i 2018. Det er interessant å lese hvor godt ekspertgruppen beskriver styrerrollen.

Under avsnittene om personalledelse, pedagogisk ledelse og administrative oppgaver, får man en forståelse av hvor kompleks og sammensatt en styrerrolle er. Hvordan skal man bygge et godt arbeidsmiljø, inspirere og motivere personalet når det er skyhøyt sykefravær? Hvordan skal man sikre nok tid til administrative oppgaver og pedagogisk ledelse, når det meste av tiden går med til oppfølging av sykefravær og jakt på vikarer? Dette er kjente problemstillinger i barnehagene, og vi ser en større utfordring enn noen gang etter at pandemien gjorde sin entré.

Forholdene til omgivelsene er endret og har vært i utvikling de siste årene. I rapporten står følgende: «Barnehagene er eksponert for både marked og offentlig styring på en annen måte enn før, og det gir en utvidet styrerrolle ikke minst gjennom konkurranseledelse». Styrerne må drifte barnehagen strategisk, og det er særlig tre strategier som peker seg ut. For det første profilering og synliggjøring, For det andre konkurranse på innhold og kvalitet og for det tredje tiltak for å knytte foreldrene tettere til barnehagen.

Styrerne skal også samarbeide med ulike instanser. De skal delta i kommunens samordnede faglig og pedagogiske satsninger. Videre skal de samordne og samarbeide med andre barnehager, følge opp overgang til skole, delta i kampen om de økonomiske ressursene og mye mer

Når man ser hvilken endring rollen som styrer har vært igjennom, og hvilke oppgaver som nå ligger til styrer, er det tydelig at det kreves økt styrerressurs i barnehagene. Det er klare signaler fra profesjonen om at det ikke er nok tid til å utføre alle oppgavene. Funnene i rapporten er faktabasert. Det er et godt stykke arbeid med grundig gjennomgang av 700 fagartikler som ligger bak. Dette er dokumentasjon vi kan bruke i argumentasjonen for økt styrerressurs i barnehagene. Mer tid til ledelse vil komme barn, ansatte og foreldre til gode.