Vikenbarnehagene mangler barnehagelærere!

Bare 60 % av de totalt 1238 barnehagene i Viken har barnehagelærere ansatt i barnehagelærer-stillinger og oppfyller dermed barnehageloven.

I tillegg har 386 barnehager søkt og fått innvilget dispensasjon fra utdanningskravet for ansatte med annen eller ingen utdanning til barnehagelærerstillinger (KOSTRA tall 2020).

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere i Viken er kun 39 % mot 43 % som er dagens barnehagelærernorm ifølge forskriften. Utdanningsforbundet har et mål om 50 % barnehagelærere.

I rammeplanen for barnehagen slås det fast at «barnehagelærere er den profesjonen som utdannes spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver». Vi har en svært lav andel kvalifiserte ansatte sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner.

Barnets første lærer

Barnehagelæreren er barnets første lærer.
I barnehageårene er barnas utvikling enorm; på alle områder. I denne perioden legges grunnlaget for sosial kompetanse, fellesskap, danning, lek og læring, både her og nå og for fremtiden.

Dette kan barnehagelærere

Barnehagelæreren har gjennom sin utdanning bred kunnskap om:

 • pedagogikk og barnehagens fagområder
 • ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser
 • barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold
 • barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter
 • barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk
 • nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen

Barnehagelæreren bruker sin kunnskap til å:

 • tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg
 • vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser
 • improvisasjon i lek, læring og formidling
 • vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunner og forutsetninger
 • fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring
 • anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser
 • identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep
 • etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste
 • veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Bred oppslutning i samfunnet

Ambisjonene som ligger til rammeplanen for barnehagen har bred oppslutning i samfunnet. For å jobbe i tråd med disse ambisjonene, og for å gi barna den beste arenaen for omsorg, lek, læring og danning, er det nå behov for flere barnehagelærere i hver barnehage.

Barnas utdanning starter i barnehagen – derfor trengs det flere barnehagelærere!