Samiske språk - ny høring!

Utdanningsforbundet Viken ønsker å nå ut til våre medlemmer og tillitsvalgte som har kunnskap, erfaring og engasjement for samiske språk.

Regjeringen har sent forslag til endringer i sameloven (samelovens språkregler) ut på høring. Vi er særlig opptatt av hvilke konsekvenser endringsforslagene kan ha for opplæring etter samisk læreplan, opplæring i og på samisk og kommunens ansvar for oppfølging etter barnehageloven.

Ta kontakt

Er du medlem og har innspill, synspunkter, meninger eller spørsmål med betydning for høringen? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta direkte kontakt med fylkesstyremedlem Cecilie Pérez (e-post: cecper@udf.no, mobil: 90868971)
Innspill vi skal ta med i vårt høringssvar må komme til oss senest mandag 18. oktober!


Her finner du dokumentene for høringen

Du finner dokumentene for høringen på regjeringens nettside:

Høring - forslag om endringer i sameloven (samelovens språkregler)

Det foreslås blant annet ny språkområdeordning som innebærer en differensiering sammenlignet med dagens samiske distrikt. Sametinget er til dels uenig i forslagene som fremmes i denne høringen. Sametingets syn er gjengitt i høringsbrevet.
Denne høringen kan også ha konsekvenser for foreslåtte endringer i opplæringsloven som gjelder samiske elevers rettigheter.

Bakgrunn for høringen: hjertespråket

I 2016 la Samisk språkutvalg fram NOU 2016:18 Hjertespråket. Som en del av oppfølgingen av NOU ’en, foreslår nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet endringer i Samelovens språkregler.. Utdanningsforbundet viser til vårt høringssvar på NOU 2016:18 Hjertespråket 

16-02055-14 Høringssvar fra Utdanningsforbundet til NOU 2016-18 Hjertespråket - forslag til 577074_12_1.pdf


Utdanningsforbundet har en tydelig politikk for å både ivareta og styrke de samiske språkene. I Vi Utdanner Norge står det blant annet at «Utdanningsforbundet skal ha et særskilt blikk på rettighetene til samiske barn og unge.» Du kan også lese mer om vår politikk på området i vår flerspråklige brosjyre


Vi vet at de fleste kommuner i Viken enten har eller nylig har hatt ansvaret for rettigheter til samiske elever og barnehagebarn. Riksrevisjonens undersøkelse i 2019 avdekket at det er risiko for at samiske elever ikke får oppfylt sine rettigheter. Utdanningsforbundet Viken anser denne høringen som viktig, og ønsker derfor med dette å nå bredt ut for å nå de medlemstemmene som har anledning til å bidra inn i høringen.