Rammeplan for SFO

Forslag til rammeplan for SFO er på høring. Udir har på vegne av Kunnskapsdepartementet sendt forslag til rammeplan for SFO på høring. Utdanningsforbundet Viken ønsker å la seg høre i denne viktige høringen!

«Barndommen har sin egenverdi, og SFO skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og tilsyn, samtidig som det gis rik mulighet for meningsfull fritid og lek. SFO skal bidra til trivsel og glede i selvvalgt lek og tilrettelagte aktiviteter, og gi rom for rekreasjon og hvile. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn. Barn har rett til å uttale seg om forhold som berører dem, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med alder og modenhet. SFO skal bidra til barnas mestring og opplevelse av egenverd.»

I 2018 foretok NTNU en evaluering av skolefritidsordningen og et hovedfunn viste at det er svært stor variasjon på utforming, innhold, målsetninger og kvalitet på SFO-tilbudet i skole-Norge. Regjeringen fulgte opp med Stortingsmelding 6 «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» der det ble signalisert at regjeringen ville legge til rette for et mer likeverdig SFO-tilbud, og at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn.

Rammeplanen gjelder for arbeidet i skolefritidsordningen. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.

Rammeplanen har status som forskrift med hjemmel i opplæringsloven § 13-7 og gjelder for skolefritidsordninger som er omfattet av denne bestemmelsen. Rammeplanen gir rom for lokale variasjoner, satsinger og planer. For å sikre et helhetlig perspektiv på barnas oppvekst og utvikling bør SFO og skole samarbeide tett.

Opplæringslovens kapittel 9 A om elevenes skolemiljø gjelder også for SFO. Kapittel 9 A omfatter retten til et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø i SFO og plasserer ansvaret for barnas trygghet hos de voksne.

Rammeplanen presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO. SFO skal bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles i formålsparagrafene til barnehagen og opplæringen.

Rammeplan for SFO består av seks kapitler: 1. Om rammeplan for skolefritidsordningen, 2. Skolefritidsordningens verdigrunnlag, 3. Innholdet i skolefritidsordningen, 4. En inkluderende skolefritidsordning, 5. Samarbeid i skolefritidsordningen og 6. Kvalitetsutvikling.

Utkastet til rammeplanen kan leses her. 

Den nye rammeplanen skal iverksettes fra høsten 2021.

Lokallagene i Viken har fått utkastet tilsendt på e-post, og fristen for å gi innspill til fylkeslaget er 12. februar. Vi håper at medlemmer i SFO, skoleledere og tillitsvalgte  benytter sjansen til å gi innspill til planen! 

På nettsidene til Utdanningsforbundet vil det publiseres et webinar i slutten av måneden, så følg med!