Nye læreplaner for norsk og samfunnskunnskap for voksne

De nye læreplanene som skal innføres fra august 2021 ble publisert 16. juni, dagen etter at Utdanningsforbundet sendte brev til Kunnskapsdepartementet vedrørende uforsvarlig tidsplan for innføringen

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap er en del av fagfornyelsen. Under behandlingen av stortingsmelding 28 uttalte Stortinget at lærerprofesjonen skulle ha en viktig rolle i arbeidet med fagfornyelsen. Dette innebærer at lærerkollegiet involveres i iverksettingen av fagfornyelsen ved den enkelte skole og voksenopplæringssted. At lærere, både hver for seg og som et kollegium, får tid til å forberede opplæringen som skal følge nye læreplaner er en viktig forutsetning for å lykkes. Det er derfor beklagelig at det har vært lagt opp til en prosess som gjør det vanskelig for voksenopplæringen å realisere slike viktige mål.

Læreplanene i norsk og samfunnskunnskap er forskrifter til ny integreringslov som trådte i kraft fra 2021. Loven er omfattende og har flere nye bestemmelser som får innvirkning på voksnes opplæringstilbud.

Opplæringen etter de nye læreplanene skal tilpasses en svært sammensatt deltakergruppe med ulike behov og forutsetninger, og hvor mange trenger spesiell oppfølging og tilrettelegging. Dette vil kreve tid til god planlegging.

Ledere og lærere har ikke fått mulighet for nødvendige forberedelser før skoleferien starter, og vi frykter at dette kan få uheldige konsekvenser for opplæringstilbudet til de voksne.

Kompetanse Norge som er et direktorat under Kunnskapsdepartementet, skal utvikle kompetansepakker til nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap som skal være klare til skolestart. (Fra 1. juli vil Kompetanse Norge sammen med bl.a. Diku, utgjøre nytt direktorat: «Direktorat for høyere utdanning»). Utdanningsforbundet mener det er positivt at det utarbeides støttemateriell til de nye læreplanene, men slikt materiell kan ikke veie opp for god planlegging.

Lenke til de nye læreplanene for norsk og samfunnskunnskap for voksne finner du her