Hvilken skole gjenoppstår etter påske?

Vi ser at de fleste lærerne har hatt mer enn nok med å holde hodet over vannet disse siste ukene. Mens myndighetene diskuterer seg imellom hvordan situasjonen kan løses, har lærere og skoleledere snudd seg rundt og gjort jobben til gangs. De fortjener stående applaus. Det er en løsningsorientert lærerstand som står frem, men det er også en lærerstand som strekker seg svært langt, og mange lærere jobber enormt mange timer daglig. Vanlige arbeidsrammer er sprengt. Samvittigheten til arbeidet og til elevene er sterk, men mange begynner også å bli slitne.

Det er en viktig forutsetning at arbeidsmiljøloven og opplæringslovens bestemmelser om trygt arbeids- og skolemiljø må ligge til grunn for tidspunkt for en eventuell åpning. Samtidig registrer vi bekymring for enkelte av våre medlemmers arbeidsmiljø i en situasjon med hjemmekontor og hjemmeundervisning. Det er en unntakssituasjon, og det kan synes som om lærerne i stor grad strekker seg langt for å ivareta elevene. I noen tilfeller på bekostning av egen helse. 

Samtidig er det stor bekymring knyttet til de ekstra sårbare elevene. Hvorvidt deres læringsmiljø og generelle trygghetssituasjon ivaretas nå er svært usikkert. I økende grad meldes det om bekymring for de elevene som ikke får en oppfølging i henhold til opplæringslovens bestemmelser, og at dette slå svært ulikt ut når skoler og barnehager er stengt. Utfordringene er mer synlige nå enn i starten av hjemmeundervisningen.  Vi frykter at forskjellene forsterkes etter hvor lang tid dette varer, og at det kan bli en svært krevende situasjon å rette opp i dette når skolene igjen skal åpnes. Uansett hvilken beslutning myndighetene lander på, vil det reise ulike problemstillinger. Det er viktig at lærerne ikke opplever å måtte møte disse alene. Det er på tide å snakke om en krisepakke til skolen.

Det er generelt en god innstilling om å følge de rådene som kommer fra myndighetene nå. 
Flere tar til orde for at det er viktig at man fullfører de tiltakene som er satt i gang for å få maksimal effekt. En oppmykning nå kan ødelegge mye av den positive effekten tiltakene ser ut til å ha hatt. Dersom man vurderer en gradvis åpning for enkelte trinn, må det vurderes hvordan det skal være mulig både å gi undervisning til mindre grupper på skolen og samtidig følge opp de elevene som er hjemme? Vi ser ikke hvordan skolene skal kunne bemanne både en delvis oppstart og hjemmeundervisning. Dette er ressurskrevende, og det er ikke lærere nok til å gjennomføre dette på en god måte. Til nå er det tatt hensyn i barnehager og skoler om hvilke lærere som må møte på arbeidsplassen, man tar hensyn til om den ansatte er i risikogruppen samt den enkeltes hjemmesituasjon. Er det mulig å ta de samme hensynene med en utvidet åpning av barnehager og skoler?

Vi tenker at det må være trygt for alle aktører, lærere, ledere og elever å være på skolen, og at opplæringa i så fall må organiseres deretter. Lærere og elever som ikke selv er i risikosonen har gjerne nære familiemedlemmer som er det. Dersom skolene åpner etter påske kan det også føre til at befolkningen generelt vil kunne ta lettere på restriksjonene gjennom påsketiden. Det kan føre til en økende sosialisering ute blant folk. På tross av forbud og oppfordringer, så vil folk likevel i større grad møtes i påsken. Dersom skoler og barnehager åpner opp umiddelbart etter påske risikerer vi en oppblussing av smitten. Det taler mot en åpning i smittevernsøyemed

Vi har allerede registrert at mange tar til orde for å holde egne barn hjemme selv om skolene skulle åpne igjen. Dersom det er knyttet et snev av usikkerhet til hvorvidt det er trygt å sende barna til skolen, vil nok mange holde dem hjemme. Det vil også åpne for større forskjeller mellom de som kan holde barna hjemme og de som ikke har den muligheten. Vi tenker at det beste er å vente på at det foreligger mer forskning og flere testresultater før man slipper opp.  

Til nå har hjemmeundervisningen fungert etter forholdene godt for de fleste elever. Det er fordi mange lærere strekker seg veldig langt. For noen går det på bekostning av egen helse. Verken det fysiske eller det psykiske arbeidsmiljøet er godt nok ivaretatt. Vi ser ikke at åpning av skolene på nåværende tidspunkt vil løse situasjonen. Vi må vokte oss for å sette lærerne i en situasjon der de opplever at de må strekke seg enda litt mer. Det er ikke forsvarlig.