Konferanse om veiledning av nyutdannede lærere

Viken
Norges delegasjon på seks personer
Norges delegasjon med en fra sentralstyret, to studenter og tre fra Viken.

Mandag og tirsdag denne uken har konferansen «Is there a future for Nordic teacher induction» blitt avholdt på det islandske universitetet i Reykjavik. Målet med konferansen er å skape en felles forståelse for hva som skal til for å skape en varig og bærekraftig veiledningsordning for nyutdannede lærere.

Publisert 13.11.2019

Deltakere på konferansen er forskningsmiljøer fra Island, Danmark, Sverige, Finland og Norge, representanter fra lokale myndigheter, lærerutdanninger, profesjonsorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner med flere. Fra Utdanningsforbundet Viken deltok Marthe Kragebøl Norvalls (barnehage), Ulrik Falck (videregående) og Lars Elvethun Torskenes (grunnskole). I tillegg var både sentralstyret, sekretariatet og Pedagogstudentene representert på konferansen.


Under konferansen er det gjentatte ganger pekt på særstillingen Norge er i med sin brede intensjonsavtale om veiledning for nyutdannede lærere. Både Thom Jambak fra sentralstyret og Frank Bræin fra Pedagogstudentene benyttet muligheten i sine innlegg til å rose avtalen, men samtidig peke på at det er tvingende nødvendig å få på plass en mer forpliktende avtale i form av lov og forskrift, og at tiltaket må finansieres. Kommunenes sentralforbund utfordret alle deltakerne på konferansen til å peke på lokaldemokratiet og at det er viktig å få de lokale kommunestyrerepresentantene til å forstå behovet for tiltaket og dermed prioritere dette.


Betryggende er det også å vite at den lokale UH-sektoren er pådrivere for å skaffe til veie kunnskap om temaet. Både forskere fra Høgskolen i Østfold og Universitetet i Sør-Øst var på plass for å legge frem sitt praksisnære arbeid. På Norges Idrettshøgskole pågår det nå et arbeid rundt veiledning for nyutdannede kroppsøvingslærere, et arbeid Utdanningsforbundet Viken ser frem til å se resultatene av.